Back to collection

History of Song 宋史

卷一百二十 志第七十三 禮二十三 Volume 120 Treatises 73: Rites 23

Click on any word to see more details.

群臣集議臣僚上馬臣僚
 群臣。《》:守宮次於西相對為首位於群臣南面禮部郎中

 不受邦國大慶尊號舉行宰相文武群臣諸軍將校酋長耆老使樞密使長春殿門外使

 西京留守儀制百官起居質明長壽再拜大慶南京巡幸東京百官起居相國

 群臣文武並稱尊號功臣前後尊號功臣其外書疏之類

 有司太常:「僕射品第太子品第品位僕射侍郎品第之上不可以貞元慶賀合上為首三公下列章表僕射師長。」百官集議翰林學士:「東宮當時左右僕射侍中宰相貞觀宰相僕射宰相之下宰相而後一品退以太。」:「東宮故典左右僕射其事六典》,尚書百官一品常參尚書省為首僕射合為無上尚書以下宗正一品不得僕射位次三公合為僕射師長東宮師長天福即令僕射尊者東宮一品僕射僕射退東宮一品之後。」

 僕射

 。《開元上相宰相親王使正衙文德殿便門西雜事便門送上侍中平章

 ,降階送上西雜事接案天監壽星開封府嘉禾黃河送上三司使學士三司使百官門外降階百官致賀後堂參知政事樞密使宣徽使相見退

 :「天成元年故事藩鎮平章合於視事近年自今藩鎮平章五百歲月公用舉行。」自今宰相樞密使平章侍中三百藩鎮五百舊制不再

 參知政事宣徽院樞密使侍中樞密使

 大中自今宰相僕射不帶平章有司宰相僕射郎中員外于都尚書金吾將軍殿展拜禮生主事樞密使前任並不宰相御史台五品以上

 僕射玉清昭應宮使有司故事宰相吉慶百官三司使以上宮觀使作樂

 太保平章太尉國朝以來三公宰相有司尚書省百官宰相御史大夫御史僚屬送上以上府尹縣令節度刺史皇城使翰林學士入院學士舍人學士學士秘書監五品以上學士修撰

 集議典禮集議下詔右丞東北御史西北尚書侍郎西侍郎常侍給事西廂知名東南御史西南左右郎中員外右丞之後御史之後郎中員外尚書侍郎之後起居正言之後僕射御史大夫左右之前侍郎東宮一品尚書之前右丞知名議事右丞右丞尚書侍郎以次知名右丞叩頭議事御史:「所見不同。」如常知名御史僕射以上乘馬平章

 尚書太后內外三司使移文

 御史以為一時之選建明不當自高奏議

 集賢:「國朝故事儀制別有學士三司使前朝固無在朝不論員外學士在朝入朝侍郎員外三司使郎中判官三司所以議事尚書省大小內朝學士三司使武官司長故事尚書省中書省簿尚書省御史台不著定學舍人先後升降在朝高下?」御史台不決

 :「會議由來非一朝廷官司學士學士以上文武百官謀事等差太常列為使本行分局無異臣僚官屬體大臨時依舊。」御史台:「尚書省職官豈可祿議事王化趙安仁楊億尚書省李昉為主郎中議事大事僕射御史大夫僕射下馬所以故都會議更張。」

 :「尚書省制度天子有司在朝有司尊卑是以官職二事有事所以至當中書省簿翰林學士不絕簿因循人命典故足以僕射同在會議一行序列一行位次。」

 尚書省議事職官三司使以上並不集議大事

 垂拱殿百官表位三司使內朝學士獨立門外

 御史台太常臣僚路上臣僚使路上樞密院執政官宣徽院御史御史左右金吾清道依舊其三使以上觀察使以上臣僚宣德門外天漢路上出入宗室車騎並不在此

 御史台:「舊制百官辭謝臣僚御史得以御史不惟有失不能公共舊制常朝御史台。」親王使宣徽使樞密院第二門外上下上馬樞密院次之次之右丞上下侍郎

 御史台:「左丞右丞僕射尚書省於都下馬右丞上下有司。」爭論上前以為今日右丞執政官應有厚薄右丞於都上下自此

 執政官退朝上樞密院門外聚議退左丞侍郎右丞中書侍郎尚書省上下大中大夫以上第一監察御史以上過道尚書侍郎大中大夫以上監察御史以上客位過道門外

 政和朝參臣僚上馬次序皇城樞密執政官一品文臣侍郎殿開封侍從官百官御史台以次

 宰相司徒節度相州曾公亮司空節度使王安石文殿大學士吏部尚書節度使文殿大學士吏部侍郎大名府致仕太師來朝朝會文殿大學士吏部尚書西太一使朝會下班而已按例

 治平御史台:「節度使尚書節度觀察留後侍郎觀察使舍人大將軍防禦團練使使景福殿使引進使庶子防禦使以上刺史將軍四方使使天監將軍皇城使以下使郎中引進使員外樞密承旨使承旨使樞密承旨承旨使以上當時施行刪去舉行。」


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary