Back to collection

History of Song 《宋史》

卷三百三十六 列傳第九十五 司馬光子:康 呂公著子:希哲 希純 Volume 336 Biographies 95: Sima Guang and sons:Kang, Lu Gongzhe and son: Xizhe, Xi Chun

司馬光

司馬光夏縣凜然成人左氏春秋》,退家人大指不知寒暑兒戲其後以為仁宗進士華靡聞喜:「不可。」

蘇州判官以便內外成軍判官大理評事樞密使校勘同知鹵簿:「孔子不可非有三公一品鹵簿不亦!」」,:「可以當之?」」。集賢

通判河西良田蠶食河東:「河東。」渡河設備得罪上書引咎

開封府推官交趾異獸:「真偽不可使不足。」起居注禮部故事不滿京師不見:「四方京師不見天下朝廷不知不當。」

同知諫院蘇轍考官宿:「不宜。」

仁宗天下寒心諫官首發:「通判陛下果斷力行。」沉思:「宗室繼嗣忠臣不敢。」:「陛下。」:「古今。」退上疏:「向者意謂小人陛下春秋鼎盛小人遠慮倉卒之際。『』、『門生天子?」感動:「。」:「不及中夜人為天下。」拱手:「盡力。」未幾英宗宗正皇子又稱:「皇子至於臣子大義皇子。」英宗受命

公主:「陛下追念太后使母子家事流落雨露安得無罪?」李氏改天諫院姑息執法退宰相衛士三司使以為階級陵遲不可淑妃輟朝百官鹵簿:「婦人皇后鹵簿軍功未嘗婦人平陽公主高祖天下庶人鼓吹不足。」後宮封贈三代:「不當夫人為此天聖二代?」

英宗聽政上疏:「保佑外戚小人海內攝政之際大臣忠厚清純正如質直信用讒諂疏遠天下。」本生:「漢宣帝追尊太子追尊鉅鹿南頓萬世。」典禮學士:「為人後者不得封贈故事稱為高官大國極其尊榮。」手稿大臣御史不可

西夏遣使指使使者國主使者不從明年人犯不可契丹捕魚界河朝廷:「國家順時計較末節及其從而姑息西不可疆場。」

仁宗百餘:「國有中外不可專用故事不可侍從上進金錢山陵。」不許所得諫院公使還政取用:「所屬使。」

使:「陛下無名宿小臣。」遷都光復:「陛下皇子離間陛下嗣位反覆于都天下。」節度使蘄州安置天下

陝西義勇二十民情紀律疏略不可:「先聲使二十豈不震懾?」:「先聲其實可欺一日之間不可不過?」:「永不充軍戍邊。」:「朝廷失信以為不能。」:「在此無憂。」:「在此他人戍邊反掌。」不為十年

集賢院奸邪不可:「漢景帝周世宗仁宗私自陛下忠臣天下。」學士

即位翰林學士:「君子董仲舒揚雄文學?」:「不能。」:「兩漢進士不能?」

御史宰相:「宰相不可然後就職。」上疏修心治國:「以此六言平生力學所得。」內臣國朝常用供奉以下殿祖宗本意高居奸邪五上居簡既而力爭參知政事不從翰林學士

歷代人主不能通志英宗資治通鑒》,自製

人為:「左右人為耳目平日文臣豈可使。」

西戎部將名山橫山以降上疏以為:「名山未必幸而不勝不知何以朝廷失信失信名山名山不可不受必將邊城陛下不見?」發兵六十西方

百官尊號:「不受尊號末年國家契丹往來通信尊號於是非時匈奴冒頓自稱天地生日匈奴單于』,漢文帝追述本意不受。」使中外

執政不足學士王安石:「救災。」:「以為不能不當祿不足當世急務所以不足理財。」:「理財不過。」:「不然理財。」:「天下安有天地生財百物設法武帝太史公書不明。」爭議:「。」會安不敢

利害曹參蕭何:「蕭何不變?」:「使三代至今高帝約束盜賊半天祖宗不可。」:「先王,『正月制度三十,『刑罰朝廷。」:「『』,諸侯守則重典』,治天下譬如居室公卿侍從在此陛下三司使天下不才不可使執政其事三司條例宰相人主條例?」不能:「相與是非。」:「平民出息蠶食縣官督責!」:「青苗。」:「愚民不知還債縣官富民太宗河東民樂其後和糴不解河東世世青苗。」:「何如?」:「便。」:「百萬東南京師。」:「東南漕錢有餘!」:「。」

:「今天孫叔敖所謂。」:「陛下是非條例所為以為陛下豈能天下?」用光:「左右使大機豈能高位以為韓信用光。」

上疏退樞密使:「陛下所以國家祿位是以天官祿位不能救生盜竊陛下條例不行青苗不用青苗不過使者騷動州縣今日十年之外今日貧富不同出錢使者一切貧富四方不能使代償輾轉十年之外百姓常平青苗常平饑饉溝壑盜賊。」使:「樞密不當。」:「受命侍從不可。」

殿學士宣撫使下令義勇戍邊諸軍勇士市井惡少奇兵調城池樓櫓:「公私不可舉事京兆一路宣撫。」於是一路西京御史臺不論不忍宰相》。

察訪妄作河南轉運使上官殿不敢光顧:「。」竹木之下

遺表臥內緩急官制御史大夫:「司馬光不可。」以為東宮師傅:「。」《資治通鑒尤重以為荀悅漢紀》,促使舊書二千四百殿學士洛陽十五天下以為宰相野老司馬」,婦人孺子

衛士望見:「司馬。」不得:「天子百姓。」皇太后遣使:「開言。」大臣:「有所迎合徼幸眩惑流俗。」:「人臣。」於是

侍郎蘇軾登州道人相聚:「司馬朝廷自愛。」天下引領拭目新政」,:「不可天下皇太后。」不復儲物京東:「小人父子。」正色:「。」於是天下釋然:「本意。」

元年朝會舞蹈青苗免役西戎未決:「瞑目。」:「家事國事未有。」免役州縣軍政常平其事轉運刑獄便新進少年近臣郡守中選通判中舉轉運判官

尚書僕射侍郎朝覲輿不敢當:「不見不可。」詔令:「。」青苗常平使起居:「中國司馬輕生。」言行社稷躬親晝夜賓客諸葛亮以為:「死生。」不復自覺諄諄夢中朝廷天下

九月六十八皇太后太師一品禮服七千戶部侍郎」,忠清」。京師罷市以致