Back to collection

History of Song 《宋史》

卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia


安陸流輩進士第一通判集賢院判官起居注

英宗山陵制度:「京師節儉愛民天性服用天下山陵制度名數。」:「天子即位五代充溢前日群臣維新不須。」上疏:「陛下八大而已天下聰明中外可采至於臣下進見得失虛心有益。」喧嘩:「十五使。」未及

治平大水上疏:「陛下側身不知忠言故事前世變異其實行事天下忠義極其一日未能不過平時之中至於所行而後如是前世近臣從容否則群臣天下進言陛下群臣史冊以為大水直言前世牆壁虛文而已。」

東門知青參政舍人無知翰林學士朝廷橫山:「。」:「戰國暴君帝王大略。」遣使嗣子

發遣開封府謀殺婦人不肯按問王安石學士杭州御史未幾青州青苗:「不忍無罪。」五十一貧子餘年


福州少孤自立出遊學者沉溺雕琢所謂迂闊相與海濱不為從而先生」。

進士調浦城主簿世族脅持不能聽訟使不得束手:「。」獨一人手不敢服罪

河陽教民郡守禮遇留意教化子弟過客學舍:「反而千萬知己。」講說不少愈益祠部譯經遺表列子年度一道不行

常州積水不得未幾不復開封府推官判官奉使契丹契丹明年起居注諫院御史雜事青苗便:「莫非以為其實事體中外譏笑商鞅貶斥王安石天下。」政府大臣不當無罪不行不肯以為陝西轉運使起居注懇辭詔諭就職不許學士杭州樞密學士尚書六十四給事

興學平居存心講求民間友人手書大抵民事經筵人材司馬光蘇頌蘇軾至於三十三股肱不當忠義瘴癘使得生還不能


常州武進有名吳中進士通判越州集賢吏部開封府推官戶部判官三等不足鄉民破產輕重不復調起居注

英宗即位治平》,大要民政官屬翰林學士樞密用大滁州團練使以為不得廣德

鄧州勞苦使諫院白事:「同心。」:「朝廷所為天下不同所為不可。」

王安石得志異己鄆州前言不當江寧明年小人異議不宜左右揚州五十二


廣陵未冠進士包拯歐陽修五十政體明白剴切:「慟哭流涕天下賈誼。」集賢太常

治平應詔時弊要務十七施行史館檢討同知諫院章奏稿親子不得王安石諫官御史不可不能有所力求得知海州免役法行常平使者力爭發運使調大雨

功罪不明前後左右出入起居注百官一定建言:「群臣事理各異一門之內數人一律從簡便所以命令。」封贈

學士翰林學士參知政事使勞問在家不能於是四十九臨朝五十

典故古今條理成章未嘗詞典西漢士大夫不幸一時


廉明使高麗大風所為神色自若:「。」封丘:「風波何以?」:「憑仗威靈!」監察御史參知政事著作吏部員外成都刑獄

殿御史上疏:「陛下足以萬事不可足以應變不可考古所以文王成王所以祖訓一言所以四海教化習俗中國。」冊立嗣子出境天子叔父密令蜀道織錦正衙:「先天官吏奉承糾正。」退御史:「使。」起居舍人太常國子祭酒車駕太學·》,品服刑部侍郎:「嘉祥宮掖有關政事天聖治平陛下萬事消災。」數人:「陛下大德。」

集賢院學士潁州江寧吏部侍郎河南府道路諫議大夫御史:「天子召公執法今日高論。」正色答曰:「。」既而未能:「在朝面目?」翰林:「史臣王安石日錄實錄》,實錄》,。」宦官唐書·讀數:「。」

拜相工部尚書謝表:「陛下之外天下。」禮部不當不為功臣配享以為司馬光得罪不可:「得罪配享?」:「陛下建中靖國紀元建中』;奇技使靖國』。。」織錦地衣:「仁宗家法。」

尚書不得樞密學士海州團練使安置除名七十五建炎學士

為人得名密室子弟不得退稿未嘗時政知名當世

少年老成逡巡引退議論剴切精練民事青苗法行窘迫不堪奮起海隅不變學者從而民事輔以諫官不能免役力爭所謂司馬光配享侍從


開封太宗真宗家居力學進士員外殿御史:「諫官風聞補闕職分平生曖昧刻薄成風。」樞密使宣徽使:「不宜宣徽使高位。」公主開禁供奉團練使樞密使求援使江州

上疏皇嗣:「中外臣僚陛下忠言宿西北天文》,天王正位太子西北地震固有宗室之中流傳四方人心社稷宗廟天意已定使天下萬一奸臣附會其間忠實上心不可。」仁宗

御史同知諫院英宗皇太后大臣淮陽間諜惡言內外大義深切多人太后:「輔佐歷年天下關白然後。」平生罪惡南方內臣陝西:「以來不利未有監軍走馬承受一路不勝?」

治平兵部員外御史雜事:「人主耳目補益聰明壅蔽御史二十而後衰減執政主上中外御史在職諫官出使壅塞未有如今陛下。」諫院

於是侍從不以為然大水:「陛下宗廟。」宰相:「使陛下大宗不為改正中外。」御史歐陽修人主近利陛下。」不用告敕居家兩立執政:「御史以為並立御史。」猶豫御史既而:「不宜。」工部員外蘄州

晉州集賢殿修撰河中使諫院御史京東數萬廣東真珠宮中用度:「陛下春秋聰明天下留神。」

王安石執政得人不通時事大用著作遷居皇太后離間無罪不從上疏:「巧詐陛下委任遠略文言天下蒼生廟堂安靜揚言:『朝廷。』營救隱伏然後。」曾公亮:「。」:「陛下形跡。」鄧州蘇頌:「治平上書金陵杭州安得?」:「小人。」治平