Back to collection

History of Song 宋史

卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang

Click on any word to see more details.


其先丹陽吳興儒學名家高祖五世一見稱為

建康府上人犯上元調度百出留守器重進士御史博士州縣受納:「。」著作學士

正言:「未然治亂愛民。」:「輦下稅務紹興一千三百四百成都八千四十四川五百至若租稅定數日增安得不窮明詔有司官吏。」條陳切中時病御史三事舍人

得失應詔大略:「戶部近年以來常有不足罷兵以來勢必至於。」給事中侄女廣西:「紿沒入疑慮後悔。」刑部尚書

東宮僚屬梅花受禪參知政事風俗財用士氣將帥人才明法嘉納樞密院左丞祖宗法度人物公論惟恐殿大學士建康

寧宗即位上疏:「今日修身齊家人心定規。」紹興簡稽期會刑獄大臣:「大體不為。」:「十二自己。」其實如此

改判福州致仕六十六文定」,宗廟文集二百、《五十


臨安府臨安節度使紹興通判殿修撰高宗臨安府

御史遴選戶部侍郎樞密承旨建明於是分為出納有法數百萬

銳意恢復出師失利退:「有用無用生事無益。」退大喜戶部侍郎未幾吏部戶部尚書通同經費:「有限日增調發不易支吾。」:「恢復中原財賦自足。」:「恢復未可經度目前。」:「採納。」

退議和不決退:「兇器國是社稷。」於是退招納使使西:「未必未必有用不勝僥倖出師大喪師徒必勝如此。」以是正言都督自此議論歸一

守備疏略吏部侍郎淮上:「遣使發兵並行使以防不必而後遣使不若。」:「。」退傳旨退》。

忠義意中退都督兵部尚書參贊軍事退畏怯不行:「前後議論不變。」戶部尚書殿學士簽書樞密院參知政事:「辭行?」亡者紹興五萬歲幣:「遠圖休息忿未見。」諜報北軍既定乞降參知政事樞密院

相位長子王夫人殿御史唐堯不可執政太常相與上疏刑部侍郎國是吏部侍郎本朝戚屬不可子孫》,外戚:「祖宗家法外戚深意陛下。」建寧

王夫人生子太上王夫人李氏生子於是恭王府:「王夫人嫡孫。」翌日:「禮經》,輔導為此邪說。」 不正太子引嫌殿大學士寧國紹興殿學士

財產六十詣闕陳訴御史降職一等八月光祿大夫」。嘉定元年左丞自有


壽春紹興十二進士宣州涇縣召對主簿員外參議宗正

退建和通問使面諭:「遣使正名退歲幣歸附。」十七隨事:「將指萬一。」

行次盱眙大將忠義所以來意國書:「。」忠義國書不如歸正歲幣二十國書歲幣忠義山陽不利驍將

反覆禮物:「豈不國體事機?」禮物金主:「 天子神聖奮起人人敵愾北朝用兵必勝兩國將士昔人。」君臣國書」,敵國歲幣五萬歸正慰藉

起居舍人給事中同知樞密院參知政事僕射樞密使淮南:「養廉尚可不可。」使相位銳意恢復左右郊祀漢制災異諫議大夫江州太平興國

殿學士平江諫官殿學士殿大學士十一十一月」。


常州宜興力學鄉校京師傳誦宣和進士甲科調徽州推官高宗臨安諸軍交馳判官應變千里教授臨安府吏部侍郎高宗:「端正。」

監察御史殿御史在職三十不當事二十宰相高宗變色:「任事奈何小事形跡?」:「陛下即位公議不容大臣假如陛下大臣盡忠大臣而言便形跡使所以保全。」高宗:「。」

北伐存亡非獨安危大計信州執政湖南江東

已定:「國有守則不然不在。」太常秦檜論事殿御史:「不及。」:「陛下仁祖大臣。」不樂軍政高宗:「百姓。」薦舉吏部措置

戶部尚書出身舍人:「。」告之起居郎殿:「起居郎。」八月庚辰

參政不許附會主管湖州平江使絡繹不為轉運椿主管道觀憂患頻仍不能

紹興禮部侍郎國子祭酒:「科舉所以取士比年主司迎合大臣取經傳語學者競逐國學秋試考官精選通經博古之前穿鑿乖謬。」

給事中御史:「侍從死黨。」太學諸生翌日博士懲戒五百里外信州

撫州興國太平凡百二十下令城中公私便殿修撰婺州

即位兵部侍郎同知戶部侍郎出入:「陛下勞心諮詢出人意表小人乘間不可不察。」大淵覿

金主來朝密言:「懼罪來歸恢復。」不可數百李顯敗績參知政事始終自治

樞密院議和退侍從集議諸公不許:「?」:「以來宰相論事以為然而從者不得從者絕不從者陛下不然大率之中不從安得不愧所以。」

侍從:「安得。」以為佳士次第太常:「《春秋鼷鼠牛角天意。」

退殿學士泉州加大學士致仕閒居不以世故元年正月七十震悼大夫太傅

尚未平生學問二十文集三十奏議居士有司」。


上饒六經》,十二太學在前古風調教授丁內艱臨安府教授

元年:「歷年下詔陛下軫念惟恐搜求惟恐財賦非法不如肆赦以下以前。」:「。」

禮部侍郎給事中太子詹事兼之:「比年人物士氣人材。」:「。」

翰林學士使致命既定親王將至退位屹立正色:「已定何為。」不肯不敢以為使其事不已後金使賀正:「?」宇文中指使恍然:「一見正人令人。」

十年殿學士簽書樞密院:「深遠久矣。」參知政事參知政事同知樞密院宰相退樞密:「一二所見大體前此宰相執政措辭如此。」:「祖宗自相可否面相切責退秦檜用事執政不敢陛下虛心兼聽宰相執政?」:「不竭股肱。」:「天下事往來胸中未嘗。」

州郡上供不以稽考主計有喜督促不待先期:「上下逼迫民不聊生。」:「。」:「有為天下不速。」樞密大舉:「使天下赤子。」一日殿:「冰水過多平復。」:「自古快意所為其所其後未有。」

十三同知樞密院國史院國朝會要》。十四樞密院惓惓人才手書朝廷人才難以其所文學十五以資殿大學士泉州臨安府

江西安撫使諸子:「平生仕宦未嘗其間不枉人主夫人不在忠孝。」六十九金紫光祿大夫奏議、《東宮、《、《文集


臨江軍人高祖廣西轉運使