Back to collection

History of Song 宋史

卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu

Click on any word to see more details.

劉安
劉安

進士虞城虞城為政不同宿州使使者不遜判官河南監牧使持節凡例》,大略:「辨士可喜不貲不可不戒。」河北西路轉運使大旱新政不便上書:「人主不可天下乘時有所改為人心天意。」西征倉卒縣令自盡期會平日太僕

持論使監牧有所告之從容:「。」:「天下至此?」拱手:「以為未然今日新政為人不然反掌。」他日

進士司馬光盡心妄語調司法參軍轉運使:「。」為止:「不以司馬!」揚雄法言》「君子」,

秘書正字太后正言執政親戚:「祖宗以來大臣子弟不敢內外要之王安石私意掃地廟堂之上。」以下不少假借

昆山罰金:「相交社稷貪天之功異日天下』。絕滅義理何以?」解釋指斥輿不敬新州宰相至於御史

起居舍人諫議大夫講筵民間宮中世上:「陛下春秋女色皇太后保祐聖躬宗廟社稷大計近臣前古治亂。」不語:「。」明日告之退給事中使於是申言

翰林承旨出入始終反覆進用君子小人消長免黜。」舍人集賢殿修撰六月樞密承旨

:「不居。」:「如此正人朝廷。」祿以為不可成德用事南安少府新州安置

同文館誅滅不行梅州使者海島使者使土豪轉運判官使判官疾馳將至不動飲酒談笑:「。」顧客:「不難。」經紀死者家事判官二十

正位中宮以為檻車京師即位無不然後集賢殿修撰鄆州真定使入朝議郎卜居宣和舍人沈思明年七十八

諫官:「朝廷不以不肖使明目張膽主上治天下老母。」:「不然諫官天子諍臣平生此地報國得罪流放遠近。」於是受命在職正色扶持公道盛怒侍者殿」,一時無不

家居未嘗草書不好聲色貨利忠孝正直司馬光群賢名望用事生死心服求得小吏前後使大用子孫:「子孫司馬光地下。」:「異人!」


常州進士調揚州教授禮遇:「翰林學士。」:「翰林學士祭酒不可。」

上疏論事:「人材不振成天陛下今日人材有餘不足以為不足中外執事未嘗不備以為有餘天下重者正色昌言承望肅清所部宣化使民情不可人物不乏風俗不明義理。」

蘇頌太常博士宗親正言有請王安石舉人不可陝西中外:「先帝陛下兵家決勝為難為難時而不然前功後患將帥。」

京東大水:「不可。《:『。』不以當然。」

章奏輕重不平:「先帝語言而已而今施行近似分之輕重以上陛下近臣省察以為。」

用事不忠未報

天子安得天下一時公議莫不疑惑國家自有仁祖故事不可美人爭寵仁祖美人所以妃嬪貴族所以所以天下萬世陛下爭寵不然二者天下不疑詔書陛下臨朝以為國家不幸至於立妾於是天下釋然不疑豈不
不過有子永平以為所以然有子可以永平貴人未嘗有子所以後宮未嘗有子所以甲族貴人馬援今日事體不同是日之後霖雨奏告天地宗廟以來不止上天豈不昭然人事天意如此不以一時為難萬世公議可畏如初。」
:「祖宗故事?」對曰:「祖宗大德陛下後世無已紛紛。」變色躊躇四顧若有所思明日狂妄新州

正言上疏:「孟子:『左右大夫未可國人然後然後左右大夫不可國人不可然後不可然後。』於是公議不可不恤獨斷不可左右不能交結大夫不能恩仇至於國人不可所謂公議公議所在待見然後 然後所謂獨斷公議獨斷之前獨斷公議之後所以安有朝廷即位相去半年 如是自今以往陛下深思。」

起居舍人舍人:「陛下神宗神宗朝聖盛德稽考繼述萬世。」二部侍郎江寧越州

后事再三安在對曰:「。」退:「在此異時不可。」用事使太子》。

諫官:「報國無愧公論?」不易眷眷國事不及五十二高宗即位:「朝野。」學士」。
樞密使從子校書郎調參軍西議論前輩

氣節激勵諫官京城:「平生何如為何?」:「群臣未嘗天下事不勝相信而後有益。」既而:「可以絕交。」得罪出涕正色:「使京師之外死人以此自滿。」浩茫自失:「。」

建中靖國大宗不為常平淮陽大疫病者淮陽以為土神


景深仙遊進士調松滋用人鹿邑縣宗正簿睦親講書友善皇后密告:「大於太夫人。」

交遊治裝往來經理詔獄晏然御史對曰:「不敢。」除名徒步都門家事

監察御史五十三覿忠義除子郊社黨籍


玉山主人:「:『可以有道?』主人:『安得知道雖然此時天下。《:「?」:「進退存亡聖人?」莫不之後天子清議使感悟天子今日朝廷再三使得罪不若老母嗚呼不得之下懦夫立志不失為聖人 。』」韓愈》。


沙縣好讀書不喜進取父母門戶應舉甲科調湖州掌書記簽書越州判官測知心術不得通判道人世間人不肯:「不語不識不幸。」二十

從眾當世:「偏重可行可行天子為政?」:「司馬光姦邪急於。」:「果然天下。」厲色:「先烈改成如此姦邪?」:「不為無罪姦邪朋黨可以。」驚異頗有太學博士官學資治通鑒》,策士神宗序文

秘書校書郎:「稽古。『;「使合於民情所以帝王天子士大夫不同。」反復 再入執政通判滄州即位正言論議持平大體不以藉口未嘗晻昧:「人主耳目不當淺近見聞聰明。」

御史朝廷:「以來安民異議公道。」未及皇太后