Back to collection

History of Song 宋史

卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu

Click on any word to see more details.


祖德兗州曲阜四十五左氏春秋》。梁龍擢第北海主簿調里人

後唐天成鄒平天平聚斂以為正人觀察推官前事長興太常博士致仕東歸

未幾青州復辟不法兵力偃蹇入貢善終諸子家財十萬上進歸功刺史殿御史

遷都官員外郎東都留守判官河陽節度使檢校庶子知州家問青州有風棄官不復仕宦歲餘不能親自未嘗工部郎中樞密學士使:“未知何人聞達。”:“自知他人。”樞密院青州行營司馬郎中判官懇辭

未幾復出天平節度使諫議大夫河南府御史喪亂之後朝綱不振頗有風采:“御史州郡參謁出入失風四方得以輕易準繩自今藩鎮幕僚親王宰相不得得出雜務。”如故戶部侍郎罷免詔書與其東歸

丁憂鄆州尚書右丞殿學士太祖兗州曲阜文宣王知州開封

引用守兵侍郎顯德求解工部尚書致仕還鄉祖餞都門相望七十四

章句孝悌為時


涿州范陽方正律令馮道後唐徐州司法大理評事大理登州為著殿太子大理有司未幾大理

太僕大理鄭州御史臺判官大辟有司宰相:“死者不可復生殺人?”由是太僕西京顯德明年庶子

世宗條目檢討前後詳審於是:“刑法國家不可一日不能定律朝廷,《十二、《三十、《二十、《三十、《開成、《大中十二後唐以來漢末三十二國朝律令文辭難以條目繁多有所有所商議施行御史雜事太子庶子殿御史職方郎中倉部郎中員外太常博士博士大理太子中編集律令難解訓釋繁雜隨事矛盾相違輕重失宜改正拘牽御史臺尚書省以上以上參詳可否送中議定。”等於集議大官三十》。宰相天下並行大理祿致仕七十七

廷尉四十用法


剛直劉守光後唐莊宗周德威幽州諸子就學遊學久之西鳳翔節制開封巡官不樂進士禮部侍郎集賢殿學士司徒甲科秘書史館拾遺補闕世宗嗣位禮部員外史館修撰顯德員外水部郎中即位

舍人太祖河內入寇艱險妄言墜馬又稱太祖宰相:“規避?”對曰:“誠如聖言。”汝州司馬

郎中史館修撰改判未幾樞密學士諫議大夫盜賊州城防禦誅滅病死京師給事中

太祖太原轉運使十萬晉陽太祖效用版築烈日因而輿京師開寶

”。大中極為


京兆武功後唐秘書長興鄧州從事太原觀察支使華州支使大理顯德屯田郎中

等同三十大理郎中淮南轉運使建議十四歲入百餘開寶郎中西轉運使京城

朝廷使守信守信部下守信中牟太祖逮捕拾遺通判秦州守信守信曉得守信太祖置於破產得所隱沒諫議大夫大理寺諫議大夫商稅六月七十三

當時酷吏鍾愛以為深刻所致


壽陽沉厚禮法累世天井戰死十六好學北京留守太原防禦使判官紿:“判官使。 ”既而不得已賓主如初帳下歲餘稍稍活人益加樞密使國子監留守西推官殿推官隨從判官契丹北行欲歸契丹計議固守左右不用契丹使留後親王謀誅太原檢校郎中

屯田員外用事未幾免職數月:“為主?”俄而即位刑部員外一如夢中開封刑部郎中宿州受賂不加拷掠:“不能何為飲食必得。”置於

世宗判官宰相以防:“。”以防世宗即位諫議大夫勒馬顯德給事中淮南泰州知州海陵監事牙城固守外援俄而廣陵詔書嘉獎散騎常侍世宗南征知州戶部侍郎世宗謀取以防西南水陸轉運使芻糧征討

太祖自陳所居衣服鞍馬潞州東北轉運使尚書左丞銀器勒馬

秦州雜處教養舊俗西北夕陽連山多大數百要地秦州三百木筏四十七太祖詔諭獲之節度樞密學士復出鳳翔元年五十九太祖:“淪亡不能自己清白殯殮供奉部署西費用。”


歷城便後唐秘書校書郎著作諸城滿太子大夫監察御史元年殿御史河陽判官洛陽嫠婦大理官告刑部員外覆核無異詣闕其事顯德刑部員外三司判官歲餘祠部郎中集賢院學士

兵部郎中風神談論太祖諫議大夫境內居民自給防禦使蠲除樞密學士

亡命梓州無何軍校上官亡命數萬州城:“乘夜烏合之眾持重。”城中騎兵三百城門城樓密令上官其餘境內

太祖任用親信密察京師登聞鼓監軍使通判殿御史屬吏既而遣人潼關珍玩太宗幕府太祖固執不可名籍登州沙門島通州海門所居太祖孝明皇后輕率太祖特免未幾御史

海上十年不得開寶放還太宗即位大夫太平興國元年禮部員外補闕分掌帑藏充溢分之明年大理寺判官秘書親征太原三司判官凱旋大理秘書求解視事退給事中致仕復舊六十七殿


華州曾祖下邳太常天福進士秘書校書郎拾遺大夫澤州奉詔元年補闕起居舍人顯德庫部員外丁外艱授職員外通州萬餘

河南吏部員外洛陽兄弟倉部郎中開寶職方郎中京兆永安揚州富民廣陵其父本部官吏三百其實富民誣告反坐知州榷貨務未幾知州江表淮南轉運使金陵江北轉運

太宗即位吏部郎中廣南轉運使城外舊制不許僕人家財官吏郡守忿不致太平興國諫議大夫吏部開封府明年六十三

精力四百二十從子尉氏主簿郎中大夫從子仿殿員外

王明
王明大名成安天福進士不第驍騎原州刺史從事節制靈武觀察巡官防禦使判官晉州

州縣吏部一夕官吏軍門將就:“丁夫數萬不能不如凱旋不亦?”感悟既而節度書記

顯德直道左右歸省謝絕詣闕上書州縣郾城縣令