Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4

Click on any word to see more details.


 戶籍團結訓練防守秦州使關西調發慶州咸平陝西號曰使戍守陝西八千七百七十五七月離去鄉土傷和氣強壯本州不得河北忠烈無人不得家業代替便是以老病親屬河北強壯十月正月召集忠烈歲月久遠

 河北河東有神忠勇強壯河北陝西河東陝西弓箭河北陝西義勇壯丁荊湖南廣南東西槍手壯丁廣南東西壯丁

 仁宗忠勇強壯僅有康定河北河東強壯河北二十九三千河東十四四千訓練西不足陝西未幾指揮一百八十五戍邊西河北強壯二十九五千義勇不足河東河北

 其後義勇河北伏兵講習河北東西郡守義勇使河北三十」。朝廷河北:「留後丁男其一賞罰善射勁卒府庫甲兵戰具山東天下步兵諸軍近代民兵備戰通論便義勇統領使敵人搖動集訓年間武藝統馭賞罰不可至於部分臨時便宜河北河東義勇州縣耳目無疑。」

 治平元年宰相:「不能義勇河北十五河東勇悍出於天性物力資產父母妻子陝西河北河東陝西西北一體陝西義勇手背一時不無成長。」天子陝西義勇十三八千四百六十五

 諫官司馬光:「陝西鄉里既而遣戍其後不可使一路祖宗海內義勇相繼不能十萬何嘗:'河北河東不用十萬皆可民間合于。'不然十萬外貌民間蓋州朝廷旗號鮮明行列有序進退莫不可以不知瓦解不知民間所得衣食富足精銳農民一家如此財力安得河北河東陝西?」於是義勇

 以來尤重舊制沿革不復損益而後不及兵制

目录
1 陝西
2 河北
3 河北陝西
4 河北河東強壯
5 河東陝西弓箭
6 河北弓箭
陝西
 陝西開寶城隍弓箭免役親屬舊制

 咸平秦州指揮使綿以下陝西沿邊八千資糧戍邊

 秦州三千保安六千五百十八指揮三十一

 :「陝西州縣不免折賣田產分數秦州三千農業。」治平名額義勇

 禁軍禁軍

河北
 河北太宗保定三千沿邊十月二月建議亡者權益不復

河北陝西
 河北陝西名號不一咸平河北契丹道路勇銳指揮使田野斬首虜獲手背隊長四等以下免役防守邊城

 復有康定沿邊手背召集

 大順西斥候八十四十軍訓指揮

河北河東強壯
 河北河東強壯五代咸平河北以上強壯五百指揮指揮使所在善騎射校長勇敢團結大軍鎧甲景德元年遣使河北河東強壯訓練退

 康定州縣不復二十五指揮指揮使階級二十六十家人正月兵部不如法義勇城池河東強壯

 河北不足

河東陝西弓箭
 河東陝西弓箭取材一千四百

 景德:「邊民弓箭給以前鋒資糧。」:「甲士頃者戰馬指揮使以下功勞指揮使。」其後河東

 三萬二千四百七十四指揮一百九十二河東轉運使歐陽修:「代州岢嵐寧化火山邊地二三弓箭。」宣撫使范仲淹便岢嵐禁地里外二千數萬弓馬手背弓箭

 :「契丹旁邊一時其後契丹講和因循不復禁地疆界代州寧化禁地弓箭四千。」山坡原地折變指揮以便

 弓箭朝廷戍守至治河東弓箭七千五百陝西六千三百康定元年增補義軍故地弓箭

 兵部河東七千七千陝西六千三百

 秦鳳路經略使:「前年弓箭迄今良民未嘗團結訓練竭力戰守農事退。」

 鄜延路五千九百弓箭四千九百弓箭更番京師審度十月弓箭出租義勇民戶

 正月器械中正土田弓箭遠近常格差官召募三月:「河州弓箭山坡弓箭弓箭人數人員自來''。」十月條例弓箭巡警緩急經略安撫夔州義軍廣南槍手湖南福建槍手

 上下弓箭萬餘策應十年:「弓箭只是未曾指揮團結指揮統轄臨時。」

 計議措置邊防弓箭十一

 :「弓箭五十左右軍法山河弓箭山河十七鄜延路弓箭鄜延路弓箭手背。」

 經略:「弓箭九千七百一帶四千弓箭二千。」大經;「舊例秦鳳路弓箭田土耕種收入弓箭。」

 正月鄜延路經略收復浮圖弓箭春耕約束並用二月弓箭四月:「弓箭陣亡弓箭弓箭不能。」七月弓箭張大:「收復差官農事人員人工歲入賞罰並用弓箭五十農事。」

 鄜延路經略:「弓箭弓箭弓箭。」弓箭弓箭退陝西河東

 秦鳳路弓箭經略講求土人立法

 元年弓箭兵部:「一帶無色朝廷杜絕。」其後殿指揮使山地九百九十弓箭人馬五千二百六十一一帶弓箭人馬第十二戶部措置弓箭土田

 元年樞密院:「經略弓箭以來戰鬥戰功差使所屬差使令親。」正月:「弓箭官司不得一百。」五月槍手弓箭安西金城可以弓箭若干團結

 元年二月樞密院:「講究南牟新城土田弓箭弓箭指揮三百二十指揮不一年間民兵。」七月:「陝西河東路新城弓箭四月不得弓箭手指。」弓箭弓箭

 元年九月樞密院:「陝西河東以來疆土數百罷兵以來未曾措置降詔弓箭貧乏逃走州縣汙吏沃壤不及平民侵佔新土舉措新疆土田弓箭推行弓箭如願新疆施行。」河東路秦鳳路鄜延路弓箭

 

 崇寧十一月:「通判軍事打量分管外地八千七百三十一。」詔安大夫差遣如故

 九月轉運使奉詔措置新疆邊防利害:「朝廷弓箭使顧慮家產秦漢弓箭人情耕夫使成熟耕夫次第便。」

 三月:「朝廷一千五百