Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百七十八 志第一百三十一 食貨上六 Volume 178 Treatises 131: Finance and Economics 1f

食貨〈()〉

舍人蘇軾不可不當之外至多足以司馬光不然:“差役不足號令不一轉運使合一一法州縣役使仍舊用錢不用紛紜不定本意。”州縣陳列。“轉運使州縣可否任職事情不可一路利害天下。”

未幾:“以上單丁寺觀第三以上免役五分不足有餘不時。”

臣僚:“朝廷民戶州縣施行公私未便。”:“有勞。”御史:“不可不用鄉人獨有家丁子弟至於莫不耳目自重逃亡自行充斥不能變法強勁近日出錢一等不肯戰鬥效應。”御史不能任事

監察御史上官:“莫如其次東南招募不及則是以上正在增上使。”:“當差便自愛重犯’,盜賊充斥自愛兩浙法案涕泣豈可以為立法有勞。”

殿御史成都轉運議定增減:“十二一周一周月日等周如此四等往往等差不及招募。”

不能於是:“差役命令。”於是定局戶部

諫議大夫:“開封府行者。”免役三百免役御史:“不見其一三百其一二百九十相去幾何休息無有破家不得勢必弟兄三百不出二三高強。”其後免役以上使不及不及戶部移用鄉戶

翰林學士蘇軾:“差役天下未便昔日幾何差役幾何幾年約見利害灼然農民官吏蠶食百姓尤為。”差役利害

劉安御史常言:“歡呼始覺不明三百不過用錢四十不過二千之類三十便三等四等困苦一二臣僚使二法便於百姓以為。”出錢固守差役

杭州蘇軾

改行獨有三等出錢不過四千七十不過則是之中三十七十可知

朝廷鄉戶不及代州何者百姓出錢免役不用足以

不足不支日月二十此外未及尤為天下前者可以當時奉使減削不支如何招募不支免役二千何如招募刻期議定

一番向來不及百姓空閑有餘可加農民朝廷備用有餘增減年年不同如何來年不足不可大抵以免然後不得不州縣多少不同多少以為今後備用會計一路貧富多少一路分給州縣輕重先後如此差役可以不變。”

未便舍人樞密承旨諫議大夫點檢文字劉安利害戶部:“河北河東陝西所得減半。”

:“二等差人名人。”:“轉運土俗參酌分數不得。”鄉人未及總計不足歲計分外一路移用合一不及州縣差役簿民戶物力高下排定年月及其姓名之下差役先後補助其餘朝廷審定斟酌極為詳備州縣州縣使

其一三等以上四等以下不及其二壯丁州縣招募月日不及使若干差人充數簿簿定額州縣物力其三其四不足武勇壯丁簿名次半年一路不足一路剩錢通融移用不足剩錢應用之類若干十分每年二分之類全年總額不足戶部剩錢移用補足五分使五分:“軍人沿軍人計數轉運徒刑工藝不得十一陝西內地法應轉運。”

輕重有無其實聚議戶部一路移用分錢戶部

收到官田逃亡

:“壯丁不許連續。”利於父母三等以下三等以上十分三分仍舊

尚未就緒:“減去剩錢百姓便?”:“四方立法。”戶部:“免役用錢之內便不必。”:“自行十年民間前後紛紜不一未有底止。”

於是:“免役條約差役可以以為補足免役今年七月壯丁不得已其他剩錢不得自下利害不同未盡未便更改增損轉運。”

酒錢不足七月其後自來土俗不一五月免役法行壯丁年中此外寬餘不得十分之一免役不足免役剩錢

七月戶部:“罷官仍舊改易名字便月日高強難勝免役以上累及減免三分凡人財產假借避免等第皇太后皇后免役。”

簿等第未及改造戶部舉行壯丁:“舊制剩錢不得常平免役轉運其事。”

重修中外文字去年未盡:“正比行文公事之內之外保稅常平錢物不必稽留固有替代自從壯丁剩錢通融土俗本土使壯丁立法不得。”

:“使免役不能至於均平便。”翰林學士:“輕重抑揚陛下為此免役天下以為不可並行天下。”廣德