Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷二百五十 列傳第九 石守信 王審琦 高懷德 韓重贇 張令鐸 羅彥瓌 王彥昇 Volume 250 Biographies 9: Shi Shouxin, Wang Shenqi, Goa Huaide, Han Zhongyun, Zhang Lingduo, Luo Yanggui, Wang Yanshen

守信
維基百科標誌 维基百科條目守信
守信開封世宗高平力戰第一鐵騎左右淮南先鋒六合揚州防禦使鐵騎指揮使陸路部署殿指揮使洪州防禦使即位成軍節度

太祖即位侍衛馬步指揮使節度守信前軍斬首三千三萬澤州河陽節度太原援軍揚州守信部署揚州至大守信:「在朝大駕親臨。」鄆州侍衛親軍馬步指揮使本州

守信飲酒:「不及天子節度使未嘗安枕。」守信:「今天已定異心陛下?」:「富貴一旦不為?」守信:「不及陛下哀矜。」:「人生不如田宅子孫歌兒舞女終天君臣之間不亦?」守信:「陛下所謂生死。」明日兵權

太祖使以為名位不可兵權太祖不從太祖:「?」:「。」太祖:「果然何以?」:「處分陛下深思利害。」太祖:「!」:「陛下何以周世宗?」太祖默然中止

開寶守信太平興國河南西京留守檢校太師范陽前軍崇信節度衛國五十七尚書追封威武

守信聚斂信奉釋氏西京驅迫


本名太祖十四供奉明年使太祖功臣子弟時事應對明白太祖使開寶刺史太宗河東四面太平興國高陽監軍守信本州團練使契丹守一前軍

遷入使黑水渡河不滿二千斬首百餘

西京使淳化蘄州團練使至道使部署討賊伽羅率眾數百歸降方陣出入乘馬中流滿四十二

咸平數萬分給戰士固執不可:「如此。」退真宗不問

防禦使邢州刑罰京師未幾五十八
天平衙內指揮使開寶召見勒馬太祖第二延慶公主將軍駙馬都尉愛州刺史太平興國本州防禦使竹木制度朔州觀察使守信節度河陽大名府兵馬部署安國節度

真宗即位檢校太尉節度車駕河北部署定州景德武寧節度分為東西使北門數萬行宮:「自古北邊安民。」:「受命至於指授出於。」:「用心將士不及。」:「太平軍旅。」勒馬

鎮安節度未幾自治來朝大中司徒檢校太師公主明年五十七

姿所在別墅治生屬吏知名西轉運能不宿其父上訴真宗不時懇請:「常法不可。」

禽獸數百鳥雀規勸盛飾未嘗守信五十七

使器械西京使


太后守信供奉使

仁宗即位文思使勾當坐失使禮賓使刺史白金五百遷西使代州兵馬侍衛親軍殿安撫使觀察使

康定以為節度使太傅子孫諫官御史:「春秋。」魏志:「。」安置全州御史:「朝廷用命。」京師


維基百科標誌 维基百科條目
遼西洛陽東西殿直鐵騎指揮使世宗力戰東西鐵騎第二世宗禁軍世宗刺史

淮南堅壁刺史一夕刺史鎧仗十萬黃州輕騎信宿大敗世宗指揮使南唐紫金山中流團練使世宗月城楚州南面設伏少頃城中南門伏兵五千數百淮南鐵騎即位殿睦州防禦使

殿指揮使節度部署車駕臨視成軍節度守信前軍部署

節度幕僚:「五代以來諸侯強橫不得今天治平可嘉?」

開寶太原四面京師太祖黃金五十

不能親臨追封琅琊

善騎射壽春未嘗有所誅求不能太祖:「美祿布衣共享富貴?」:「酒量試飲。」滿私家不能

承德承德西使刺史使殿神武將軍致仕殿


壽春開寶殿供奉太祖公主將軍駙馬都尉刺史本州防禦使太平興國觀察使太宗五千檢校太保竹木免稅國軍節度

部署契丹冀州二百戒嚴城中上元下令佛寺然燈明年部署節度監軍

真宗即位河中護國軍節度檢校太尉咸平不許臨問臥內慰勉賜予數人宿五十二車駕鹵簿其後公主

善騎射音律學藝吟詠功臣

使舍人公主使使刺史之上景德泰州防禦使召見其三面授供奉殿殿正殿西使舍人殿西使


開寶使紫袍十二太平興國徐州西京南巡使使使刺史使咸平官吏經略兵馬使鳳翔使刺史景德真宗天水雜處秦州大中使不能家居求解不朝大將軍四十九其弟

音律士大夫壽春

殿


秦國公主進士仁宗:「可喜。」通判使官吏:「不過。」他人日天

開封判官使以上白金戶部使集賢殿修撰鄆州京東以便處決使:「八十不知水患。」水大甬道東平

入境旨趣太原中正西姑息士卒使明年工部侍郎尚書省以為不及駙馬都尉使學士大夫七十六

進士英宗欲求儒生為主婿宰相諭旨所為明日大人》,駙馬都尉公主將軍九經筆硯進學

即位刺史團練使國朝故事婿未嘗約同明年防禦使駙馬都尉考績晉州觀察使

鎮安節度觀察留後臨朝上書以為不當即位留後樞密承旨未幾元年五十九

善射使一發勒馬

觀察使


維基百科標誌 维基百科條目
真定天平節度齊王忠厚倜儻武勇留守節制北面前軍部署援兵左右縱橫披靡刺史鄆州改信刺史信州刺史宋州

契丹南侵部署睢陽契丹京東堅壁不能天平刺史慕容汶上衣帶勒馬

東西指揮使吉州刺史鐵騎指揮使太原世宗先鋒高平鐵騎指揮使團練使

淮南招安使州城斬首七百指揮使岳州防禦使駿馬南唐壽春紫金山連珠世宗親信營壘始覺形勢強弱世宗世宗大喜勒馬世宗一日追擊左右慰勞

世宗滄州兵馬部署嗣位侍衛指揮使江寧節度北面指揮使

太祖即位殿點檢部署燕國公主駙馬都尉上黨守信進攻澤州節度檢校太尉揚州節度開寶公主駙馬都尉

太宗即位檢校太師太平興國醫王道士太原武勝節度七月五十七追封渤海

家子練習戎事讀書