Back to collection

History of Song 宋史

卷三百三十六 列傳第九十五 司馬光子:康 呂公著子:希哲 希純 Volume 336 Biographies 95: Sima Guang and sons:Kang, Lu Gongzhe and son: Xizhe, Xi Chun

Click on any word to see more details.

司馬光

司馬光夏縣凜然成人左氏春秋》,退家人大指不知饑渴寒暑兒戲沒水其後以為仁宗進士甲科不喜華靡聞喜:「不可。」

蘇州判官以便內外簽書武成判官大理評事樞密使校勘同知鹵簿:「孔子不可元勳三公鹵簿不亦!」」,:「之至何人可以當之?」」。集賢

通判河西良田蠶食河東:「河東。」引兵渡河設備得罪上書引咎籍沒昆弟

開封府推官交趾異獸:「真偽不可使不足。」起居注禮部有司故事不滿京師不見:「四方京師不見天下皆知朝廷不知不當。」

同知諫院蘇轍考官宿將:「不宜。」

仁宗天下寒心諫官首發:「通判陛下果斷力行。」沉思久之:「宗室繼嗣忠臣不敢。」:「不意陛下。」:「古今。」退上疏:「向者意謂即行所聞小人陛下春秋鼎盛不祥小人遠慮倉卒之際其所。『』、『門生天子?」感動:「送中。」:「諸公不及異日中夜某人天下。」拱手:「不盡。」未幾英宗宗正皇子又稱:「皇子不貲至於臣子大義皇子。」英宗受命

公主:「陛下追念太后使母子家事流落雨露安得無罪?」李氏不衰改天諫院朝政姑息執法退宰相衛士不窮三司使以為階級陵遲不可以不正淑妃輟朝成服百官鹵簿:「古者婦人皇后鹵簿軍功未嘗婦人平陽公主舉兵高祖定天下庶人鼓吹不足。」有司後宮封贈三代:「不當夫人為此天聖二代?」

英宗聽政上疏:「保佑先帝外戚小人海內攝政之際大臣忠厚清純剛正質直信用讒諂疏遠天下。」本生:「漢宣帝孝昭追尊太子光武追尊鉅鹿南頓萬世。」集議典禮學士:「為人後者不得封贈故事稱為高官大國極其尊榮。」手稿大臣御史不可

西夏遣使指使使者國主使者不從明年人犯不可契丹捕魚界河朝廷李中不材:「國家順時計較末節及其桀驁從而姑息西生事不可疆場。」

仁宗百餘:「國有中外不可專用故事不可侍從上進金錢山陵。」不許所得諫院公使還政有司取用:「所屬使以防。」

使:「陛下無名宿衛將帥小臣覬望。」遷都光復:「陛下皇子離間先帝陛下嗣位反覆于都天下。」節度使蘄州安置天下

陝西義勇二十民情紀律疏略不可:「先聲桀驁使二十豈不震懾?」:「先聲其實可欺一日之間不可不過?」:「慶曆永不充軍戍邊。」:「朝廷失信以為不能不。」:「在此無憂。」:「在此異日他人因公戍邊反掌。」不為十年

集賢院奸邪不可:「漢景帝周世宗仁宗私自陛下忠臣天下。」學士

神宗即位翰林學士:「君子學而董仲舒揚雄兼之文學?」對曰:「不能。」:「兩漢進士不能?」

御史宰相:「宰相不可然後就職。」上疏治國:「以此六言平生力學所得。」內臣國朝常用供奉以下殿祖宗本意高居奸邪既而力爭參知政事不從翰林學士

歷代人主不能通志英宗神宗資治通鑒》,自製

人為:「左右人為耳目平日文臣豈可使。」

西戎部將名山橫山以降招納上疏以為:「名山未必幸而不勝不知何以朝廷不獨失信失信名山名山不可不受必將邊城陛下不見?」發兵六十西方用兵自此

百官尊號:「先帝不受尊號末年國家契丹往來通信尊號於是非時匈奴冒頓自稱天地所生日月匈奴單于』,漢文帝大名加之追述先帝本意不受。」使中外

執政不足學士王安石:「救災節用。」:「以為自知不能不當祿不足當世急務所以不足理財。」:「理財不過頭會箕斂。」:「不然理財不加。」:「天下安有天地所生財貨百物不在設法武帝太史公書不明。」爭議不已:「。」會安不敢

利害曹參蕭何:「蕭何不變?」對曰:「使三代至今高帝約束盜賊半天由此祖宗不可。」:「先王,『正月制度三十,『刑罰朝廷。」:「『』,諸侯守則重典』,治天下譬如居室公卿侍從在此陛下三司使天下不才不可使執政其事三司條例宰相人主胥吏條例?」不能:「相與是非。」:「平民出息蠶食縣官督責!」:「青苗不願不強。」:「愚民不知還債非獨縣官不強富民不強太宗河東民樂其後和糴不解河東世世異日青苗。」:「何如?」:「不便。」:「百萬東南京師。」:「東南漕錢有餘其所!」:「。」

:「今天孫叔敖所謂。」:「陛下是非條例所為以為陛下豈能天下?」用光:「左右使消長大機豈能高位以為韓信用光。」

上疏退樞密使:「陛下所以國家祿位是以天官祿位不能救生盜竊陛下條例追還不行青苗不用青苗不過使者騷動州縣今日十年之外今日貧富不同出錢不願使者一切貧富相保無可四方不能使代償輾轉十年之外百姓常平青苗何所常平加之因之饑饉溝壑盜賊。」使:「樞密不當他事。」對曰:「受命侍從無不可言。」視事

殿學士永興宣撫使下令義勇戍邊諸軍勇士市井惡少奇兵調城池樓櫓騷然:「公私不可舉事京兆一路宣撫。」於是一路西京御史臺不論不忍宰相》。

察訪妄作河南轉運使敬事上官殿不敢光顧:「歸本。」竹木之下即日

遺表臥內緩急官制御史大夫:「司馬光不可。」以為東宮師傅:「國是。」《資治通鑒尤重以為荀悅漢紀》,促使舊書四百殿學士洛陽十五天下以為真宰野老司馬相公」,婦人孺子

衛士望見:「司馬相公。」遮道不得:「天子百姓。」皇太后遣使:「開言。」大臣不悅語云:「有所機事迎合徼幸眩惑流俗。」復命:「人臣。」於是

侍郎蘇軾登州道人相聚:「司馬相公朝廷自愛。」天下引領拭目新政」,:「先帝不可天下拯溺皇太后。」眾議保甲不復儲物欠錢京東:「小人他日父子。」正色:「。」於是天下釋然:「先帝本意。」

元年朝會再拜舞蹈青苗免役將官