Back to collection

History of Song 宋史

卷三百八十二 列傳第一百四十一 張燾 黃中 孫道夫 曾幾 勾濤 李彌遜 Volume 382 Biographies 141: Zhang Dao, Huang Zhong, Sun Daofu, Ceng Ji, Gou Tao, Li Mixun

Click on any word to see more details.


德興修撰政和進士第三辟雍秘書正字靖康元年親征行營使十七

建炎通判湖州矯詔不受復辟上書:「人主禍亂未有至誠陛下踐祚以來號令足以感人政事足以豈非天下治亂君子小人而已小人君子之類退何以?」措置不適:「侍從觀望意指國家大事。」:「巡幸會稽不如。」

紹興員外起居舍人:「自古未有不知敵人大臣任用動靜戰守進退安得不意。」都督沿邊舍人

西:「書生軍旅。」不從進士出身:「宣和以來姦臣子弟陛下大業公道何以公議?」起居郎著作起居舍人:「賢良宰相不為。」不許殿修撰江州太平

明年兵部侍郎:「。」:「有所不敢陛下親信宰相出身公論陛下。」:「收效安在?」:「有為未有定規收效紹興以是大江退守期月豈不陛下相與大臣而已之間十四命相執政二十日月大計不容定規。」

吏部尚書推恩:「正人一旦北面將命勤王何以天下?」

使侍從:「使議和土地人民廟堂以為信然群臣國人以為信然事關國體天意陛下。《:『天將?』人事天意陛下飛龍濟州不能甲寅戰敗丙辰丁巳陛下躬履艱難側身修行立正天意天佑所致以是上天中興不遠自修自強天心天時無不不勝不立可恃使使和好不復難行不可不可包藏何所便當大義邊防將士時而而已國家臣民屈膝。」愀然變色:「可謂紿詐偽而後不然使虛實使。」頓首

使拜金:「陛下虛詐發自不復便行禮群臣宗族通好經久通好意謂講和而已陛下所願一言可見奈何之後不可不如豈不獲罪天下萬世。」

既而監察御史御史起居郎吏部侍郎上疏

陛下議和異議從容庶幾天聽不敢迎合輒敢一身進用不恤屈辱不容御史朝廷紀綱陛下耳目前日附會得中以此之中皆然同鄉同心變亂是非豈不紀綱陛下耳目沸騰切齒以此右史庸人所長觀望無所不為庶幾至於往來再四陛下以為心腹自己三事端倪可見祖宗付託俯念愛戴貴重雪恥復仇使資遣必得事實國人不可使誠心歸於然後虛詞包藏不可便當將士自治自強天時何為不成陛下而已朝廷上下解體上下離心人心何以立國。」
於是不敢:「達觀其所北面囁嚅附會他日。」

秦檜自知得罪使:「。」:「不敢。」不能

遣使大宗偕行岳飛道武河南百姓歡迎夾道:「王化今日。」五月永安澗水使湧溢父老驚歎以為中興

荊棘鄭州宿淮南奏疏:「山陵殄滅足以陛下未可祖宗在天之靈震怒既久異時得無陛下自古禍亂不可狼子野心不可久矣修武釁隙醜類如是然後天子為人子孫。」陵寢如何不對:「萬世不可。」黯然

不用金玉大略:「金玉珍寶足以動人耳目流布。」秦檜:「前世不用金玉先帝神靈萬世。」:「人情斥候不明坐失機會淮陽繩索不知朝廷不復無不情狀黃河往來自若耳目。」:「西河南尚可新疆使命絡繹推恩費用不得已遣使。」:「陝西動輒首尾相應緩急可恃。」切中時病秦檜惟恐敵意不問

成都上諭:「道遠。」:「。」十月學士成都安撫使以便安撫一路四川賦斂蠲減:「官吏從而朝廷所部宣德一路。」:「惟一四川民事。」言官:「餘年不暇汲汲。」:「。」十年三月成都

西邊修學諸生講論詔令宣撫司契丹宣撫使:「不能前朝常勝軍。」其事

二十五建康兼行留守金陵義子爭訟連年不決大理殿學士二十九萬壽不許吏部尚書

普安皇后久之大計:「天下大計。」:「久矣開春典禮。」賜予土木嘉獎

使生來奉詔一見使:「南朝。」桑梓於是敵情

輿所需圖畫什物有司不能不貲既有殊勝其餘大農工巧上心樂工人數:「可謂責難。」明日

三十以資殿學士致仕太中大夫三十一八月致仕建康建業過半人情沿江恢復事宜大率預備不虞持重必勝

受禪同知樞密院肩輿殿乞命侍從興元參知政事老病殿大學士萬壽致仕七十五

歉然朝野


邵武一再成誦紹興廷試孝弟上心進士第二節度推官二十餘年秦檜校書郎普安恩平教授王府大淵未嘗退教授

員外武成官吏官吏畫圖宰相祭酒:「治世?」:「治世?」退:「不為諫官。」

生辰使秘書起居郎禮部侍郎使宰相:「?」宰相妄言退吏部侍郎不許:「恬退。」左史鞍馬

使欽宗訃聞使發喪宰相:「國家大事臣子一有失禮天下後世!」使進見方略高宗數月西將士不用大臣既而殿使不可臨江朝臣晏然退家屬城中

欽宗:「《春秋臣子欽宗作樂?」給事中諫官大淵相與

改元中年七十殿修撰致仕講筵:「何許幾許?」對內殿以為兵部尚書

禮部諫止作樂范成大使山陵:「陛下天下幸甚不問有所未盡。」不能

滿要道以為用人公議進退人才事實節用方略力求江州太平興國

學士致仕孝弟忠信朱熹:「今日再拜弟子。」為人敬慕如此其後上手遣使訪朝殿學士遺表山陵欽宗人主不可左右八月庚寅八十九月大夫奏議」。


丹棱十八辟雍優等高宗召對:「修德回天定都人心興復國恥。」

出身承奉詔對:「漢中巴蜀孔明蔣琬未有漢中進兵經營漢中以來為重武帝上流諸子措置蜀漢陛下將會咸陽?」嘉納上諭宰相:「渡江以來文氣未有涵養一二。」

秘書正字禮部禮儀員外中水陸運便:「水運陸運宣撫司水運以為丁夫十數五十。」:「水運便。」

校書郎懷安亂階使宣撫第一不敢入境