Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百九十二 志第一百四十五 兵六 Volume 192 Treatises 145: Military 6

〈()〉○建炎建炎

王安石人為五十人為人為主客以上人為以上有餘過人兵器從事強盜殺人放火傳習知情強盜不知不及五家姓名天下盜賊

便鄉村射中親疏遠近騎射有餘第一天子使第二當年一月四十二千不及第三第四單丁武藝不及整齊勸誘第一勸誘三等次第除名使

:“近日朝廷詳審農具。”於是:“巡警五十一統正月七千三千人數使及第三等五分十五。”十一月司法

開封府河北東西河東武藝廣東槍手改為十二月河北西路強壯弓箭

開封府五萬京師開封府開封府萬人五千

樞密院義勇軍校武藝盜賊官司同比中選武藝額外可解其次第一次州縣姓名以下第二等第累及義勇軍校二千河北河東指揮使下班殿指揮使三司裹頭

兵部主簿公事政令樞密院十年樞密院承旨義勇》。元年翰林學士尚書兵部開封府》,成書

十一月》,使內內中正使二十二十一二千八百二十五一色教頭禁軍教頭二百七十教頭三十使三等三等二等超拔三千以為

教法教頭相近分為空地一周五分其一法成文武河北陝西河東義勇錢糧武藝

義勇四百八十二人見殿執政差使三十六四方使集賢:“民兵便錢糧官吏未知日月措置大法承旨。”河北河東陝西三千二百六十六壯丁六十九萬一九百四十五一百六十六萬一四百八十三三十一三千一百六十六一百萬有遣使近臣賞錢從事河東不足乃至十一勇悍不可十五義勇民兵七百十八二千二十八。〈(。)〉

立法老大以為便使來者

租庸調:“井田後世先王不善不可速成。”:“人主天下利害所謂不敢所謂不能成法使人主利害好惡不從人主無道異議善法?”

租庸調法相:“義勇既有貧富皆可租庸調義勇良民禮義倒置手背使使殺戮尤人。”

:“義勇推恩。”:“不足進取朝廷推恩使措置義勇使在於不為義勇在於義勇可變豪傑以為宿刺史以上不可如此官祿使陛下近臣政事異時使出於無賴近臣以上豈不先王成法社稷。”以為

義勇曾公亮以為義勇可以:“足以。”西便:“文教先王所以不同處置。”

:“。”河北陝西緩急:“訓練鼓舞河北割據朝廷四鄰契丹河北戶口天下財物不足一面施設不如割據專用而已。”:“不足不可。”:“無已不能復古中國富強。”

:“長安關中關東京師不足四方。”:“。”為難:“ 盜賊使?”:“無賴以為義勇良民物力以為?”

義勇:“陛下數百果斷立法本末不然。”:“推行。”以為使千里:“流求党項?”:“戰守可恃民兵業相可恃戰守?”:“以前未有可以戰守民兵如何非難人主群臣情偽人材民兵不為。”

:“。”:“公私長久變革。”:“以為建中。”:“陛下躬行政事上下建中所以德宗盧杞亡者。”

開封弓箭貧乏:“使弓箭不知百姓何故至於以來耒耜養生以免凡民未有耒耜百姓然則使百姓不為陛下百姓甚至立法便劫殺之間二百賞錢衣服賞錢出於百姓出錢不足器械未有。”:“賞錢習慣自然習慣不能如何不怨。”

:“所行須要弓箭督責百姓五百七百青黃不接之際安能錢糧民居遠近不一如此不少指揮覺察盜賊施行鄉民弓箭加以戍邊是以父子聚首號泣。”不行

:“事宜。”:“可惜。”:“不可。”:“不敢。”開封府:“團結鄉民驚擾其餘排定。”鄉民團結匿名封丘於是

:“然後使人情驚疑盜賊盜賊便陛下捕獲三十不容京畿無聊為首京師二十十七十數二十不可自古未有率眾上下一者十數萬人使陛下聽命非人天下民情而已何必推行。”:“。”

一日:“。”:“使數人大抵執政大臣盜賊鄉人以為便為兵耳目以免然後使可以長久。”

百姓不如便團結指揮使管轄:“陛下果斷即便團結指揮指揮五百人為緩急名為指揮指揮使乃是實事至大令人。”義勇

:“義勇指揮使指揮使鄉里豪傑作保人為?”:“民居人為司馬二十五二十五人為司馬司馬司馬異名而已三代以來決裂所以征伐五代不足以致無疑因循所見淺近。”

:“義勇以上以上大略不過如此遣人經略轉運州長民情。”:“河東義勇強壯如何?”:“義勇隱括隱括義勇團結分為不能。”:“不可?”:“然後技藝義勇固然大抵不能一心緩急莫如民兵。”:“ 太祖征伐天下?”:“太祖五代百姓豪傑從軍百姓不復豪傑不復大抵不能。”:“強弱五代世宗。”:“世宗天下亡命強梁。”:“人主天下。”:“天下道者剛強柔弱張皇六師先王不當。”

:“義勇。”:“養兵之一。”:“ 未可。”:“既有不須京師停放即為訓練民兵民兵。”:“河北義勇十八不過而已。”以為

樞密院一番一月一番:“一番八月一月百姓一番為人更番不必然後就學數年勝義技藝而已人人。”

嗣位司馬光上疏

民間古法八百步卒七十二甚多三時務農一時不妨稼穡司馬以上賢士大夫