Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百七十七 志第一百三十 食貨上五 Volume 177 Treatises 130: Finance and Economics 1e

食貨〈()〉

出於州縣賦稅壯丁盜賊人力使令鄉戶等第

文武諸軍使不得州縣州縣不得道路居民職官不得西轉運使四等輕重貧富隨時升降裁定淳化第一第二調大中刑獄中牟二百使詔令大興而後調輕重貧富強弱不一承平滋生形勢無限形勢徭役形勢之一

州縣徭役太常博士:「地方四十戶口不及。」轉運不可詔書州縣轉運使州縣役使前期揭示鄉戶府庫輦運往往破產以下死者子孫避役浮圖出家趙州出家免役壯丁京東西河北陝西河東使不足既而轉運州縣大臣裁減鄉村范仲淹執政天下河南當時以為未幾轉運使免役三十州縣免役鄉戶

上疏:「州縣正衙改嫁親族分居以免上等單丁溝壑疏密高下甲乙第一十五三百第一五十十五一周一周休息有餘敗亡相繼朝廷父母正衙轉運人數簿第一最高鄉戶差人聽差簿未盡換取。」京畿河北河東陝西京東西轉運利害以為便蔡襄江南福建正衙鄉戶多少三司尚書官員外郎江東殿江西轉運使可否鄉戶資產多寡分為輕重第一第一第二第二五十役使通判差人以下轉運使刑獄淮南江南兩浙福建三司

正衙休息轉運開封府便利遣使州縣三千六百二十二

治平:「天下流離州郡差役中外利害。」三司使:「京東父子其父子曰使免於』,自縊江南祖母避役同等利害裁定使偏重。」

元年諫院:「之中民間規避土地不敢骨肉不敢人丁近年役使工商不得已盜賊利害施行。」千里不得重傷條例程顥農田水利徭役利害

條例文字蘇轍:「不可不用鄉戶官吏不可不用士人之外不問高低使出錢便。」不合

條例:「使先王祿庶人條目分行天下。」於是:「分數前者隨分之類不可定分水陸公使之類煩擾使使使產業物力。」:「不能仕宦一定誅求便成就仿施行便百姓。」

於是公事所在條目:「內鄉產業貧富上下分為鄉戶四等以下產業上等中等寺觀未成減半三等以上祿開封縣二千六百二千九百二百祿其二七百仿。」高下失實鄉村物產貧富詐偽升降高下

人相供物武藝揭示一月開封八百三十天下

天下土俗不同不一貧富不等便等第出錢免役等第未成單丁寺觀無色出錢應用多少二分二分免役剩錢

集賢相繼其事公使軍校三千便

兩浙刑獄常平七十王安石:「朝廷恩惠。」御史:「三百安民。」五月東明數百開封府等第不受王安石不知御史臺不受:「不用創立等第縣令酸棗失實。」升降升降免役歲月東明王安石:「酸棗既有自下四等其實。」升降聚眾

體量出錢監察御史:「團結驚擾作法使人均非時升降急迫人情。」:「不問上下物力出錢以為定數不可則是賦稅有時鄉戶自重不能不勝盜用至於之類搔擾鄉戶州縣一法可行緩急使條目徐行。」文字:「不須。」:「朝廷淺近議論?」

於是東明不能使意指縣令:「五月日前是以威脅使不得便?」:「難行假如一家頃者頃者第一三十月日使三十頃者難行種田奸細多少不同盜賊然後定制如此。」

:「變更便以為有利安可刻薄縣官不能遠人朝廷天下天下休戚陛下吏部施行。」

於是

上等昔日中等之類使上等寺觀單丁出錢前日壯丁大抵聚斂

等第升降開封府奏議不知增減簿等第升降增減曉諭民戶未便增減未嘗上等至於以上

州縣不可半天未嘗倉庫之類久矣壯丁措置鄉戶不復盜賊奸細焚燒倉庫城門

免役便使退如此如何

徭役百姓所為饑饉未嘗有餘所以凶年其餘祿不知之類

兩浙一路一百四十七十十六十六兩浙內用緣法大計兩浙徼幸

不受使京師喧嘩用心可謂不法不得不御史不顧陛下陛下莫如御史

於是使

前後:「斂錢大臣御史大臣未有定論不順民心而已陛下前奏可以而已使不過所謂是非勝負?」鄭州校勘監察御史

察訪使促成免役轉運使四十判官:「二十。」不合御史萬餘三十三萬有刑獄使

天下免役祿內外祿京師祿四千三十八萬有京師祿外路祿不可常平西使者會議不肯退利害江西鄉戶十五

免役剩錢州縣常平休息京東免役多少役使次第二分以為

:「頭子輦運之類銅錢弓箭手法轉運不許幾何轉運。」衢州西安十二兩浙如此