Back to collection

History of Song 宋史

卷二百六十九 列傳第二十八 陶穀 扈蒙 王著 王祐 楊昭儉 魚崇諒 張澹 高錫 Volume 269 Biographies 28: Tao Gu, Hu Meng, Wang Zhe, Wang You, Yang Zhaojian, Yu Chongliang, Zhang Dan, Gao Xi

Click on any word to see more details.


邠州平人北齊刺史自號鹿先生刺史本家

屬文起家校書郎軍事判官宰相為著集賢監察御史西京虞部員外翰林學士內外詞目當時少帝天福倉部郎中

契丹以北高祖京師別有田宅西京宅券不悅子弟數出怨言其後下獄不出秘書:「邇來朝廷?」:「給事往往叔父。」:「判官集賢數年?」因公:「侍中?」斂衽:「。」:「李氏出力。」

性急集會姑息太常

:「西刑獄少有即時至於夫婦爭訟死亡喪葬奴婢檢驗因緣不已條約。」舍人請教樂工

契丹行者軍士歷數同輩:「西南五星連珠契丹不得歸國。」耶律德光光芒:「自此契丹自相魚肉永不。」給事中常參:「舊制百官昌言無益時政在朝群臣有所聞見不時詣闕。」

散騎常侍世宗即位戶部侍郎太原乘間:「宿。」世宗翰林學士

世宗宰相:「歷代君臣治平不易之後僭竊中原尚未未能近臣經濟。」承旨以下二十難為不易》、《修文遠人封疆世宗高平講武混一天下由是平南

顯德兵部侍郎承旨世宗留心稼穡耕夫置於勸課顯德吏部侍郎

禮部尚書翰林承旨翰林宰相相位

吏部禮儀使制度使鹵簿制度:「貞明丁丑河南三百馬具二百青綠長短為人馬具尋常馬甲莊宗焚毀。」有司輿創意明德

庫部員外、《周易博士考試官子不通合格殿為人御史大夫加刑戶部尚書開寶六十八僕射

強記博通諸子佛老總覽書名隸書為人後學文采聞達巧詆太祖受禪未有在旁:「。」太祖:「頭骨非常貂蟬。」有意大用起居舍人秘書校書郎


日用幽州安次曾祖涿州盧龍節度推官使天福進士主簿郡縣供給戎服冠服舉止舒緩轉運使:「蒙文學名。」節度掌書記拾遺史館從弟翰林學士兄弟內外」。

舍人翰林學士同年太子大夫補闕大名史館修撰開寶等同五代史》,古今本草》。

上書:「唐文宗大臣論事起居郎起居舍人執筆殿時政文宗實錄詳備唐明宗殿學士樞密學士日曆史官近來每季殿日曆樞密院史館記者不過臣下辭謝而已帝王宰相漏泄史官疏遠自今裁制發自宸衷書簡參知政事每月抄錄史官撰集。」參知政事其事

正月乾元殿聲明》,太祖受禪一天江陵

太宗即位舍人翰林學士李昉太祖實錄》。太平興國太原戶部侍郎承旨工部尚書致仕未幾七十二僕射

典章刊定太祖追尊太宗即位以為后稷王業太公光武南頓預配太平興國以太太宗:「嚴父莫大。」元年封禪郊祀

沉厚是非釋典不喜善人上前著述鰲山二十五代史

王著
王著成象豁達城府屬文進士大名世宗著名謁見世宗觀察支使世宗入朝殿即位員外顯德翰林學士南唐使其弟嗣位睢陽郎中世宗公務

舍人亳州鄆州鸚鵡規諫太祖下詔宿被酒被面殿求見宿倡家員外兵部員外數月史館修撰戶部郎中翰林學士兵部郎中開寶暴卒四十二

少有世宗幕府召見皇子學士嗜酒久之世宗太祖顧命:「王著不諱。」世宗後進當世士大夫五代史》。


大名後唐進士拾遺

篤志倜儻天福由是名聞京師觀察支使睢陽反側使參軍魏縣南樂

太祖受禪監察御史魏縣光州殿御史集賢院修撰戶部員外

太祖太原上黨城中稽留轉運使:「轉運使獲罪威遠。」潞州及至班師

大名不治太祖動靜:「故鄉所謂。」無罪:「五代猜忌無辜享國陛下以為。」由是故世陰德

用兵吏部員外揚州駁正不比鎮國行軍司馬

太平興國河中員外舍人史館修撰未幾開封府太宗文章兵部侍郎六十四

學士不從一日宇文不悅再入宇文其先

自有拔擢其所與其居中文德勵志進士袁州政績四十九


接物友誼永寧丘縣

真宗踐阼殿任職真宗:「弟兄要地朝廷?」推官改判國子監潁州荒政

大中中外政績兵部郎中天府六十八
力學楊億以為伯父其所太常寺獻文進士及第校勘集賢尚書祠部員外脫粟通判蘇州:「少年丈人?」:「。」不為鑄錢百餘下獄退:「。」:「仁者如是?」尚書刑部吏部歲時:「安有。」狄仁傑至今」。郎中開封府推官三司判官兄弟懇辭得知大理不當:「自首所以自新殺人捕獲?」古今自首於是泰州郎中荊湖北路轉運使

江陵後期違約質問幾何叩頭:「平生不為饑寒至於。」史館修撰吏部

家世富貴兄弟克己簡素不喜不能自給舍人家貧昆弟乘馬子弟:「爾曹毋忘。」范仲淹朋黨:「。」以此


京兆長安曾祖侍郎平章吏部尚書刑部尚書諫議大夫

後唐長興進士成德節度推官掌書記拾遺史館舍人等同實錄》。殿御史

天福禮部員外宰相馮道契丹使授職員外虞部郎中生辰信使使舍人翰林學士

從事朝廷不加刑部郎中諫議大夫受益詔令朝臣不時上疏:「天子四海諍臣彌縫不通藥石左右御史臺紀綱彈糾昭雪難免陛下以來太甚令節使朝章訴冤跋扈冤抑。」由是洛陽有司

未幾河南秘書舍人大發丁夫本部既而立碑其事:「陛下紀功不若哀痛不若。」其事周世宗翰林學士歲餘御史故事未幾御史御史武勝節度行軍司馬

開寶太子詹事退工部尚書致仕太宗即位禮部尚書太平興國七十六

風儀執政大臣


其先楚州山陽屬文相州刺史從事相州州縣不便帳下節度使莊宗

即位