Back to collection

History of Song 宋史

卷一百五十七 志第一百一十 選舉三 Volume 157 Treatises 110: Selection and appointment of Officials 3

Click on any word to see more details.

選舉〈(學校)〉

國子監以上子孫定員二百人為太學以下子弟庶人太學三百入學規矩博士高下月經場論上等中等殿試若一

四百四方京師學生定員廢置無常崇寧辟雍貢士天下於是州郡辟雍辟雍太學學校學校出身

國子監舊制學舍子孫受業開寶國子監:「七十奉詔五經》,進士肄業。」

景德文武嫡親附國京師文藝本鄉

仁宗儒術不可勝數即位兗州慶曆:「儒者古今治亂可謂學者不得有司先聲章句拘牽奇偉何以養成使不肖並進何以取士學者以為簿不可大夫學者有司學者進德修業使者部屬教授不足鄉里宿有道業者。」由是州郡奉詔興學有所

王洙:「國子監官子太學學生聽講一二。」滿五百其實秋試入學授業歸寧給假期月諫官余靖便

庶人子弟學生學官宿彌封而後中式未幾

太學天下賢士使教導規矩安定二十餘年獨立實學國子監數年信服蜂起強力不倦公私諸生首善雅樂不遠千里中心有司太學

神宗儒學京師郡縣歲時最優禮部以此取士

太學生員慶曆二百九百西講書諸生齋舍掌事自主判官遴選判官生員入學定額七百二百考試優等之中以上卓異之中學官小學教授王安石:「談經人人何以一道頒行使學者歸一。」王安石》、《》、《周禮學官》。

》:太學八十三十三百彌封謄錄學官考校第一第二二等參考學生五千郡縣之類學費未嘗教養親戚入監二百開封府太學以太學分四十

小學:「」、「」,太學開封府開封四方士子畿縣太學不及不該往往禮部舊制國子監仿開封府二百四十以為國子監開封考取紹興元年開封府國子監

推恩監察御史:「先帝歲月上等禮部責備持久誘掖善於。」於是:「太學推恩上等免禮二十計數推行舊制。」

:「太學。」三分內外》,天下

元年官補四十太學》,春秋博士太學太學遣還其內學校其事出身教授彌封謄錄太學改用四季學官謄錄

崇寧元年:「天下州縣教授小學學生學生太學考分上等中等三分之一貢士開封府五十五土人入學以為官子親戚入學太學常平田宅地利省錢。」學弟五十四十三十州縣學生曾經借如

南門外相營建辟雍:「古者國內外成均國外天下興學貢士然後太學其所行者太學貢士太學三百六百講堂三十太學太學太學國子祭酒治學學官太學博士博士學生。」國子監

王宮小學教授入學齋居別號入學不問文武滿取士學校州郡禮部禮部學生三月犯上二等」。開封生員辟雍教養學者博士正月及歲宿分為自上而下參考中選之中中選開封辟雍辟雍年內預選不及格以上

辟雍長吏學官福建入貢千里大將孝弟鄉里入學教授入貢不實坐罪

太學科舉科舉貢士改用春季太學辟雍五百七十四四十七人為上等推恩一百四十人為中等策士一百八十七人為上等孝弟不待廷試推恩引見進入廷試又及半年犯上二等

貢士辟雍犯上削籍本州退」。犯上退太學考察升降退辟雍

入學貢士不以出身廢人應試內外貢士辟雍春試貢士中選上等差遣出身中等殿試

在外小功以上及其姊妹隨行州郡本州諸生諸生名次考察學者

太學辟雍科舉國子監三分以為有司太學舊制分立二等自今辟雍太學中程察考考察貢士本州等第太學等第已定學官中試高下一下兩下名次等第等壓考察以是內外改用考察學人自上而下分為

貢士辟雍不如三十學官罰金浦城縣學生一路縣丞

:「善風人倫人材法制天下成周萬民否則不孝近因學校兼行庶幾父母兄弟朋友君臣分為入學