Back to collection

History of Song 宋史

卷三百五十六 列傳第一百十五 劉拯 錢遹 石豫 左膚 許敦仁 吳執中 吳材 劉昺 宋喬年 強淵明 蔡居厚 劉嗣明 蔣靜 賈偉節 崔鶠 張根 任諒 周常 Volume 356 Biographies 115: Liu Zheng, Qian Yu, Shi Yu, Zuo Fu, Xu Dunren, Wu Zhizhong, Wu Cai, Liu Bing, Song Qiaonian, Qiang Yuanming, Cai Juhou, Liu Siming, Jiang Jing, Jia Weijie, Cui Yan, Zhang Gen, Ren Liang, Zhou Chang

Click on any word to see more details.


宣州南陵進士及第常熟人稱監察御史江東西轉運判官廣西刑獄

御史:「先帝實錄》,司馬光蘇軾門人黃庭堅秦觀增減先烈。」:「蘇軾貪鄙先帝怨忿醜詆策試王莽曹操要路四方忠義寒心扼腕天下。」正言給事中

臨朝大臣:「母以子貴天子山陵。」:「侍郎不可。」阿私觀望廣州吏部侍郎戶部尚書

編次:「朋黨今日前人安知後人不以今人不若某事某事某事。」不樂戶部不足兵部蘄州潤州

吏部尚書左轉工部樞密學士同州御史削職


婺州浦江進士甲科調洪州推官通判越州校書郎殿御史不可:「」,湖北常平

崇寧官員外郎殿御史御史大臣后事殿御史:「皇后得罪昭告宗廟天下莫不聽政國大變亂私欲布衣大正狂言當時乃至小臣詣闕上書激切天下公議可知今朝既已大正皇后孔子:『正名不正不順。』在先今日皇后名為不正陛下不順典禮古昔本朝未有以為不然宗廟祭告歲時人事嫌疑神靈萬世之後大義流俗聖朝。」

明日:「典禮所在朝廷治亂人主不得區區臣下變易皇后得罪天下無間,《春秋非禮?」於是尚書僕射侍郎中書侍郎尚書左丞右丞:「皇后復位典禮將來宗廟不可陵寢不可禮制九月詔書。」由是皇后名位太后

小臣上書推官:「先帝陛下要之終始皇太后不得感悟不可?」召對主簿

謀取會籍以為給事中左轉戶部侍郎工部尚書樞密學士滁州學士宣州工部尚書:「古人建明典禮忠義凜凜。」舍人久之殿直學士十五方臘逃奔蘭溪七十二


寧陵進士監察御史使廣東中國四夷相交君臣相與賓客倫理淮南轉運判官羅織通判亳州崇寧元年殿御史皇后御史臣僚司馬光祿以下軍器監平生交通鄧州工部侍郎戶部調度一等刑部祖母嫡孫承重


御史履歷大略御史尚書樞密學士河南府永興


興化進士崇寧校書郎州里監察御史正言起居郎:「姦臣用事內外自今以前舍人著作討論。」起居郎舍人異時車駕行幸殿御史視事視朝失當罰金兵部侍郎他日自如靖康諫官使視朝


松溪進士州縣同門婿不肯三十餘年河南常平河東淮南江東轉運判官廣東刑獄庫部吏部郎中

大觀兵部侍郎御史開封府京畿違法:「開封大理以為。」自今束帛居中樞密院外戚不宜所以居中

康國劉炳兄弟父子執政不阿康國:「。」滁州未幾越州以為反覆得罪殿集賢殿修撰揚州河南府

進退大臣全體於是下詔不重:「所得鄉曲常人不足以為太學進退。」施行禮部尚書

御史樞密學士越州


龍泉進士主簿咸平江都太學博士正言前日大臣變更法度執政不宜蘇軾心腹不宜九卿當初猖狂顧忌不宜其後王能:「人材。」

疾視最多起居郎給事中吏部侍郎有所不悅光州工部侍郎


述說異己鷹犬鬼蜮小人得志朝廷實錄一朝體貌大臣心計似是而非國家


開封東明進士甲科起家太學博士秘書正字校書郎

樂律九鼎》。》、《新樂》,緣飾》。給事中翰林學士工部尚書紀元》,有所損益學士

侍從戶部尚書畫策居中廢黜御史利事

三代彝器太學諸生雅樂之上翰林學士東宮太子賓客戶部

大理有子未娶不得:「不過使天下豈不?」宣和殿學士河南府金紫光祿大夫交通開封刑部尚書瓊州五十七


宰相

刻意禮部宰相仁宗學士進士出身簽書河南判官登聞鼓院太常英宗夾室始祖東西大臣大臣宿致仕平居家廟太中大夫

落拓二十起用崇寧開封縣常平京西北路刑獄進士集賢殿修撰京畿轉運使轉運使開封學士河南府諫議大夫御史節度使蘄州安置政和六十七」。


崇寧縣尉敕令數年殿父子依憑士大夫諫官使鷹犬少府司南未幾天府

西轉運使西三山新河學士有司西宮城廣袤十六四百四十不可城外二十衣冠大抵遷正大夫殿奉命水坑四百九十未幾金紫光祿大夫殿學士」。


杭州錢塘文學受知祠部郎中進士調海州司法參軍教授確山縣通判保定府丞軍器定罪秘書舍人翰林學士

大觀學士永興禮部尚書學士承旨翰林太子賓客殿學士監修國史金紫光祿大夫殿學士」。明早


御史兄弟進士官吏員外大觀正言奏疏:「神宗造立法度曠古不能出於人心義之所在陛下繼志政事明詔有司成書一代。」起居郎諫議大夫東南學官書局實學多聞使得以幸進

河北河東太原真定不能:「將帥平時緩急觀察使以上所知。」:「比來從事姑息胥吏成風之下狡獪怯懦有所耳目假借及於侍從廟堂之上。」戶部侍郎父子集賢殿修撰秦州京師坐失削職

河南道士汝州久之東平戶部侍郎知青不能未幾


開封太學諸生崇寧車駕校書郎給事中

相位居中樞密窺伺御史臺曲直以是

士子雅樂學士而言取悅權貴潁州未幾工部侍郎翰林學士工部尚書殿學士太中大夫


常州宜興進士調安仁流行病者不服其所三百陳留

職方員外舍人明年遷國太學·無逸》,祭酒舍人江寧

茅山道士先生」。廬舍詞訟觀望不敢洪州學士七十一大夫


開封進士兩浙轉運判官民間江淮發運使東南直達率先奉承以上供物四百供奉運載花石海錯急切自此論功戶部侍郎刑部歲餘學士


歐陽修朋黨:「君子同道小人同道同心小人見利爭先。」蘇軾:「君子不得退樂道小人不得所以不勝。」秦觀:「君子小人不免人主小人得志君子受害。」說明於是崇寧居中