Back to collection

History of Song 宋史

卷三百十五 列傳第七十四 韓億 韓絳 韓維 韓縝 Volume 315 Biographies 74: Han Yi, Han Jiang, Han Wei, Han Zhen

Click on any word to see more details.


其先真定靈壽開封進士大理評事永城不決郡守皇甫通判真宗召見使餘年不已未嘗以為尚書屯田員外相州河北轉運使不以請求通判大名府殿御史御史安撫開封府判官河北轉運使

仁宗史館知青員外御史雜事大理寺臨江使宰相王欽若京師不可未嘗反誣除名不問三司茶法丞相坐失當之如此

奉使契丹使者皇太后契丹以南子孫不知契丹:「皇太后大使?」對曰:「本朝遣使皇太后以此北朝。」契丹大喜:「生靈。」使以為

亳州再遷兵部郎中吏部諫議大夫樞密學士益州故事益州歲出貧民大旱倍數先期江口地接永康官場御史御史

景祐尚書工部侍郎同知樞密院承平不戒將帥試用於是神武》,

唃廝囉相攻朝廷唃廝囉節制:「不能因而所以四方。」遣人京師出入民間下詔館舍貿易煩擾

開封府范仲淹百官》,宰相呂夷簡不平:「陛下所知以來未嘗交託。」戶部參知政事忻州諫官宰相輔弼判官不當宰相天府殿學士成德亳州尚書左丞以太致仕太子太保」。

治家嚴飭燕居未嘗親舊見天官吏小過顏色:「天下太平昆蟲草木使得所公卿侍從職司一千望京奈何盛世?」

尚書水部員外光化不能士卒餅餌不時酒食市錢兵器憤怒軍校陣圖不成一日軍校妻子漢江縱火城中蜀道官兵除名


主簿大理評事進士通判鄧州數百:「。」操舟呂夷簡北京集賢同知太常開封府推官數月三司戶部判官起居注

使契丹契丹家世在先契丹:「中國通好久父子使。」使者契丹以為生事

殿指揮使有別私有未決轉運使不以集賢袁州未幾江東轉運使起居注刑部員外

契丹使使者北朝契丹:「自古未有建國。」使不復其後朝廷契丹使者:「有如?」戶部侍郎

主簿進士甲科太常博士大臣集賢西京東刑獄天府平民死罪未決通判辨正獄吏坐法仁宗春秋未有上書:「漢章帝懷妊和帝以下。」:「子孫。」尚書兵部員外三司

戶部侍郎


進士甲科通判集賢院開封府推官男子妄稱掖庭出生以為汝州在外惑眾宮禁棄市

戶部判官江南體量安撫使便民事宣州不法使起居注正言仁宗:「出自論事不宜過激朝廷大體可行使。」

:「國朝以來未有。」自今道士出入宰相開封未幾力爭不得明年河陽塔河安撫河北蠹國害民不可學士歐陽修:「在朝。」諫院糾察刑獄翰林學士御史

茅山宮人內臣養子掖庭:「無由。」真定犯法:「行當請援公道。」:「先帝宿衛?」不敢御史穿諫官

數月翰林學士慶州即日討平殿學士成都貧弱中人奉使使貿易取悅開封府三司使常平倉其事道里:「姑息不能!」即行恩澤不可:「飛語。」:「有司國事為人?」

神宗樞密使西神宗天下地力差役自此三司條例王安石:「非一至當陛下省察。」以為

參知政事人犯:「朝廷賴安。」以為陝西宣撫使河東不可便宜施行空名告敕十二月平章大學士開幕延安知青橫山聽命怨望騎兵撫寧調發騷然城陷作亂鄧州明年殿學士大學士大名府王安石稽留不決爭論坐法不可未決再拜:「小事何必?」對曰:「小事大事!」未幾

元年節度使定州西太一使河南府大雨十五環城數月賴以鎮江節度使三司康國北京留守:「不成耗費國力使人流。」司空檢校太尉致仕明年七十七太傅」。

果敢不為延接士大夫司馬光王安石是以清議

宗師
宗師傳道州縣王安石判官河北常平集賢殿修撰河中宗師神宗辭官


進士禮部不肯閉門宰相安於靜退學士河東幕府史館修撰歐陽修檢討太常虛室太祖以為不如一切以為貴妃治喪殿」,」,:「責難何以?」不行通判

神宗淮陽記室參軍悉心進趨天下事功名:「聖人功名不可功名。」拱手遣使上疏:「孝友聰明法度方向經學成德淑媛考古問名不宜苟取而已。」

右史英宗執政:「進士。」:「不必。」執政起居注簡默上疏:「陛下前者可以仁義成敗禮制臣下傾耳玉音陛下執筆。」

御史得罪:「審議守職不過陛下先王追還百官人情政體。」既而不由:「罷黜御史事關政體使有司紀綱。」不從:「。」翰林學士不合:「文字中外以為退近臣其所自此盡忠?」

皇太子庶子神宗即位進言:「執事職位責任行事最為天下大事不可設施自有先後。」滕文公孟子居喪推後嘉納學士

御史宰相跋扈翰林學士:「宰相安得無罪安得學士。」參知政事知青進退大臣不當如是:「執政罷免二者並行學士何以?」就職前言汝州數月太常寺

英宗以為:「太祖子孫宋太祖無可高祖功業有所如故便。」王安石不行翰林學士開封府明年御史保甲使開封三司使:「文學稱職可謂得人。」學士使考試制舉對策:「陛下解體結舌阿諛苟合。」

樞密使:「。」明日殿不用:「東宮。」對曰:「使臣富貴攀附。」

二月學士承旨:「日夜焦勞奈何?」:「陛下旱災殿舉行故事不足自責直言。」退上疏:「近畿青苗往往鞭撻旱災之際甲兵財用朝廷不疑至於蠲除租稅寬裕愁苦遲遲不肯陛下斷行過於過於殺人。」感悟直言:「不得獄訟賦斂忠言阿諛壅蔽?」人情體量保甲是日

王安石殿學士河陽殿學士曾鞏明亮嵩山勞問對曰:「人情民樂非人法禁非人便鬱塞子孫陛下不待。」

未幾