Back to collection

History of Song 宋史

卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia

Click on any word to see more details.


安陸詞章流輩進士第一通判集賢院判官起居注

英宗山陵制度:「京師先帝節儉愛民天性服用天下山陵制度有司名數。」:「天子即位五代餘習充溢前日群臣維新不須。」上疏:「陛下大臣而已天下聰明中外盡言可采至於臣下進見得失虛心有益治道。」嘉納頗有喧嘩旋即:「十五使無遺。」未及

治平大水上疏:「陛下側身不知忠言故事前世變異以求其實行事天下忠義極其一日未能不過平時之中至於而後如是前世近臣從容講貫可則否則群臣天下進言陛下群臣史冊以為大水直言某人某事前世牆壁虛文而已。」

神宗對內東門知青參政舍人無知翰林學士朝廷橫山:「。」:「生事戰國暴君帝王大略。」遣使嗣子

開封府謀殺婦人不肯按問王安石學士杭州御史未幾青州青苗:「不忍無罪。」五十一家貧餘年


福州少孤自立出遊鄉校學者沉溺雕琢所謂盡性迂闊相與海濱不為從而先生」。

進士調浦城主簿世族脅持不能聽訟使謁者不得束手有失:「。」呼出獨一人手不敢服罪

河陽教民郡守一見禮遇留意教化子弟以資過客毀學久之:「自反千萬知己。」講說不少由是愈益祠部遺表列子年度一道不行

常州積水不得丈尺未幾不復開封府推官判官神宗奉使契丹設席契丹疆吏明年起居注諫院御史雜事青苗不便:「莫非以為其實取利事體中外譏笑商鞅貶斥王安石天下。」政府大臣爭利不當無罪不行不肯以為陝西轉運使起居注懇辭詔諭就職不許學士杭州樞密學士尚書六十四給事中

興學平居存心講求民間友人得手大抵民事經筵神宗人材司馬光蘇頌蘇軾至於三十三股肱不當忠義瘴癘使得生還不能


常州武進有名吳中進士甲科通判越州集賢吏部開封府推官戶部判官等差不足鄉民破產輕重不復調起居注

英宗即位治平》,大要民政官屬翰林學士樞密大臣滁州團練使以為不得廣德

神宗鄧州勞苦使諫院白事:「饑渴同心。」:「朝廷所為天下不同所為不可得。」

王安石既得異己鄆州前言不當江寧明年小人異議不宜左右揚州五十二


廣陵未冠進士包拯歐陽修應制五十政體明白剴切:「慟哭流涕天下事賈誼。」再遷集賢太常

治平應詔時弊要務十七施行史館檢討同知諫院章奏稿親子不得王安石諫官御史不可鬱鬱不能有所力求得知海州免役常平使者力爭發運使調不下大雨

功罪不明前後左右出入起居注百官一定建言:「群臣事理各異之內一律從簡便所以命令。」自今封贈

學士河平神宗翰林學士參知政事使勞問入朝在家不能於是四十九臨朝五十

博聞強識典故古今條理成章對親未嘗詞典西漢士大夫不幸一時


廉明使高麗大風所為神色自若:「。」封丘縣神宗召對:「風波何以不畏?」對曰:「連天憑仗威靈!」監察御史參知政事著作吏部員外成都刑獄

殿御史上疏:「陛下足以萬事不可足以應變不可考古所以文王成王所以洪範祖訓一言所以四海千載教化習俗中國。」冊立嗣子出境天子叔父密令蜀道織錦正衙:「先天官吏奉承糾正。」退御史:「使汗流浹背。」起居舍人太常國子祭酒車駕太學·無逸》,品服刑部侍郎:「嘉祥事天宮掖有關政事天聖治平陛下萬事消災。」:「陛下大德。」

集賢院學士潁州江寧吏部侍郎河南府道路諫議大夫御史:「天子召公執法今日高論。」正色答曰:「自知。」是日既而未能:「在朝面目?」不已翰林:「史臣王安石日錄神宗實錄》,實錄》,申飭。」宦官唐書·讀數:「。」

拜相工部尚書謝表對曰:「陛下之外天下事。」禮部不當不為功臣配享以為司馬光得罪不可:「豈非得罪配享?」:「陛下建中靖國紀元納諫舍己建中』;奇技淫巧使招權靖國』。。」織錦地衣:「仁宗御用家法。」

盡言尚書左丞不得樞密學士海州團練使安置台州除名七十五建炎復學

為人得名密室子弟不得退稿未嘗以時皆知當世

少年老成逡巡引退議論剴切精練民事青苗幡然窘迫不堪奮起海隅不變學者從而民事不已輔以諫官不能免役力爭所謂司馬光配享侍從


開封太宗真宗純厚家居力學進士屯田員外殿御史:「諫官風聞補闕苟非職分平生曖昧刻薄成風下詔。」樞密使宣徽使:「不宜宣徽使高位。」公主開禁供奉團練使樞密使求援使江州

上疏皇嗣:「竊聞中外臣僚陛下忠言獨斷未然太史宿西北天文》,天王正位太子不獨西北地震固有宗室之中流傳四方人心社稷宗廟擇親天意已定使天下萬一奸臣附會其間忠實上心不可不察。」仁宗由此

御史同知諫院英宗皇太后大臣淮陽用事間諜惡言內外大義深切多人太后:「輔佐先帝歷年天下事關白然後。」平生罪惡黨史南方內臣昭明陝西:「以來舉兵不利未有監軍走馬承受一路不勝?」

治平兵部員外御史雜事:「人主耳目補益聰明以防壅蔽御史常有二十而後衰減執政者主上中外御史在職諫官他遷出使壅塞未有如今陛下。」諫院

於是侍從不以為然大水:「陛下宗廟。」郊廟宰相不忠:「使陛下所生大宗不為改正中外。」御史歐陽修人主近利先帝陛下。」不用告敕居家