Back to collection

History of Song 宋史

卷二百五十 列傳第九 石守信 王審琦 高懷德 韓重贇 張令鐸 羅彥瓌 王彥昇 Volume 250 Biographies 9: Shi Shouxin, Wang Shenqi, Goa Huaide, Han Zhongyun, Zhang Lingduo, Luo Yanggui, Wang Yanshen

Click on any word to see more details.

守信
維基百科標誌 维基百科條目守信
守信開封帳下世宗高平力戰第一鐵騎左右淮南先鋒六合揚州防禦使鐵騎指揮使陸路部署殿指揮使洪州防禦使即位成軍節度

太祖即位侍衛馬步指揮使節度守信前軍長平斬首三萬澤州河陽節度太原援軍平章揚州守信行營部署揚州親征至大守信:「在朝大駕親臨。」鄆州侍衛親軍馬步指揮使本州

守信飲酒:「爾曹不及天子不若節度使未嘗安枕。」守信頓首:「今天已定異心陛下何為?」:「富貴一旦不為?」守信:「不及陛下哀矜。」:「人生不如田宅子孫歌兒舞女終天君臣之間不亦?」守信:「陛下所謂生死。」明日稱病兵權

太祖使以為名位不可兵權太祖不從太祖:「豈非?」對曰:「。」他事太祖:「果然何以?」:「處分陛下深思利害。」太祖:「!」對曰:「陛下何以周世宗?」太祖默然中止

開寶守信侍中太平興國河南西京留守檢校太師范陽前軍崇信節度衛國五十七尚書追封威武

守信聚斂積財信奉西京驅迫


本名太祖十四供奉明年使太祖功臣子弟以時最少應對明白太祖使開寶刺史太宗河東四面太平興國高陽監軍守信本州團練使契丹守一前軍

遷入使黑水據險渡河求戰所部不滿短兵急擊斬首百餘

端拱西京使淳化蘄州團練使永興至道使兼署部署討賊率眾數百歸降方陣出入乘馬中流挺身滿四十二

咸平數萬分給戰士固執不可:「如此家財。」退真宗不問

防禦使邢州刑罰京師未幾五十八
補天衙內指揮使開寶召見勒馬太祖第二延慶公主將軍駙馬都尉愛州刺史太平興國本州防禦使竹木矯制朔州觀察使守信節度河陽復命大名府兵馬部署安國節度

真宗即位檢校太尉節度車駕河北行營部署定州景德武寧節度平章分為東西排陣使北門數萬俄而行宮:「自古北邊威服安民。」:「受命至於布列指授方略出於。」:「用心將士不及。」:「協和太平軍旅。」勒馬

鎮安節度未幾自治來朝大中司徒檢校太師公主明年五十七

姿頗有累世將相所在別墅治生屬吏不以大名皆知名士西轉運能不宿不盡其父上訴真宗遣還不時懇請:「常法不可。」不已

禽獸數百鳥雀規勸在陳盛飾未嘗眾議守信五十七

使器械西京使


太后守信供奉使

仁宗即位文思使勾當坐失使禮賓使刺史屯田白金五百再遷西使代州兵馬侍衛親軍殿安撫使觀察使

康定以為忠正節度使太傅子孫諫官御史不死:「春秋。」魏志:「不加。」安置全州御史:「朝廷用命。」京師


維基百科標誌 维基百科條目
其先遼西洛陽帳下守貞副將東西殿直鐵騎指揮使世宗力戰東西鐵騎第二世宗禁軍中的世宗有加刺史

親征淮南堅壁刺史一夕刺史鎧仗十萬黃州輕騎信宿大敗世宗指揮使南唐紫金山中流團練使世宗月城楚州南面設伏少頃城中南門伏兵五千數百淮南鐵騎即位殿防禦使

殿指揮使泰寧節度部署車駕臨視武成節度守信前軍部署

忠正節度為政所部幕僚:「五代以來諸侯強橫不得今天治平可嘉?」

開寶太原四面甲第京師太祖中的黃金平章五十

不能親臨追封

有方善騎射壽春量入為出未嘗有所誅求不能太祖:「美祿布衣共享富貴?」:「酒量試飲。」自此滿私家不能

承德承德西使刺史使殿神武將軍致仕殿


壽春開寶殿供奉太祖公主將軍駙馬都尉刺史本州防禦使太平興國觀察使太宗五千檢校太保竹木矯制免稅國軍節度

部署契丹冀州二百戒嚴城中上元節下令佛寺賴以明年部署端拱永清節度監軍

真宗即位河中護國軍節度檢校太尉咸平不許臨問臥內慰勉久之賜予宿五十二車駕鹵簿其後公主

善騎射音律學藝吟詠功臣貴顯

使舍人公主使使刺史之上景德泰州防禦使召見其三面授供奉殿殿正殿西使舍人殿克明西使


開寶使紫袍十二太平興國徐州西京南巡使使使刺史使咸平官吏經略兵馬使鳳翔使永州刺史景德真宗天水雜處秦州大中使大名不能家居求解不朝大將軍四十九其弟

音律士大夫壽春

殿


秦國公主景祐進士仁宗:「可喜。」通判就擒使所部被甲官吏:「不過。」他人是日如常賴以

開封判官使以上白金戶部使集賢殿修撰鄆州京東以便處決使:「八十不知有水。」甬道東平

外間入境旨趣株連太原中正西姑息士卒使明年工部侍郎神宗尚書省以為不及駙馬都尉使學士太中大夫七十六

進士英宗欲求儒生為主婿宰相諭旨所為明日大人》,駙馬都尉公主將軍筆硯進學

神宗即位刺史團練使國朝故事婿未嘗約同明年汝州防禦使駙馬都尉考績晉州觀察使

鎮安節度觀察留後臨朝上書以為不當即位留後樞密承旨未幾元年五十九

善射使一發破的勒馬

所生觀察使


維基百科標誌 维基百科條目
真定常山天平節度齊王忠厚倜儻武勇留守節制北面前軍部署北征