Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷二百八十五 列傳第四十四 陳執中 劉沆 馮拯 賈昌朝 梁適 Volume 285 Biographies 44: Chen Zhizhong, Liu Hang, Feng Zheng, Jia Changchao, Liang Shi


秘書正字衛尉梧州復古要道真宗春秋大臣天下根本翌日”。:“善於。”便殿勞問皇太子明年進士差謬衛尉岳州殿通判撫州

利用婿福建運使不行利用京東利用忿漢陽利用得罪判官三司判官諫院尚書工部員外御史三司戶部使

道中安撫京東使天府江寧揚州工部郎中學士諫議大夫同知樞密院

退奏疏:“中國不用西勁卒一旦延安幾至戒嚴上下遠近震駭金明金明相距二百屯兵弓箭退保以上都監使一路二千使漢地反覆至於大蟲內地城池河北使不能陝西河北軍勢平易之上邊城其次不過五七守禦然後節度主張忠臣捐軀。”

知青殿學士河南府尚書工部侍郎陝西經略安撫招討使同知異同詔令出巡:“水草圖利。”以為千里所以青州於是朝廷重興不許奉詔

明年淮南捕殺參知政事諫官蔡襄不可遣使集賢殿大學士樞密使西夏宰相樞密給事大學士監修國史

自陳使大學士學士尚書宰相以為兵部尚書吏部文殿大學士節度使大名府調二十吏部尚書大學士退便門漏泄三司勾當公事權勢內外肅然

貴妃治喪殿王洙奉行員外翰林學士觀察使留後御史歐陽修諫官:“家居陛下災變退中外。”御史與其詔令日入鎮海節度使亳州尚書僕射文殿大學士英國河南府司徒致仕太師

四方不及殿指揮使御史樞密賓客:“公卿承平因緣一言天子以後所以不能儀典治喪祖宗舊制之內不明夫人正室賤人治家宰相不能齊家杜門謝絕賓客:‘無私。’豈不:‘祿光大’,‘名曰’。出入一品祿光大行政賢士大夫。”墓碑褒忠”。

博士生母棄市


吉州永新江西自稱太守湖南退居建國殿直賓客:“萬人後世。”北山牛僧孺讀書聰明衣冠丈夫

倜儻任氣進士自稱退”,天聖進士第二大理評事通判大獄太后浮圖懷信嚴峻懷信太常集賢院大姓老子竊取偽作州縣二十不得:“特此。”伏罪太常博士三司戶部判官起居注吏部奉使契丹諫議大夫江州

湖南官吏學士安撫使便宜從事大發桂陽二千使散居餘黨鄂州給事洪州學士開封府隱伏尚書工部侍郎參知政事

夫人富民告敕不及貴妃諫官御史以此爭論貴妃皇后監護使數月集賢殿大學士使御史御史宰相不當中金數百學士

可否多用不行進言:“近臣浮薄薦舉貿易使要職邊防職掌便差遣之類近臣吏部檢討之類近臣親屬昭雪法則執政不能樞密三事。”施行

大學士監修國史兵部侍郎以為故事學士監修國史集賢殿大學士:“諫官朝廷命令而後陰私中傷士大夫執政。”舉行御史滿知州御史滿御史樞密使御史:“御史陛下陛下爪牙莫測。”文殿大學士工部尚書天府刑部尚書

刺探過失以此僕射墓碑”。


湘陰侍衛太祖檢校太子賓客安遠不行河陽

書生:“富貴壽考。”進士大理評事通判澤州太常江南貧乏官吏能否出使河北轉運使三司戶部判官

淳化皇太子太宗端州遣使製版通商太宗參知政事寇準鼎州通判廣州通判尚書員外太常博士員外虞部員外書名切責上書不平

母喪江州真宗即位員外御史三司咸平開封進士御史台未幾

明年御史雜事西北觀望超等祠部郎中樞密學士吏部京官試讀通習勾當宣撫河北河東長春殿

明年諫議大夫同知樞密院宰相中等便宰相呂蒙正參知政事:“三司州郡疑事冤獄由於。”三司使稽留二十一五千冗官十五

尚書工部侍郎樞密院:“可取要地契丹契丹敵方中山望都歿超等唐河屯兵邢州。”景德參知政事兵部侍郎帳幔宿喧囂宗正

不一:“顯德蓋世出於一時臣下。”:“。”:“開寶通判刑獄約束。”契丹騷動以為:“朝廷戒備不可此外奉承。”

大中選舉策論不專進退:“可以才識。”論事如此泰山儀仗使尚書詔諭宰相

儀仗使工部尚書刑部尚書河南府官屬御史戶部尚書真宗:“?”:“富貴節度使為此。”河南府兵部尚書尚書吏部尚書檢校太傅樞密使僕射中書侍郎太子集賢殿大學士僕射

興元魏國司空善堂議事得罪:“致力。”熟視承明殿太后:“固有即位大臣天下耳目山陵。”太后司徒玉清昭應宮使大學士監修國史山陵使真宗御容西京白金五千叩頭稱謝五上武勝節度使檢校太尉河南府臥內太后侈靡不知太師

嚴重工部尚書不得使:“公事何不朝廷?”不見太后河陽


都監

契丹西:“詭計邊鄙。”

定州代州河東安撫河西官軍:“忌憚不宜。”

五台山調義勇和糴三萬不可歲入西使使高陽定州大名府路馬步防禦使致仕洛陽觀察使八十四


遷西供奉兵馬都監轉運使安化宜州

天聖沿邊兵馬都監禮賓使宜州使相傳花木土俗亦復使榮州刺史兵馬使廣西江陵會安官軍不利仁宗中人日夜疾馳宜州糧餉:“朝廷自取滅亡奉天噍類。”羅拜:“今日再見。” 明日率眾

:“紀律不明主將戰士?”遷西使宜州樂善禍福疆場設伏置於團練使大將軍西京

安化詣闕朝廷宜州全州其後


真定獲鹿史官曾孫真宗進士出身簿便殿國子監說書講說師法:“經術。”潁川郡殿宜興東明國子監說書:“不出太后宗廟。”