Back to collection

History of Song 宋史

卷三百七十八 列傳第一百三十七 衞膚敏 劉珏 胡舜陟 沈晦 劉一止 胡交修 綦崇禮 Volume 378 Biographies 137: Wei Fumin, Liu Jue, Hu Shunzhi, Shen Hui, Liu Yizhi, Hu Jiaoxiu, Qi Chongli

Click on any word to see more details.


華亭以上宣和元年進士南京博士教授召對秘書校書郎給事中金主生辰:「生辰後天國體萬一使朝廷燕山而已。」使給事中國事:「不可。」不敢:「?」不為國書力爭:「所以鄰國。」往復:「北朝安可南朝!」羈留半年

涿州新城不遇遣人相見不可:「相見如何?」:「。」:「羅拜北朝皇子郎君人臣使人臣兩國相見君臣北朝國有。」人氣:「。」長揖:「使朝廷真偽不可。」用兵

靖康吏部員外高麗遣使太常改稱使:「國家高麗久矣不可遠人仍舊。」接伴使京師便宜使者遣還

建炎元年矯制高宗衛尉建議兩河世襲使堅守陝西山東淮南大臣留守汴京車駕江寧

起居舍人:「前日憑陵都邑朝臣不過一二而已其他受辱不以敵人妃嬪無所不至無有僭竊逃避不從退歸位不過一二而已其他不以功德推戴勸進無所不為無有陛下踐祚何以立國前日敵人其次遠方終身不齒豈可祿使?」:「寰宇痛心陛下貶損宮室飲食衣服聲樂以至歲時春秋一切郊廟不用然後庶幾精誠天地感動人心。」諫議大夫:「土木之役所以四方。」:「“黜陟奉行祖宗。」使

欽宗使圍城中時致仕高宗即位:「自古帝王未有閹寺退。」后父太后忠厚學士:「祖宗。」武職忠厚自若舍人:「司馬光不當參知政事御史翰林學士:『。』不肖司馬光。」:「莫若戚屬莫若臣下莫若陛下非法所謂忠厚非分所謂不用所謂一舉。」帝命宰相:「朝廷以次論事。」居家忠厚使:「根本舍人不特而已。」命令不合公議

進士」,諫官考官鹵莽殿修撰在後論事

平江及時:「無不有請不以。」:「陛下揚州江寧錢塘帝王金陵。」所以長江翌日臨安刑部侍郎華亭就醫禮部侍郎

不能反正宰相太后坐觀成敗無人」。四十九大中大夫


湖州長興崇寧進士太學舍人:「博士取士所居宮掖禍福後日古人百官盡忠言官有罪信任天下。」宣和監察御史尚書主客員外

靖康皇帝家人皇帝大小皇帝東階殿:「大臣殿或許子孫扶掖皇帝環衛士卒侍立殿西侍從扶侍殿退西。」太常討論皇帝故事:「唐太宗未嘗肅宗即位靈武傳國璽群臣尊號至德後世以為。」

舍人開端

陛下即位俊乂開言命令未嘗任用率皆稱職核實天下所以太平數出罕有可否開端教子既有其所開端河陽庸才原委任用失當開端花石命令開端議論有所所知不同不比同寅大臣不和開端聖旨指揮稱為臣下開端官屬帷幄分爭殿開端以次不得諫言失當壅塞開端未可行者政事失信開端推恩開端前日可以治平因而智者不能其後。」
舍人安扶不可:「大舉應有設備。」殿學士揚州安扶不可:「西不免勇於報國用兵懲戒。」吏部侍郎兩端遊說亳州

建炎元年舍人上書:「河北萬一猖獗豈能行幸西以為西京舟船藉以。」南陽未知南陽輿金陵待敵東南揚州戶部尚書兄弟不可諭旨如初

給事中二事:「陛下以前朝房以為營造太后以為數出不歸之內所以籍籍有司。」忠厚學士舊制外戚未有:「忠厚太后太后。」忠厚

吏部侍郎修國史:「以降可恃維揚城池軍旅不虞何以?」乘虛臨安學士宣州吏部侍郎

人心激切守禦:「大臣守禦沿江險阻廣大檢察戰艦守禦詳盡人心天意大業。」吏部尚書

太后江西殿學士同知樞密院黨籍上書錄用子孫施行未盡安民加恩洪州修治巡幸道路:「陛下艱難躬履儉約道路未嘗介意以來治道急如星火服用使農夫不得齊民不得陛下避難乞降。」吉州太后太和縣衛兵太后退保監察御史上書江州太平不已秘書紹興元年自便明年大夫西京梧州五十五其二學士吳興二十、《集議、《兩漢蒙求


徽州績溪大觀進士州縣監察御史:「御史本朝時事殿御史崇寧大臣便祖宗御史多事開言本臺監察御史祖宗。」以內

監察御史:「河北不可。」欽宗即位:「結成邊患社稷天下。」:「邊境為難內外文武將帥。」:「殿祖宗臣下今後同日殿先後。」

御史:「向者皇太子孝經》,論語》,爾雅孟子》。孔子之後深知聖人道者孟子而已東宮舊制論語》,孟子》。」:「涪陵知人諸葛亮陣法厚禮。」

高宗即位宰相殿修撰西盜賊充斥震恐舟楫戰具人心

冀州」,資糧:「有所賊心示弱無能。」出兵抄掠伏兵邀擊

濟南萬餘使招降

使伏兵河西擊敗江北行宮西使壽春

西全城如故建康沿江使臨安府京畿宣撫使鎮撫使西安撫使潰兵與其流民措置戰馬御史

十八廣西經略太平軍事秦檜朝政大理寺不服

通判德慶:「曖昧得人循吏。」:「不可。」吏部


字元錢塘翰林學士宣和進士第一校書郎著作汴京給事中京城給事中

高宗即位使艱苦不可以殿修撰信州揚州舍人御史布衣時事:「慷慨士人終身?」

會稽婺州入寇教授民兵數百大敗浙東使城中單騎便宜指揮行事殿修撰臨安府宣州建康御史

紹興鎮江兩浙西安撫使面對:「沿江鎮江建康太平一二財賦官田舟師步兵假使合擊不能一日諸城偏師大軍南侵安敢江北糧餉器械。」召募戰士步兵京口便鎮江

入寇揚州議論激昂:「可嘉與否?」不為臨安府廣西經略

南州羈縻歲出邊患老將戍邊招誘威信孤立不復不能學士衢州太平興國

膽氣過人不能法度尤甚當官不可


湖州安人屬文太學有司