Back to collection

History of Song 宋史

卷二百八十五 列傳第四十四 陳執中 劉沆 馮拯 賈昌朝 梁適 Volume 285 Biographies 44: Chen Zhizhong, Liu Hang, Feng Zheng, Jia Changchao, Liang Shi

Click on any word to see more details.


秘書正字衛尉梧州復古要道真宗春秋大臣定天下根本翌日”。:“善於。”召對便殿勞問久之正言皇太子明年進士差謬衛尉岳州殿通判撫州正言

利用婿福建運使不行利用京東利用忿漢陽利用得罪判官三司判官諫院尚書工部員外御史三司戶部使

安撫京東使天府江寧揚州再遷工部郎中學士永興諫議大夫同知樞密院

攻守方略退奏疏:“中國不用西勁卒一旦延安幾至戒嚴其所上下遠近震駭金明金明相距二百屯兵弓箭手退保以上使一路使反覆至於大蟲內地常有剪除城池河北使不能陝西河北軍勢平易之上邊城其次不過五七守禦然後節度主張橫議忠臣捐軀。”

既而不決知青以資殿學士河南府尚書工部侍郎陝西經略安撫招討使同知永興異同詔令出巡:“水草圖利。”以為千里所以制勝青州於是朝廷重興不許奉詔

明年淮南永吉捕殺參知政事諫官蔡襄不可遣使平章集賢殿大學士樞密使西夏宰相樞密給事中大學士監修國史

自陳不願使大學士學士尚書左丞宰相以為兵部尚書吏部殿大學士久之節度使平章大名府大名調丁夫二十吏部尚書平章大學士退便門以防漏泄三司勾當公事權勢內外肅然

貴妃治喪殿王洙非禮奉行員外翰林學士觀察使留後久之出外御史歐陽修諫官:“家居陛下災變退中外。”既而御史與其詔令日入鎮海節度使平章亳州尚書僕射殿大學士英國河南府司徒致仕太師侍中

四方不及殿指揮使御史樞密自今賓客:“公卿承平因緣一言貴顯天子以後所以上相不能儀典治喪祖宗舊制不忠之內不明夫人正室賤人治家宰相不能正身齊家杜門謝絕賓客:‘無私。’豈不:‘祿光大’,‘成名’。出入將相祿光大行政賢士大夫成名。”墓碑褒忠”。

博士所生棄市


吉州永新景洪江西自稱太守景洪湖南景洪退居建國殿直賓客景洪:“不從萬人後世。”所居北山牛僧孺讀書聰明衣冠丈夫相公

及長倜儻任氣進士自稱退”,不復天聖進士第二大理評事通判大獄不決太后詔命嚴峻將至不敢再遷太常集賢院大姓老子竊取偽作州縣二十不得:“特此。”伏罪太常博士三司戶部判官起居注正言吏部奉使契丹拂袖諫議大夫江州

湖南數出官吏學士安撫使便宜從事大發桂陽招降使散居所部餘黨復出鄂州給事中洪州永興頃之學士開封府隱伏尚書工部侍郎參知政事

越國夫人富民告敕不及貴妃諫官御史不盡以此爭論貴妃皇后監護使數月平章集賢殿大學士使御史御史宰相不當中金數百學士

可否多用不行進言:“近臣保薦浮薄交相薦舉有司貿易使要職邊防職掌選出便差遣之類近臣保薦吏部檢討之類近臣親屬昭雪常格法則執政者不能樞密三事。”施行不悅

大學士監修國史兵部侍郎以為故事學士監修國史集賢殿大學士疾言:“慶曆諫官用事朝廷命令必勝而後陰私中傷士大夫執政。”舉行御史次之滿知州御史滿御史樞密使御史:“御史陛下將相陛下爪牙莫測。”不已殿大學士工部尚書天府刑部尚書

長於刺探過失以此僕射侍中不敢墓碑”。坐法復職


湘陰侍衛太祖檢校太子賓客安遠不行河陽

書生:“富貴壽考不下。”進士大理評事通判澤州太常江南貧乏官吏能否稱旨正言歲餘出使河北轉運使三司戶部判官

淳化皇太子太宗端州遣使製版通商太宗參知政事寇準不悅鼎州通判廣州郊祀通判尚書員外以太博士屯田員外正言虞部員外書名如故切責上書不平

母喪江州真宗即位員外御史三司咸平開封進士御史台未幾

明年御史雜事西北用兵觀望超等祠部郎中樞密學士吏部京官試讀通習勾當宣撫河北河東長春殿

明年諫議大夫同知樞密院宰相中等便宰相呂蒙正參知政事王欽若:“三司州郡疑事冤獄不決數歲由於。”三司使稽留二十一五千冗官十五

尚書工部侍郎簽書樞密院:“可取要地契丹契丹霖雨已去敵方中山望都歿超等唐河屯兵邢州。”景德參知政事再遷兵部侍郎有司帳幔宿喧囂什器宗正

不一:“顯德蓋世出於一時臣下不敢。”:“。”對曰:“開寶通判刑獄約束。”契丹騷動以為:“朝廷戒備不可此外奉承。”

大中糊名選舉策論不專進退:“可以才識。”論事如此泰山儀仗使尚書左丞詔諭宰相視事

儀仗使工部尚書刑部尚書河南府官屬御史戶部尚書真宗:“?”對曰:“富貴節度使不敢為此。”河南府兵部尚書尚書吏部尚書檢校太傅平章樞密使僕射中書侍郎太子平章集賢殿大學士僕射

興元魏國司空侍中善堂議事得罪:“致力。”熟視踧踖承明殿太后:“固有即位大臣天下耳目山陵。”太后司徒玉清昭應宮使大學士監修國史山陵使真宗御容西京白金五千叩頭稱謝武勝節度使檢校太尉侍中河南府臥內被服太后平居侈靡不知太師

氣貌嚴重工部尚書不得使:“公事何不朝廷?”不見以太河陽
契丹幽燕大為戰具西:“入貢詭計幽燕邊鄙不在。”

定州代州河東安撫河西官軍:“奸民無忌君長不宜。”

五台山調義勇和糴三萬不可歲入不急之務西使遷客使高陽定州大名府路馬步防禦使致仕洛陽觀察使八十四


遷西供奉兵馬轉運使久之安化