Back to collection

History of Song 宋史

卷三百十一 列傳第七十 晏殊 龐籍孫:恭孫 王隨 章得象 呂夷簡子:公綽 公弼 公孺 張士遜 Volume 311 Biographies 70: Yan Shu, Pang Ji and grandson: Gongsun, Wang Sui, Zhang Dexiang, Lu Yijian and son: Gongchao, Gong Bi, Gong Ru, Zhang Shixun

Click on any word to see more details.

晏殊
維基百科標誌 维基百科條目晏殊
 晏殊撫州臨川屬文景德安撫江南神童進士神氣進士出身宰相寇準:「外人。」:「外人?」:「。」既成秘書正字讀書史館其所稱許

 明年太常寺祿集賢喪父臨川太清太常不許再遷太常寺正言史館王府記室參軍尚書戶部員外太子舍人集賢院久之翰林學士庶子方寸稿慎密

 仁宗即位太后遺詔聽政宰相樞密使利用建言:「群臣太后。」諫議大夫學士太后東宮給事中真宗實錄》。禮部侍郎樞密使上疏不可樞密使太后玉清昭應宮從者御史彈奏宣州數月天府范仲淹五代以來天下學校興學御史殿學士翰林學士兵部侍郎秘書監三司使樞密使參知政事尚書左丞太后有請太后周官太后禮部尚書亳州刑部尚書御史三司使

 陝西用兵內臣不以陣圖使得應敵攻守弓箭手備戰宮中長物財利施行康定樞密院樞密使平章集賢殿學士平章樞密使

 平居當世知名范仲淹孔道進賢進用至於一時有意小人不便歐陽修河北轉運諫官不許蔡襄:「聖躬天下。」官兵工部尚書太后臨朝不敢

 復禮刑部尚書戶部殿大學士永興河南府兵部京師醫藥經筵起居儀從宰相輿:「不足陛下。」司空侍中舊學」。

 奉養知人婿宰相樞密使使不許如此文章應用不窮有情篤學不倦文集二百四十以後名臣一百

 大夫


 成武進士黃州參軍知州以為宰相調開封府曹參知府大理寺

 天聖》,刑部判官:「舊制不以臣下樞密院帶甲樞密反覆如此平時百官上前送中樞密院多於以防公主贖金作坊逃避宮掖三司追究今日胥吏相率罷免若是。」

 久之殿御史太后太后軍國儀制:「陛下躬親用人朋黨公論出於執政。」孔道:「觀望宰相天子御史。」開封府判官美人工人:「祖宗以來未有美人。」有司:「自今宮中。」反坐宮禁不得祠部員外廣南東路轉運使不盡太常博士臨江福建轉運使

 景祐御史刑部員外雜事大理寺陝西體量安撫使開封府汝州同州陝西轉運使:「退力戰子孫。」建言:「災異宮中費用奢靡出納有司無從虛實輿宮中先帝修德宿西將士力戰內官醫官功勞天下』。戰功不足。」

 學士經略安撫招討使明年觀察使諫議大夫金明承平安遠栲栳龍川邊民殆盡十萬壁壘城中犯法金明西北沃衍出入使部將萬餘招安耕種承平龍安十一永和東西陣法方陣損益兵械:「。」屯兵數月既而使太尉:「太尉三公所得使當之不得自稱』,官名。」朝廷

 修復使者往返改名稱臣不敢:「京師天子不許。」使者便宜:「不通國人中國遣使。」朝廷採用樞密使:「陝西用兵公私官屬退內地。」於是參知政事工部侍郎樞密使戶部平章大學士監修國史大學士

 高反不利宣撫使諫官不宜專任:「起行文臣號令不專不如。」嶺南諸軍節度既而:「。」樞密使平章力爭嶺南舉人推恩六百九十一以為

 頃之學究皇甫賞錢上書道士家親紿小吏開封府滅口無狀不已鄆州數月殿大學士節度使永興

 仁宗宗室皇子殿大學士戶部侍郎知青尚書左丞定州京師太子太保致仕七十六仁宗遣使司空侍中

 律令長於士卒頗有聲望大夫


 通判崇寧轉運使為己任不貲轉運判官師古生事師古於是相繼年間學士成都招納未幾使京師更名霸州使節度使瀘州進學前後西南二十所得州縣簿不毛無幾宣和


 河南進士甲科通判同州秘書著作史館三司西轉運使:「父母所部湯藥。」真宗束帛淮南轉運使河東轉運使刑部員外御史雜事天府一日宰相:「南京。」:「南京都會汗漫彈壓」。揚州諫議大夫開封府

 仁宗太子庶子自陳白金五十給事中杭州秘書通州學者孔子廟學舍子弟就學母喪祿潤州江寧轉運使常平倉日給:「所以兼併高價。」出官

 給事中學士秦州不如前此坐法由是來歸耕種河南府御史同知禮部尚書禮部侍郎翰林學士

 江淮安撫使戶部侍郎參知政事名臣規諫輔弼其事吏部侍郎樞密院皇太后監護使侍郎平章大學士監修國史薛居正故事侍郎學士丁度

 頃之一朝視事建明中立執政災異諫官節度使平章河陽

 罵人為人


 泉州高祖刺史浦城登山神人家庭好學姿為人莊重進士及第大理評事玉山縣

 真宗泰山殿簽書兗州觀察判官台州南雄洪州楊億以為:「深厚。」一夕三十自如他日未嘗度量如此

 未幾史館安撫京東三司判官尚書刑部郎中使契丹兵部郎中翰林學士諫議大夫給事中使禮部侍郎學士承旨講學同知樞密院戶部侍郎平章集賢殿大學士:「向者太后臨朝群臣未嘗有所今日。」

 陝西用兵中書侍郎工部尚書樞密使加官明年工部尚書大學士鎮安節度使平章河南府司空致仕故事致仕輿太尉侍中

 翰林十二太后臨朝宦官太后學士正色一言親戚一切仁宗銳意天下事進用范仲淹使當世急務建明御史居位自若既而不得已:「宰相。」


宰相通曉法令練習民事其所難得渾厚薦拔人物樂善不倦最優

呂夷簡
 呂夷簡先世萊州子孫進士及第軍事推官大理寺所以封禪告成通判通州再遷太常博士

 河北濱州:「所以。」天下兩浙刑獄尚書祠部員外京師大建宮觀南方有司期會死者亡命妻子:「盛冬艱苦河流。」真宗:「有為愛民。」刑部員外御史雜事

 左右既而御史臺:「可欺朝廷?」大臣嚴飭輔相所以順天專利寇準永興有罪湖南京師:「治下中傷遠方。」趙安仁御史起居舍人勾當使契丹安撫使學士再遷刑部郎中開封府姓名屏風大用

 仁宗即位諫議大夫允恭永定允恭給事中參知政事天書真宗太后平生宮中簡言:「足以先帝今天太后奸邪成聖所以先帝莫若。」故事為例尚書禮部侍郎修國史戶部平章集賢殿大學士使玉清昭應宮太后大臣:「先帝奉天為此何以!」洪範災異太后默然宮觀使吏部