Back to collection

History of Song 宋史

卷三百四十 列傳第九十九 呂大防兄:大忠 弟:大鈞 大臨 劉摯 蘇頌 Volume 340 Biographies 99: Lu Dafang and elder brother: Dazhong, younger brother: Dajun, Da Lin, Liu Zhi, Su Song

Click on any word to see more details.


其先太常博士郎中京兆藍田進士及第調主簿永壽地勢高下無成旬日號曰」。

著作知青公斗獲利三倍不敢出納立法一路城外汶川相接障蔽判官

英宗即位太常博士御史姓名監察御史:「紀綱賞罰四方進用大臣不歸大臣不得退外國驕蹇將帥議論裨益大臣疆場左右獲罪。」:「機務八十聰明骸骨不從遣使不能還家不許陛下君臣使病者老者其餘進退何必使不得?」

京師大水:「雨水宮城廬舍殺人陰陽。」不立盜賊失職刑罰執政:「先帝陛下皇子宮中緒言皇天后土設使先帝萬壽陛下皇子不疑豈可以為夫人至公大義天下大臣使陛下公義所以天下。」十數休寧縣

神宗通判元年河北轉運使舍人宣撫陝西判官河東宣撫判官不可不從兵亂以太博士臨江

數月華州渭河被害者奏疏時事:「『。』先王所以;『』,所以。《:『。』天威社稷。」秦州永興神宗彗星治本納言教士治本誹謗異同納言用兵西夏調度百出不便學士數年成都

即位翰林學士開封府其所契丹使使朝廷隱事:「北朝進士至心》,不知?」使不能不敢復出

吏部尚書使待遇:「向者所得邊地建立城堡孤絕難保後悔奈何?」:「無能遣使急於議和使者臣僚登極足以情偽疆土多言至於守御將帥太祖西不敢入侵禦敵有餘九州不足由是在於得人而已。」元年尚書右丞中書侍郎西方以為中國使大將乘間生擒

欲留京師手札至於尚書僕射侍郎神宗實錄》。進學仁宗解釋置於以來四十一足以勸戒上下仁祖》,使人主不足

》,漢武帝上林苑仁宗:『。』丁度:『陛下二十未始不及祖宗家法。』」推廣祖宗家法:「三代以後本朝二十年中祖宗家法最善自古人主朝見有時漢武帝一朝長樂祖宗以來朝夕長公主臣妾本朝仁宗長公主宮人相見本朝宮禁嚴密內外整肅外戚政事本朝外戚宮室本朝宮殿宮禁輿祖宗殿人力涉歷寒暑人主冠服祖宗以來燕居竊聞陛下皇太后誅戮本朝用法臣下有罪罷黜至於納諫不好畋獵不用玉器異味祖宗家法所以太平陛下不須行家足以天下。」

同心王室進退百官不可嫁怨聲譽始終如一

:「上方春秋未可歲月。」未果而后山陵使殿大學士光祿大夫永興使便:「故鄉。」未幾正言上官正言御史相繼學士隨州秘書監司南神宗實錄直書其事

:「執政嶺南安陸寄聲為人相見。」團練使安置信豐景山:「不復。」七十一

防身七尺眉目聲音持重嗜好左右燕居賓客朝會威儀神宗目送切磋一本關中學者:「相勸過失禮俗相交患難違約。」

即位高宗紹興復大學士太師」。


華陰晉城宣撫陝西永興義勇秘書丞樞密院文字義勇利害忠言:「養兵屯田弓箭手屯田義勇。」簽書國軍判官

王安石遣使辭行不可以為外國使契丹父喪代州契丹使主席次於長城西使使神宗執政:「使五百使王英何如?」神宗:「。」對曰:「陛下不然不可。」:「社稷大計陛下熟思。」執政不可不決三司其後分水嶺

河北轉運判官:「古者理財天下一家朝廷兄弟無不有司出納有餘不足未嘗有餘不足。」生財十二西刑獄飛蝗

工部郎中陝西轉運使秦州遣使謝罪神宗忠言:「恭順討伐其所以來。」

因之操縱使有所百餘

進士舉首幕府自稱狀元:「狀元及第判官不可科舉無用修身為己不可。」政治以為教授聽講論語》,:「聖人言行不敢。」

:「戍守之外戰士不過十萬足以當之。」學士:「士氣沮喪歲月。」職事大抵橫山迤邐

既而安西用事不合布陳其所同州致仕復學士官


第三調秦州參軍祿三原縣巴西致仕不行

宣撫陝西河東書寫機密文字曾公亮京兆涇陽縣丁外艱家居講道數年王宮教授鳳翔

西夏轉運從事轉運使安定使:「受命安知糧道萬一。」剛直即曰:「朝廷出師轉運使?」:「以此!」:「以此委身事主。」:「乃爾!」盛氣不免未幾五十二

張載師說踐履父喪一本之間節文粲然可觀關中講明井田兵制治道自此圖籍可見自信力行不可


程頤先生」。六經》,》。三代舊制可行不為選舉

育人眾多選舉古今不過得人其事得人惟恐人才不足惟恐不問任何任人不問入流不勝次之調職事不治所謂名實本末如此得人學制區別能否備用核實得人責任庶幾可以復古。」
:「古者三公職事主教大人必將成物爵位進退體力盛衰大道聖人未盡禮義不足人倫不明萬物憔悴老成大人惻隱存心長年山谷避世之所以?」

太學博士秘書正字好學修身古人勸學未及


東光兒時居正朝夕不少:「不可?」居正:「不可。」就學東平

甲科冀州南宮不得凋敝五百綿折錢三十破產轉運使:「獨一非法朝廷不知。」三司使包拯三百綿七十歡呼:「長官!」清河人稱」。

江陵觀察推官校勘王安石一見檢正默默監察御史欣然就職家人:「安居。」未及:「亳州不止小人得罪。」:「漳河調發不堪畿縣使宰相京師何以四方兩浙人情明朝聚斂。」

神宗:「王安石器識。」對曰:「東北少孤不識。」退上疏

君子小人而已小人不足不在乎事先奉公陛下勸農煩擾陛下以為聚斂其間今天有喜敢為樂於以此為流俗進取可恥守道無能君子天下