Back to collection

History of Song 宋史

卷一百七十八 志第一百三十一 食貨上六 Volume 178 Treatises 131: Finance and Economics 1f

Click on any word to see more details.

食貨〈()〉

舍人蘇軾不可不當之外量入為出至多自足司馬光不然:“差役不足更張號令不一轉運使合一州縣役使仍舊用錢不用紛紜不定本意。”州縣陳列。“自今見利轉運使下情州縣可否任職出奇不切事不可以一路利害天下。”

未幾:“以上單丁寺觀第三以上免役不足有餘不時。”

臣僚:“朝廷民戶州縣施行正身公私未便。”:“不願有勞。”御史:“不可不用鄉人不獨家丁子弟至於莫不耳目土著自重逃亡自行充斥不能變法強勁捕緝近日不樂出錢一等不肯正身戰鬥效應。”御史不能任事

監察御史上官:“莫如其次東南招募不及則是以上就中然則正在使。”:“當差人為便自愛重犯’,盜賊充斥自愛兩浙法案正身涕泣豈可以為立法有勞。”

殿御史成都轉運議定增減:“十二一周一周月日等周人為如此往往等差不及招募。”

當是時不能於是:“差役眾議命令不決。”於是定局戶部

諫議大夫:“開封府保甲行者。”免役三百免役御史:“不見借如其一三百其一二百九十相去幾何休息無有破家不得勢必弟兄三百千之不出高強。”其後免役以上使不及不及戶部移用鄉戶即如不願

翰林學士蘇軾:“差役天下未便昔日歲出幾何差役幾何幾年約見利害灼然農民官吏蠶食十倍百姓胥吏尤為。”郡縣差役利害

正言劉安御史常言:“歡呼既久不明三百不過用錢四十不過而今之類不下三十然則便困苦一二臣僚使便於百姓新書以為。”出錢固守差役

杭州蘇軾

改行獨有等人歲出不過四千七十不過則是之中三十而今七十可知

朝廷鄉戶不及代州何者百姓出錢免役不用不正足以

不足更代不支日月二十此外未及尤為天下前者可以當時奉使減削不支如何招募不支盡數免役何如招募刻期議定即行

一番向來不及百姓空閑有餘可加農民朝廷備用有餘增減年年不同如何來年亟行不足不可大抵以免然後不得不州縣多少不同多少以為人戶今後備用會計一路人戶貧富多少一路分給州縣本處輕重先後如此差役可以不變。”

未便舍人樞密承旨諫議大夫點檢文字劉安利害戶部:“河北河東陝西所得減半。”

:“二等差人名人。”:“轉運土俗參酌分數不得。”若一鄉人未及人為總計不足如初歲計分外一路移用合一不及別有州縣差役簿民戶物力高下排定年月及其更代姓名之下差役自上而下先後補助其餘朝廷審定兼行斟酌極為詳備州縣不盡綱目州縣使

其一以上以下更代不及其二壯丁州縣招募月日不及使若干差人充數簿簿定額為準州縣次等物力其三不足武勇壯丁簿名次半年一路不足一路剩錢通融移用不足剩錢應用之類若干十分每年二分之類全年總額不足戶部剩錢移用補足使分之:“軍人沿軍人計數轉運徒刑工藝不得十一陝西內地轉運。”

輕重其實聚議連書戶部一路移用分錢戶部

收到官田逃亡

:“壯丁不許連續。”利於不願父母以下以上十分三分仍舊

尚未就緒:“減去剩錢百姓不便?”:“四方立法。”戶部:“免役用錢重者之內便不必。”:“自行十年民間前後紛紜更變不一未有底止。”

於是:“免役條約差役可以更代以為補足免役自今七月壯丁不得已保長其他剩錢不得自下等人利害不同未盡未便更改增損轉運。”

酒錢不足七月其後自來土俗不一五月免役壯丁間有如故年中此外寬餘不得十分之一免役不足免役剩錢

七月戶部:“當官罷官仍舊改易名字就便月日應得更代以次高強免役以上累及減免三分凡人財產假借冒名避免等第陳告皇太后皇后免役。”

簿等第未及改造戶部舉行甲頭