Back to collection

History of Song 宋史

卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi

Click on any word to see more details.


維基百科標誌 维基百科條目
幽州後唐趙德鈞連年用兵常山河南洛陽寡言

顯德永興節度從事遺表世宗用兵淮上太祖滁州宰相軍事判官滁州朝夕由是太祖百餘棄市無辜太祖全活淮南調軍事判官太祖同州節度推官宋州掌書記

太祖北征被酒推戴太宗太祖欠伸擐甲麾下受禪諫議大夫樞密學士

車駕餘慶京師太祖:「介乎?」上黨兵部侍郎樞密使第一樞密使檢校太保

相同侍郎平章集賢殿大學士宰相以為:「?」:「有司帝王。」翰林學士講求:「開封平章宰相。」拜相左右手大小是日監修國史薛居正餘慶參知政事宰相不知奉行而已宰相

太祖微行功臣退不敢便衣一日大雪不出久之叩門:「。」太宗坐堂燒肉太原太原西北太原當之不如削平諸國彈丸?」:「正如。」

僕射大學士丁內艱視事遣使京師守衛通判使由是兵甲精銳充實

開寶車駕遣使置於會車倉卒不及顧問:「。」瓜子惶恐頓首:「不知。」:「無妨國家書生!」

為政私販京師因之三司使太祖大怒王溥

故事宰相樞密使長春殿樞密使即令分異翰林學士召對登聞鼓偽作西官稱不上太祖御史按問抵罪秘書正字參知政事未幾河陽節度檢校太傅平章

太平興國入朝太子太子太保頗為數年鬱鬱不得志陰謀樞軸退上書自陳太祖皇太后太宗感悟召見司徒侍中宰相涪陵

武勝節度檢校太尉侍中:「陛下。」動容翌日宰相:「國家不容地處感激。」對曰:「昨日涕泣:『餘年馬力。』君臣始終可謂兩全。」

大軍幽薊班師

出師收復關外輿情炎夏戰鬥老師無益

陛下太原混一十年之間遠人不服自古聖王置之度外介意蒙蔽無名不測典籍前言主父偃上書忠言觀覽

竊念大發動搖百萬所得難保必勝兇器不虞不可上古聖人凝滯變通可慮機宜旬朔之間邊庭我軍此際日薄西山餘光無幾報國正在班師

陛下調保養聖躬富庶歸仁相率契丹陛下不出契丹所以陛下陛下以為萬全以為不可陛下虛實奸臣將士非特老臣豈敢安身?」興師平定直抵幽州然後恢復奈何將帥所見十萬甲士郡縣往復主將承平陷於邊患拯溺黷武佳兵疆場社稷忠言苦口三復。」天兵塞外恢復憲章陛下宸翰將帥平定天心邊鄙陛下登極十年大業萬國咸寧端拱五帝契丹勝負壯志。」

山南東道節度籍田懇切宰相:「開國。」嗚咽流涕

唐太宗房玄齡輔弼陛下萬方焦勞宵衣旰食輔相在於任人任人在乎公正公正賞罰為政賞罰朝廷紀綱必須公正得失然後彝倫庶務山南東道節度使開國元老參謀厚重希求祿位人情名望聖朝竊聞朋黨嗷嗷何者陛下陛下羽翼聖化國有大事使宏綱使使使祿玉石殊致使朋黨聲勢巧佞援引得以名儒懿行得以不舉生民期月之間清靜發言陛下邦國。」

太宗呂蒙正新進表率太保侍中:「古人不及。」頓首

樞密使昌言輿時政昌言鄭州團練使利用驕肆大為不法利用商州此類

建議故地同謀邊患歸咎頗為不得

舊制宰相未時大熱特許午時明年視事召對車駕賜予致仕西京留守河南太保:「開國不同。」涕泣國家嘉納車駕

淳化久病留守通判昌言使骸骨太師魏國宰相其弟宗正詔書遣使:「懇求相見別錄精神醫藥飲食。」七月七十一

生日鞍馬復命未幾故事生辰婿正言禮物追悼上清太平:「宋朝忠臣。」中庭涕泗

震悼近臣:「事先故舊大事不足所知以來盡忠國家社稷。」出涕左右感動尚書追封真定神道碑銘八分書諫議大夫喪事五百五百有司鹵簿鼓吹太宗再三不能長女志願大師次女大師

太祖既有天下不足太祖豁達:「塵埃天子宰相物色。」不復學術太祖讀書晚年手不釋卷次日處決家人論語二十

忌克天下事為己任相位齷齪剛毅果斷未有某人太祖不用明日不用明日太祖碎裂擲地顏色不變他日補綴如初太祖群臣太祖以為太祖:「不為?」:「懲惡古今通道刑賞天下刑賞陛下刑賞得以喜怒。」太祖隨之太祖久之

太宗不軌保證明白太宗:「聽斷不明國事。」即日

下獄將近太宗使諭旨執政:「。」:「抵罪國家天地神明奈何陛下赦令?」太宗

真宗咸平追封:「太師尚書追封光啟鴻圖呂望蕭何輔弼周旋正直不回始終太祖。」

羽林大將軍團練使郎中


參軍節度使即真再遷河南府推官相位十年調太平興國掌書記芻糧太原監察御史興元殿銅錢便宗正定州知州通判未幾耀州北邊

淳化建議銅錢小民頗為不便劉備時令西大錢集議吏部尚書:「劉備因而經久。」不已大錢百餘極其殿精液太宗用心既而大有虧耗眾議食貨志》。

宗正咸平強狠世務疏闊不可太宗農政井田燕薊

景德明德皇太后京師

「《:『作主』,所以神靈王后七月轀輬然後曠古皇朝祖宗何以今日典章苟且棺柩神靈