Back to collection

History of Song 宋史

卷一百八十二 志第一百三十五 食貨下四 Volume 182 Treatises 135: Finance and Economics 2d

Click on any word to see more details.

食貨

滄州大名府榷賣七千即位監察御史:「河北年以來所在商賈居民以為伏惟天下根本祖宗陛下不以益民如故以為河北數百萬生靈無窮。」河北轉運使十分:「河北商賈主計商賈以為不知商賈民間賣價以為慶曆不行三司不從轉運仁宗河北軍民依舊六十仁宗豈不知公家意謂不若陛下即位仁宗不宜小利人心。」明年河北仍舊通商河北商賈以及道里即非鎮店使

河北京東使:「河北榷鹽未必前日稅額契丹。」明年給事中上官以為宣和元年京畿河陽河陽勸誘鈔引榷貨務鈔引自陳鈔引河北未及河北京東

兩浙杭州七千西二十萬一二十八千溫州南北永嘉四千台州黃岩五千本州婺州天聖溫州一路八千江東

慶曆比年河流漕運艱阻靡費兩浙三司三司三十八河流既而江州漕船五十一官鹽以為不便久之安撫江南其後兩浙轉運使:「鹽課七十九五十三之內私販坐罪九十九在於官鹽私販不止鋪戶如此不肯。」發運試用可見利害

利害漕運:「愛恤使休息使以為使不為私販五者一二百萬。」二十尤甚以來下詔額外不能所以有司罕有承順

以來私販盜賊兩浙發運使利害神宗王安石對曰:「衢州兩浙路不知廣德常則鹽亭人戶私販以時拌和自舉。」

兩浙刑獄著作淮南兩浙利害異時煮鹽鹽場不時發運百萬定分錢塘越州清場水勢分為仁和鹽官八分越州餘姚慈溪岱山東南溫州十分分數多寡岱山以及海水所得最多西南鹽官青白清場石灰以東近海一甲煮鹽占課杖者妻子五百開封府京東五百

不行發運王安石神宗可以久之兩浙違法輕重鹽課刑獄無辜淮南江東且休其事越州太常博士歲餘三司兩浙漕司著作措置推行西降職兩浙鹽亭察訪使有司不行正言

鹽課越州宣和元年仍舊接近台州五七:「鹽場百萬未見西動搖。」令狀

淮南楚州鹽城四十一七千通州四十八九千泰州海陵如皋六十五本州淮南黃州無為江南江寧撫州廣德臨江兩浙江陵永州漢陽海州四十七七千漣水海口十一五千本州京東徐州淮南兩浙潤州江陰天聖楚州泰州海州漣水六十九七千五百四十江南東西荊湖南兩浙路天聖

楚州泰州漣水海州漣水江南淮南東南天下淮南福建兩浙廣南道里遠近上下十倍

咸平秘書丞史館:「江南通商折中糧草金銀公私便淮南江南通商國家折中糧草金銀擾民借如萬貫淮南官費何啻。」吏部侍郎:「犯禁通商官鹽。」京師江南湖州興元京師一百十四會通煮鹽所在無幾入粟久之

參知政事建言:「淮南從而沙土不可鞭笞相繼運河不行村民淮南一千五百損耗應得本錢貧困往往盜賊如此通商三五使商人京師揚州使一千五百千萬以資遠近漕運糜費風水昔時商人可取。」

范仲淹安撫疏通丁度三司使江淮使通商私販肆行縣官漕船使元年商人京師江南湖州漣水高郵貿易得出鄉村京師轉運本錢施行景祐無利京師如故

康定元年商人陝西東南河北三司內地說法京師二十慶曆:「陝西河東京師不願其所。」東南商旅河北說法其一京師十萬商人不復京師帑藏京師河東陝西十萬河北五千十萬京師京師

天聖三司榷貨務東南八十四百漕運不足榷貨務於是發運公事治平京師二百二十七淮南兩浙福建江南廣南二百七十三治平三百二十九

百姓私鹽不逞無賴盜賊衣冠士人江西廣南福建廣南甲兵旗鼓往來婦女巡捕殺傷險要不能歲月滋多百萬

慶曆廣東轉運使廣州南雄未報四百南雄江西轉運不以便三司戶部判官江西本錢尚書屯田員外元長會議發運使以為不可

以來商販廣南州縣通商淮南七百二百民間兵卒廣南福建不一職方員外會所知州通判淮南已久不可四十鑄錢可否江西漕船使臣六十

江西刑獄私藏兵械巡捕黃魚不及二十不及不以甲兵淮南十二二十五有餘漕舟三百異時鼓山從者得數州縣督責稍稍畏縮朝廷江西數年久之江西

不足治平二十五萬餘西二十四以往四十五十三萬餘

慶曆戶部:「復舊。」治平淮南轉運使蘇頌三司判官相繼淮南

江西鹽課刑獄:「官鹽不及四十七嶺南純白二十嶺南使臣贛江殿鹽課便。」十二察訪湖南刑獄措置出賣未及參政銳進迎合仿湖南江西江西承望:「不能廣東不得鹽官一千江西南安六百十六臨江建昌興國。」立法輔具總目大率江西鹽場江西廣東

河北明年常平江東刑獄體量未報州縣違法更張未幾:「南安推行半年十四。」以為詔命發運使利害變通而已不敢戶部侍郎湖南鄰接可以數百萬江西廣東常平轉運判官措置明年條約施行增加一方騷然西推行發運使知州通判賞罰戶部

發運淮南貧瘠本錢六十四不時所得本錢十萬不足其三

崇寧元年東南