Back to collection

History of Song 宋史

卷一百七十五 志第一百二十八 食貨上三 Volume 175 Treatises 128: Finance and Economics 1c

Click on any word to see more details.

食貨〈(布帛和糴漕運)〉

布帛調綿西京真定梓州場院織錦鹿江寧潤州梓州亳州市大名府全州市東京榷貨務歲入中平服用及歲無常有司顯德公私織造十二入藥河北四十二

開寶天下綿麻布所在不得太祖不許太宗太平興國湖州女工五十八織造自今布帛鹿龜殼不須民間三司判官建言:「秋令。」大中河北轉運使:「諸軍七十民間罕有之外以是及時輸送獲利。」大小頭子

天聖鹿綾羅景祐遍地掖庭以及禁用其後增益鹿慶曆減半既而之一鹿咸平廣南西路轉運使:「苧麻織布官場五十二百。」

三司三百六十一百仁宗西邊用兵治平十五五千五百

神宗即位京師有餘發運和糴五十上京榷貨務京東轉運三十二百河北商人

御史程顥:「京東轉運其後五百。」轉運使迎合朝廷王安石京東盡力事功不宜迎合五十北京之內正言:「餘錢五十隨和分配常稅二十五有司。」定州安撫:「轉運綿。」不願王安石富國當時小人分之青苗常言不行二月巴蜀布帛陝西輸送中都

兩浙察訪沈括:「上供九十八發運移用財貨十二。」其所五七以為不然神宗:「祖宗以來未嘗往歲有請方鎮不計異日刻剝。」

以來數萬十萬剩錢絹帛常平轉運價錢京東轉運三十陝西不合貿易戶部八百十六萬一七百八十三百四十六

元年兩浙蠶薄轉運金銀蠶絲上供元年榷場不如通判

尚書省:「。」員外:「常平以為何謂聚斂。」京東刑獄:「京東河北災民轉運東西二百例外。」崇寧州縣鄉民城郭高下差等最多如故江西五十三七不復轉運給以無有以為重傷大觀十萬其後常平:「未嘗轉運民戶。」江西二十九百十二月轉運不足下發

尚書省大觀不足兩浙京東淮南江東西成都梓州福建路一千三萬京東淮南兩浙絹帛五萬三萬大觀四川江東西四川崇寧州縣折錢前期督促遞加有加五百興仁十四減半

兩浙布帛頭子四十例外數萬分給政和罷市布帛比價高數不行如期而已江東江西二百轉運十三不及二百有餘宣和成都河北減半兩浙買通郊祀河北京東絲綿供奉其所數百萬

未免十二月詔令轉運一路州縣不以不以正月有司承順靖康元年轉運常平預備正月京東州縣遷移流民

建炎高宗杭州兩浙轉運使:「路上一百一十七七千八百。」東南自此五月綿登時四分之一見錢違者紹興元年鼎州兩浙一百六十路上折錢兩浙自此湖北三十九江南湖南兩浙二百七十三東川湖南綾羅西廣西七十七成都八百

三月兩浙正色三分洪州八分正色二分省錢三分五千戶部殿御史張致:「江西殘破朝廷五千兩浙一千五百戶部有時既定時而。」於是江西六十正色民戶當是時百餘五千二百由此

正月河南一千未幾十七江南兩浙七千五百綿江南三百兩浙四百二十:「廣西兩倍以上一貫。」二十九中書省遙遠就近廣德折銀西五百七十三萬餘軍用

兩浙江東西徽州:「五代至今二百餘年比鄰尤重蠲免。」徽州額外一百八十江東兩浙六百

兩浙江東西和自來一貫五百

慶元元年戶部侍郎臨安餘杭:「餘杭經界不分二十四足額其餘如此不得良策。」:「無由不能幸免是以奸民。」詔令集議吏部尚書推行

建炎元年越州:「浙東九十七六十五百一路以上減半以下。」十二兩浙秘書:「兩浙紹興會稽分子自經物力走失均輸。」措置:「分析不可浙東二十八萬一七百三十溫州不滿十三紹興十四九百三十則是萬有物力民用不忍鹽亭至於僧道寺觀奉詔蠲免不免民戶相乘不堪於是規避舊例物力三十八五百第四以下即為第五規避往往三十之間自有依舊田產十五以上其一十五以下庶幾不可不受。」於是:「紹興田園寺觀鹽亭物力減租物力核實。」

十一臣僚兩浙江東西不均戶部至公施行十六紹興:「不暇核實一切以為於是物力以上不免貧民不勝五十七實惠於是五十四千紹興洪邁施行元年措置推行於是紹興貧民

和糴京邑河北河東陝西邊民不一河北使以為咸平內府八十三十河北轉運使繼而積穀大中常數十萬百萬中等以下

河東有司民勤頗多積穀常賦輸送折色京東西陝西河北州縣民家非常餉道常參和糴河北商人寶貨京師東南陝西陝西青苗天聖以來不復前後不可勝數三十三司歐陽修奉使河東:「河東邊地不許為兵最為。」岢嵐火山里外無益如故大抵商賈見錢和糴縣官

二十河東經略安撫本息三司市易務轉運常平

三司東南西經久通行建議:「沿邊和糴西饒益用度。」河東轉運使復命陝西芻糧轉運三分賞罰陝西和糴弓箭手

河東察訪使:「太原和糴糧草所得細微最為。」繼而太原請和三分