Back to collection

History of Song 宋史

卷二百九十五 列傳第五十四 尹洙 孫甫 謝絳 葉清臣 楊察 Volume 295 Biographies 54: Yin Zhu, Sun Fu, Xie Jiang, Ye Qingchen, Yang Cha

Click on any word to see more details.


河南儒學知名進士調正平主簿河南府曹參安國節度推官光澤縣拔萃山南東道節度掌書記大臣校勘太子中范仲淹百官朋黨:「師友則是朋黨不可。」宰相校勘掌書記

西北久安》、《以為不可。《

戰國公孫慕容石虎勝敗大概強弱不能不敵百餘未嘗契丹顯德尚未偏師泰然不以兩河足以天下專力契丹不能尺寸百萬退不必不勝事亟未嘗
不分爭地掎角之下乘間夾擊無不不分使前世幾何大眾顧忌重兵根本虛弱不無復命監督進退應變
勝敗兵家所有苻堅淝水潼關不在山西足以足以專制使偏師安危善敗千里未及陳勝關東新造天下不若千里新造既久士大夫不復後世故跡勝敗。」


國家割棄朔方西不出三十千里重兵即時屯戍西戎西漢東漢禿國劇興師定律有成中國東漢尤甚費用以億計十四二百四十永和八十五十四剪滅殆盡西北戍卒其中不在十萬二十靈武罷兵六百前世屯戍若是不可一日十萬國家入粟四方無水不過薦饑出於關中西
二百八百莫若為兵邊鄙民籍不足京兆西北不易五穀關內河東京師不重專任守備形勢教士使。《所謂」,?」
》、《審斷》、《》、《》、《》、《考績》、《》,

大將經略判官尤為深知頃之戰敗朝廷經略安撫使范仲淹判官上疏請便殿召對大臣講求開寶以前用兵特出召募騎軍步卒攻守詣闕集賢出兵不可慶州慶州部將發兵通判當時參軍督戰使持重為時》、《

未幾秦州通判集賢院

漢文帝盛德賈誼當時事勢慟哭孝武帝四夷陳勝不以滅亡子孫保有天下秦二世關東二世不足隋煬帝四方左右近臣不以滅亡數年陛下今日天下漢文四夷國家基本仁德陛下愛民萬萬至於西不臣強大非特盜賊
西夏內地休息無期。《兵法所謂智者不能其後」。陛下夙夜憂懼所以事變陛下容納直言前世人主勤勞寬大未有宗廟危亡所以感憤不已何者命令恩寵陛下因循陛下不以宗廟危亡以此
命令人主所以取信異時民間朝廷命令不然相與以為不久既而信然命令命令朝廷群臣陛下忠言不能以為無益命令
陛下外戚內臣以及士人因緣以求恩澤從中」。專制名為」。陛下外戚內臣大臣公議何必使大臣陛下綱紀不從陛下綱紀忠臣不忍不阿朝廷所以大臣大臣恩寵
賜予國家所以比年以來太醫賜予民間傳言祖宗積聚陛下愛惜無幾疏遠不能內府國家西方宿用度帑藏未必賜予下民不可陛下行事感動往歲力戰無不所得往往人情不可不察賜予
三事人所共知近臣以至今日非獨四夷朝政陛下人心陛下不知然後漸進紀綱邊境忠言所以不諱所以盛德更始天下幸甚。」
仁宗嘉納

太常經略公事陝西援兵以為前此兵勢不可如故不平遣人不受於是不已慶州晉州起居舍人潞州會士詣闕上書御史不得部將軍校京師犯法公使以為崇信節度使天下莫不以為沿南陽四十七宰相

博學識度春秋》。唐末五代文格開始古文修復有法二十七未嘗不在西練習為兵戰守勝敗當時利害戍卒長久未及得罪


好學何為古文進士同學出身汝陽縣主簿進士及第華州推官轉運使大理寺翼城縣永興:「以此可以。」不復小事天下所長:「得益。」諸生學問

永昌縣益州交子再遷太常博士貿設法以便轉運使偽造交子犯法不用:「交子可以偽造可以不當。」不能樞密使

臣僚十二祖宗當世有所論述以為諷諫》。正言河北河東地震不止洪範五行上疏:「舒緩舒緩政事賞罰百官所以晉太康河陰武帝政事後宮臣下常事不及遠圖地震後宮四夷不可忻州地震地震未有如此唐高宗即位晉州地震宰相用事大臣陰謀其後昭儀天地災變不虛陛下紓緩莫若自主姦邪天下莫若後宮切責大臣使成敗後宮掖庭非典使過分。」契丹西夏後宮寵幸大臣專政以此

:「后者其餘婢妾貴賤用物不宜自古女色而後不能不可。」:「用物有司不知。」:「耳目所以不知所謂前世陛下自知。」

四害:「宿以來契丹聲言遣使西使臣中國既成去歲朝廷承平四十邊鄙無成比來勇健往往復出不懈中國一旦議和緩急不可不敢深入關中唃廝囉後患中國專力強大朝廷久安法令紀綱西戎更張請和不可利害陛下。」

:「使夏州稱臣十萬京師西數萬不下朝廷二十五契丹相當使契丹放行先帝不已中國西戎出產無窮流於民間堤防以來人心所得兵力用度安得汲汲?」

陝西經略使判官建議將官能否兵變大臣不時樞密使得罪使節度大臣:「國家不可。」由是不少假借如此

參知政事不可由是不許其後丁度進用:「未嘗。」宰相門人鄧州江東兩浙轉運使

杭州以便從事:「大臣不得。」一切繩之以法退未嘗再遷尚書兵部員外史館晉州河東轉運使三司使刑部郎中河北轉運使諫議大夫

持論文集史記七十五君臣行事當時治亂其間聽者目見:「終日不如一日。」《


其先杭州鹽官縣令進士起家梓州榷鹽判官成都攻陷州縣守禦觀察推官之後荒廢於是流民詔書秘書著作興國召對長春殿學士契丹入寇真宗議親契丹聲言賦稅睢陽百姓轉送:「漕運睢陽可取京師。」轉運使以為不可使所部三十宰相以為:「有罪連坐。」奉使