Back to collection

History of Song 《宋史》

卷二百九十七 列傳第五十六 孔道輔 鞠詠 劉隨 曹修古 郭勸 段少連 Volume 297 Biographies 56: Kong Daofu, Ju Yong, Liu Sui, Cao Xiugu, Guo Quan, Duan Shaolian

Click on any word to see more details.

孔道
孔道孔子四十五

進士及第太平推官殿通判廣州真宗躬詣孔子宰相:「?」召對以為太常博士曲阜廣州清潔爭持寶貨御史臺秘書監司南尚書工部侍郎致仕八十九

進士軍事推官真武殿以為官屬其事莫不大理寺孔子多放太常博士太后臨朝受命樞密使利用清朝對稱太后退未幾史館三司

奉使契丹契丹使者文宣王契丹使主客正色:「中國北朝相接俳優先聖北朝!」契丹君臣默然:「可以和氣。」:「。」以為爭端仁宗:「契丹黑水平時使契丹中國。」吏部糾察刑獄不當鄆州青州尚書兵部員外天府

諫議大夫御史皇后諫官祖德范仲淹御史垂拱殿:「皇后天下不當。」使等至宰相呂夷簡皇后狀告:「大臣帝后父母父母可以奈何?」:「故事。」:「人臣當道?」:「太平美事。」於是出道泰州明日徐州兗州學士給事御史

彈劾出入風采肅然權貴與其舊宅:「出入傳呼所以神明。」集賢內史國朝以來不須通判萊州:「!」

參知政事宰相不悅:「小人。」不足朋黨大臣鄆州大寒發病天下莫不直道仁宗尚書工部侍郎


進士條理族人司馬光通判轉運判官京東刑獄屹然詔書兗州上書司馬光十五其二

:「孔子之後以來縑帛至於國朝益加崇禮真宗臨幸子孫世襲公爵不在名為使終身鄉里。」國子監學官子弟刑部侍郎徐州


開封尚書員外廣南轉運使好學自立進士秘書校書郎錢塘著作山陰縣

仁宗即位太常博士監察御史亳州來朝:「婚姻大用牽連因此力攻以為天下。」太后不行諫官:「。」

大安殿群臣:「陛下即位所以災變陛下退國寶倉廩草木!」

睥睨使失儀不足朝廷通判信州失實御史殿御史三司判官利用利用朝廷一切

天聖五事:「太子致仕。」:「三司使不可。」河北京師十萬使東南權貴御史臺尚書禮部員外御史雜事吏部三司使

國軍節度使:「利用共事相親以至相位陛下東宮僚屬公義使。」明年自號」。


開封進士及第判官楊柳十萬使相連以為縣令轉運使士衡不從士衡憤怒苛刻不堪從政不得調西南人數轉運使:「何在?」調

大理寺權貴通判益州呂夷簡安撫太常博士數月開封府巡捕舉人濟州通判晉州

三司戶部判官:「在於其餘安靖而已。」:「執事大臣忿曲直。」:「國家蕃衍定王之外賢者故事增廣祖宗。」以為不足詔書發運使怪石權貴姦邪不宜之內不當茅山:「忌憚神仙。」:「李維武職所以。」 前後

天下事太后軍國常務太后不宜太后不悅濟州起居郎尚書刑部員外御史雜事:「比年之際績效請求按察大體巧詐恬退以至不知。」朝廷中外

未幾吏部定格從事不得三司使使契丹不能信州宜州工部郎中天府戶部使改天旬日

孔道同時水晶燈籠」。使契丹所得十五六十


建安進士起家秘書丞太常博士監察御史四事行法故事:「貞觀詔令致仕知恥退八十心力文武七十上書致仕貞觀舊制宿自如故事。」

御史十二晨朝黃門:「御史臺天子故事同行雜事黃門侮慢。」晏殊:「輔弼忿大臣三公即時罷黜公議。」

天監主簿宿太白宿太白妄言災變:「其事人人至大。」翡翠南越重傷真宗故事塔廟不可不可

開封府判官殿御史尚書刑部員外吏部太后至於八十學士集賢太后大臣衢州太后以為工部員外杭州興化

慷慨風節太后臨朝人人畏忌不能五十:「奈何以是先人。」太后諫議大夫二十婿主簿

忠義》。修睦自立同時進士鄉里尚書官員外郎邵武御史以為御史員外泉州坐失吉州不行上書司南未幾致仕五十一

自修女子能不修睦不待以是


鄆州進士寧化判官太常博士通判尚書員外梓州路轉運判官博士通判萊州仇人辨理殿御史

天府不宜武勝節度使遷延相位觀察使定州留後三司使工部侍郎集賢院學士兵權太常博士

祠部員外萊州御史三司皇后勸進:「天下后妃非有不當不可。」

兵部員外起居舍人同知諫院致仕朝廷:「致仕所以賢者。」:「發運使承德。」

官告使百萬不受御史雜事工部郎中使來歸兵馬納貢四十未嘗使:「中國名號大臣。」數月擾攘不當兵部員外鳳翔

戶部使學士兵部郎中滄州鄆州既而第一未幾翰林學士諫議大夫御史給事不受以為尚書祠部員外

衛士勾當皇城既而所得勸請中外御史不許學士同知

長物諸子:「顏魯公:『五品。』」:「不過郡守今年七十侍從可以。」元日不得使田宅

治平太常博士御史雜事懿王典禮監察御史免除職方員外


開封家庭姿倜儻識度秘書校書郎崇陽崇陽其後杭州觀察判官道經》,秘書著作蒙城名山金華江寧通判御史臺太常博士秘書丞漣水博士通判

太后殿御史孔道皇后不當上疏:「陛下以來進用開辟天下無不歡欣一旦諫官御史中外以為陛下執政大臣出道來者:『如故殿。』 上疏故事國家復有大事進而陽城殿</