Back to collection

History of Song 《宋史》

卷三百二十 列傳第七十九 蔡襄 呂溱 王素 余靖 彭思永 張存 Volume 320 Biographies 79: Cai Xiang, Lu Zhen, Wang Su, Yu Jing, Peng Siyong, Zhang Cun

Click on any word to see more details.

蔡襄
蔡襄興化仙遊進士西京留守推官校勘范仲淹去國歐陽修不肖》,人士相傳契丹使幽州

仁宗輔相諫官諫院上疏:「朝廷一日朝野非難為難非難為難忠誠不利不過陛下——忠臣當道論事唯恐土木皆可——前世昏亂不辭近世——人主足以至於一發不行退默默過失天下後世其事不可陛下使其實。」

日食地震以為:「災害人事數年以來所以君臣上下威權使號令不信恩澤不及陛下天下時弊盡忠使大臣不能疾苦不能陛下不能大臣不能陛下既有天地神祇其實。」

史館起居注任職論事開寶浮圖佛舍利宮人落髮:「非理不可徼幸今生困苦四夷陛下人事奈何信佛舍利神異不能威靈儆戒大興人力天意。」

呂夷簡國事宰相以下政事自稱」,」。:「『』,使朝廷』,何等?」

樞密使范仲淹在位:「陛下士大夫庶民飲酒以為退天下輕重退退退眾賢海內雖然天下病者陛下良醫信任不得。」

作亂為首招撫:「天下百萬誅殺暴亂官吏城門不能從而豈不四方。」

求知福州福建路轉運使五代復修起居注宰相盛怒:「出於。」上疏以為監護

御史解職遣使學士開封府談笑不能樞密學士福州經學破產飯僧下令禁止泉州二十萬安往來三百六十以為至今七百道路

翰林學士三司使天下出入量力簿纖悉皆可

英宗皇太后聽政:「皇子更加熒惑近臣知名大事。」外人論議杭州殿學士以往治平明年五十六吏部侍郎

當時第一仁宗隴西碑文后父》,:「。」奉詔朋友信義傷人

政和廷試唱名殿第二終身道中


揚州進士第一通判亳州集賢院起居注宴飲復修起居注

嶺南:「一方使不知。」杭州翰林學士宰相奸邪仁宗:「口舌大臣使得。」未幾學士徐州善堂遣使:「。」經筵視為

宰相地震轉運使河東貿易大理未嘗死罪御史以為抵罪司南池州江寧集賢院學士學士開封府

稱職過人斂跡職事醫藥樞密學士五十五禮部侍郎悼念:「知事權貴餘年淪亡貧子大禍狼狽。 」

議論一時推許貴重杭州賓客不過舍人


太尉季子進士出身員外御史孔道御史鄂州仁宗諫院壯年感發:「中外無名。」皇子諸軍:「西夏契丹要求縣官戰功。」

京師:「日出。」:「。」:「陛下。」:「然則明日。」:「外朝不遠?」西太一諫官不在車間輿天大雷電

女子:「真宗皇帝他人左右奈何?」:「左右。」動容淮南轉運按察使按察河東華州學士

原州建議大蟲宣撫使要擊不得來歸:「乃是。」使:「不可。」:「。」不敢樞密學士開封府大雨朱雀:「皇上廬舍奈何。」不害

定州成都一切布滿不止商賈不行十年物價人情號曰王公」。開封三公知名出入侍從厭倦鹵莽不治盜賊御史

治平殿學士於是西南十年土地弓箭出入穿使便:「民兵?」耕田士氣邊民:「使奸人從而。」:「關中在此不敢。」下令:「。」有頃西

觀察使青州觀察使學士太原汾河:「州城。」舟楫一夕工部尚書致仕故事三公致仕朝廷法制學士六十七從子

蘇軾徐州泗水飲酒樓上:「李太白三百。」得罪賓州豪氣不少宗正跌蕩

從子
自力天下利害通判滁州主管北京御史臺契丹使:「中國不可。」加試貢士變聲

轉運判官陝西刑獄鄉戶州縣久留歲月河東長子縣殺人十數不得:「。」曲折服罪開封府推官官吏十八大姓

廣南轉運使交阯中外以為:「無念。」太常廣州使

進士主簿使轉運使失職常平太常以為博士加上仁宗英宗:「而後不可。」神祠

湖南轉運判官刑獄工部吏部員外奉使契丹異時使公錢戶部侍郎尚書不合:「司馬光。 」兵部集賢殿修撰江淮發運使廣州凶年袁州

戶部侍郎尚書御史:「蠲除天下不可。」刑部學士成都崇寧黨籍安置溫州


優等及第學制公事條例校勘

官制執筆面授尚書員外使》,:「朝廷先王推行非人不能善後不能幾何。」奉詔

起居舍人使西邊舍人給事御史

給事吏部尚書學士開封府於是子弟蹤跡大理樞密承旨折獄滋蔓大臣岳州


韶州曲江不事文學鄉里進士起家贛縣拔萃新建秘書丞上書論事建言班固漢書王洙司馬遷范曄集賢

范仲淹諫官御史:「大臣未合陛下安可以為平津魯肅粗疏兩用令德陛下以來天下不可。」筠州歐陽修相繼知名泰州太常博士同知

仁宗銳意天下諫官使得失四方盜賊州郡不能:「朝廷天下賞罰官吏蜂起大臣齷齪不立法禁國家賞罰除名。」

太白歲星執法上疏使契丹一字進修起居注開寶靈感上疏:「五行災變朝廷天意舍利道路傳言舍利在內靈異亂視營造帝王勤儉感動人心危難西儲蓄陛下勤勞四民安居海內天下舍利神異不及舍利有神妄言不能自衛?」

在職奸邪不可樞密使不才不宜政府使公事政事不可太常博士西京五品:「外人不知以為陛下工部郎中章綬陛下:『恩澤。』退起居注陛下前日今日是非之間一體小人望風陛下事端