Back to collection

History of Song 《宋史》

卷二百六十九 列傳第二十八 陶穀 扈蒙 王著 王祐 楊昭儉 魚崇諒 張澹 高錫 Volume 269 Biographies 28: Tao Gu, Hu Meng, Wang Zhe, Wang You, Yang Zhaojian, Yu Chongliang, Zhang Dan, Gao Xi

Click on any word to see more details.


邠州平人北齊刺史自號鹿先生刺史

屬文起家校書郎軍事判官宰相著作集賢監察御史西京虞部員外翰林學士內外詞目當時少帝天福倉部郎中

契丹以北高祖京師田宅西京不悅子弟怨言其後不出秘書:「邇來朝廷?」:「給事往往人中叔父。」:「判官集賢數年?」公事:「?」斂衽:「。」:「李氏出力。」

性急集會姑息太常

:「西刑獄少有即時至於夫婦爭訟死亡喪葬奴婢檢驗因緣條約。」舍人請教樂工

契丹行者軍士歷數同輩:「西南五星連珠漢地契丹不得歸國。」耶律德光光芒:「契丹自相永不。」給事常參:「舊制百官昌言無益時政在朝群臣有所聞見不時詣闕。」

散騎常侍世宗即位戶部侍郎太原:「宿。」世宗翰林學士

世宗宰相:「歷代君臣治平不易之後中原尚未未能近臣經濟。」承旨以下二十難為不易》、《修文遠人封疆世宗高平混一天下平南

顯德兵部侍郎承旨世宗留心稼穡耕夫置於勸課顯德吏部侍郎

禮部尚書翰林承旨翰林宰相相位

吏部禮儀使法物制度使鹵簿制度:「丁丑河南三百馬具二百青綠長短為人馬具尋常莊宗焚毀。」輿創意明德

庫部員外、《周易博士考試子弟不通合格殿為人御史大夫刑部戶部尚書開寶六十八僕射

博通諸子佛老總覽書名隸書為人後學文采聞達太祖受禪未有在旁:「。」太祖:「頭骨法相非常貂蟬。」有意大用起居舍人秘書校書郎


日用幽州曾祖涿州智周盧龍節度推官使天福進士主簿供給戎服冠服舉止舒緩轉運使:「蒙文學名。」節度掌書記拾遺史館翰林學士兄弟內外」。

舍人翰林學士同年太子大夫補闕史館修撰開寶等同五代史》,古今》。

上書:「唐文宗大臣論事起居郎起居舍人執筆殿時政文宗實錄詳備唐明宗殿學士樞密學士日曆史官近來殿日曆樞密院史館記者不過臣下辭謝而已帝王宰相漏泄史官疏遠裁制書簡參知政事月輪抄錄史官撰集。」參知政事其事

正月乾元殿聲明》,太祖受禪一天江陵

太宗即位舍人翰林學士李昉太祖實錄》。太平興國太原戶部侍郎承旨工部尚書致仕未幾七十二僕射

典章刊定太祖追尊太宗即位以為王業太公南頓太平興國太祖太宗:「嚴父莫大。」元年封禪

是非釋典善人上前著述鰲山二十五代史


成象豁達城府屬文進士世宗著名世宗觀察支使世宗殿即位員外顯德翰林學士南唐使其弟善來嗣位睢陽郎中世宗公務

舍人亳州鄆州鸚鵡規諫太祖宿被酒被面殿宿倡家員外兵部員外數月史館修撰戶部郎中翰林學士兵部郎中開寶暴卒四十二

少有世宗幕府召見皇子學士嗜酒世宗太祖:「。」世宗後進當世士大夫五代史》。


後唐進士拾遺

倜儻天福名聞京師觀察支使睢陽反側使參軍魏縣南樂

太祖受禪監察御史魏縣光州殿御史集賢院修撰戶部員外

太祖太原上黨城中稽留轉運使:「六師轉運使獲罪威遠。」潞州及至班師

不治太祖動靜:「故鄉所謂。」無罪:「五代猜忌無辜享國陛下以為。」陰德

吏部員外揚州駁正不比鎮國行軍司馬

太平興國河中員外舍人史館修撰未幾開封府太宗文章兵部侍郎六十四

學士不從一日宇文不悅宇文

拔擢與其居中文德勵志進士袁州政績四十九


友誼丘縣

真宗殿任職真宗:「弟兄同居要地朝廷?」推官改判國子監潁州荒政

大中中外政績兵部郎中天府六十八
力學楊億以為伯父所為太常寺獻文進士及第校勘集賢尚書祠部員外脫粟通判蘇州:「少年丈人?」:「。」不為鑄錢百餘退:「。」:「仁者如是?」尚書刑部吏部歲時:「安有。」至今」。郎中開封府推官三司判官兄弟懇辭得知大理不當:「所以法意殺人捕獲法意?」古今於是泰州郎中荊湖北路轉運使

江陵後期違約質問幾何叩頭:「平生不為至於。」史館修撰吏部

家世富貴兄弟不能舍人乘馬子弟:「。」范仲淹朋黨:「賢者。」以此


京兆長安曾祖侍郎吏部尚書刑部尚書諫議大夫

後唐長興進士節度推官掌書記拾遺史館舍人等同實錄》。殿御史

天福禮部員外宰相馮道契丹使授職員外虞部郎中生辰信使使舍人翰林學士

從事朝廷刑部郎中諫議大夫受益詔令朝臣不時上疏:「天子四海諍臣彌縫不通藥石左右御史臺彈糾昭雪難免陛下以來太甚令節使朝章訴冤跋扈冤抑。」洛陽

未幾河南秘書舍人大發既而立碑其事:「陛下哀痛。」其事周世宗翰林學士御史故事未幾御史御史武勝節度行軍司馬

開寶太子退工部尚書致仕太宗即位禮部尚書太平興國七十六

風儀執政大臣


楚州山陽屬文刺史從事州縣便帳下節度使莊宗

即位記室慶州華州司馬殿御史鳳翔觀察支使方物宰相員外契丹契丹張礪翰林學士契丹京師

契丹翰林學士