Back to collection

History of Song 宋史

卷二百八十六 列傳第四十五 魯宗道 薛奎 王曙 蔡齊 Volume 286 Biographies 45: Lu Zongdao, Xue Kui, Wang Shu, Cai Qi

Click on any word to see more details.


亳州少孤讀書器重進士定遠調海鹽東南海水”。軍事判官再遷秘書丞通判河陽

元年諫官殿正言進而論事故事:“區別能否低下擯斥天下親民裕民美化不可得漢宣帝刺史考察大臣之中應對才不進退吏部縣令聖化。”真宗風聞:“陛下納諫虛名祿。”良久他日殿:“”,思念戶部員外

仁宗即位戶部郎中學士吏部調所以便允恭山陵呂夷簡諫議大夫參知政事

太后臨朝:“武后何如?”對曰:“罪人社稷。”默然有請太后不敢不可:“?”太后大安先帝:“從子婦人。”太后輿執政讀書:“天下英才子弟得以恩澤?”樞密使利用驕橫用事魚頭參政”,骨鯁魚頭再遷尚書禮部侍郎使政府不以私人臨問白金皇太后兵部尚書

為人剛正疾惡不為酒肆微行真宗使者及門久之酒肆使者:“何以?”:“。”使者:“然則得罪。”:“飲酒人之常情臣子。”真宗使者道謝:“故人鄉里家貧酒家。”以為忠實大用太后太后臨朝大用太常改為以為不若其實


宿正平太宗召見不用:“至公。”進士第一進士及第軍事推官一日後果殺人推官丁夫轉運:“用兵有餘陳腐!”凡民大理寺莆田鹹魚

殿永州有錢調三百歲入太常博士殿御史陝西轉運使明言下詔按驗假道移文未幾坐失數月通判尚書戶部員外淮南轉運使發運使以便吏部員外父喪三司戶部使使爭論戶部郎中

京師蜀道縑帛關中吏部開封府為政益加使契丹諫議大夫御史上疏節儉聲色十數太后稱制契丹使太后使契丹太后契丹使不得:“皇太后垂簾聽政本朝群臣未嘗。”集賢院學士秦州宿重兵經費不足儉約教民三百千萬樞密學士益州不許成都不孝:“以為。”俸錢:“!”母子如初夜燕戍卒殺人奔走捕殺知者持重此類

學士三司使參知政事:“先帝以為先帝。”給事中:“。”:“不然。”開元天寶時事尚書禮部侍郎太后被服天子:“何為?”不可不見太后左右:“太后不能有所?”:“豈可先帝地下!”以后大臣戶部侍郎殿學士尚書手書兵部尚書

不苟真宗大臣:“陛下即位今天宴樂無度大臣被酒威儀所以朝廷。”真宗參政知人范仲淹吏部從子

王曙
王曙之後河南進士調國軍節度推官咸平賢良方正秘書著作定海判官古今故事太常三司進士失實再遷尚書工部員外諫議大夫河北轉運使淮南轉運使勾當開封府樞密學士益州”。給事中仁宗皇太子賓客失實給事中使寇準汝州團練使祿汝州給事中潞州殺人既而刑獄官吏

河南府永興御史兼理使使自此玉清昭應宮守衛者御史朝廷修復:“孔子以為遼東便殿董仲舒以為不當殿高堂宮室文帝明年災變。”仁宗太后感悟守衛者不復天下以上家廟舊制尚書工部侍郎參知政事戶部侍郎殿學士河陽河南府吏部樞密使平章首發太保文康

大臣居官自抑齋居蔬食留守西京歐陽修官屬厲色:“諸君縱酒過度不知晚年!”對曰:“公正不知!”默然樞密使首薦四十,《周書十二,《唐書,《莊子,《列子,《奉使兩漢四十

衛尉恬淡唐王為人參知政事西京父喪尚書員外致仕出遊洛陽山水無不


為人天下事殿丁度宣撫河東:“兵餉無法轉運使不可。”使學術政事介丘慶曆執政朋黨仁宗下詔上書慶州:“不足將軍天子不為不敢聽命將軍朝廷未見有罪。”范仲淹集賢蘇舜欽》。宰相晏殊不可參政宋祁:“平等陛下近臣西用兵大事不為陛下王益可見。”感悟久之開封府推官判官所需法式有司迎合以求兩浙京東西轉運使:“區別長吏能否不已然後不舉虛名風日列為。”不行

元年百官:“莫大莫大百官唐高宗李林甫德宗盧杞皇甫鎛帝王高宗德宗固無聰明如此足以六藝才智!”王安石吏部舊制京官滿引見由是士多不用引見舍人學士光祿大夫:“翰林幾何不為。”宰相他事學士秘書監亳州江寧天府七十二

力學:“未可。”取士不為范仲淹策論司馬光:“資治通鑒》,欲求欠伸。”好學


子思其先洛陽曾祖萊州膠水少孤進士第一舉止真宗宰相寇準:“得人。”金吾傳呼狀元通判秘書著作集賢院

仁宗起居注尚書禮部員外御史雜事河陽太后:“即位外戚不可。”起居舍人翰林學士學士太后景德使:“ 參知政事。”久之不上學士河南府參知政事不能天府諫議大夫御史

太后遺詔皇太后裁制軍國百官使執政:“春秋天下情偽政事使稱制!”學士三司使飛語天下兵馬元帥使按問:“小人無知不足。”樞密使交阯宜州八百不可:“不祥使自營不復舊部盜賊。”不從數年大姓殺人除名太后:“如此!”明日:“殺人不死是以。”:“一等?”:“朝廷!”樞密題名寇準姓氏”。仁宗:“寇準忠義天下社稷豈可奸黨!”仁宗

皇后富人禮部侍郎參知政事契丹祭天幽州調契丹戶部侍郎尋出潁州五十二兵部尚書故吏號泣

有風謙退妄言未嘗十萬名臣從子延慶歿遺腹子

從子延慶
延慶進士通判福建路轉運判官京東陝西刑獄神宗集賢開封府推官衛士延慶反坐史館河中明年起居注舍人轉運使學士

河州歸路延慶:“主帥國事。”轉運判官朝廷入朝延慶乘隙伏兵北關二十九舉火延慶木征欲降大將延慶