Back to collection

History of Song 《宋史》

卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan


鄞縣興元南宮多士偶犯考官:「翰林。」教官調溫州教授敕令》。太學:「輿臨幸先聖?」

宗正寺主簿宗正溫州樂清倡言方臘數人歸於:「。」為首出境:「蘇洵:『不可不可。』」丞相大心

嗣位:「人主至大莫如恢復。」:「陛下不得已創意增益所以保養元氣。」

禮部:「簡要尚書郎。」起居郎舍人代言回避:「舍人不如。」刑部天下:「。」不可輿不出會要:「陛下日趨陛下。」:「一朝會要末年。」於是感悟

舍人學士詔書:「自行宮中天下。」傳誦給事太祖其中

朱熹論事:「陛下便何如之內講筵。」:「當今人物。」持論:「於是大過。」

寧宗受禪弄權力攻宮觀大中講筵以外吏部尚書學士江州太平興國婺州寧國

翰林學士吏部尚書翰林七十詞頭驚詫諦視:「不見。」未定:「。」

稽古殿學士樞密院同知參知政事殿學士太平大學士萬壽嘉定七十七」。

文辭自號媿主人」,一百二十


端州四會御史直言黨籍豫章力學本朝典故參選公私利害:「舊制。」審察湖北未幾為主吏部文字典故本朝網羅野史日曆實錄

大理敕令通判楚州郡守合議:「義烏奈何?」不可大宗倉部工部

去國相繼:「朝廷清明使無故數人不顧正士不止孟子:『不信仁賢空虛。』所以寒心。」

未能上疏:「今日顛倒使祭奠引見不知可以不出?《:『成人成人:「。」』成人制服陛下使然後中外成人而已。」軍器浙東常平浙東吏部郎中明年戶部侍郎

紹興戶部侍郎尚書利害不宜平江福州江陵使江陵饑饉疾疫三十八五千逃亡三千四百九十之一江陵使終日不得通用於是流通刑部尚書敕令兵部

分裂不能北伐上疏未定朝臣殿學士平江七十七三司」。

李氏三世父子兄弟相師大東


世祖諫議大夫其後邵武少刻精苦進士調建寧浦城簿朱熹篤信力行:「。」

太常寺簿:「以來未經編次歲月散亡本寺。」禮部尚書給事:「程顥程頤。」其後」,」,」,

殿學士樞密院參知政事柄國執政臨安」。

應龍
應龍進士調湖南法官為首應龍:「從不。」其事應龍應龍:「?」應龍:「人命文字不忍。」不能

高安呂祖高安應龍經紀應龍:「。」朱熹應龍:「高安凜然。」西機宜文字

自強應龍雷州博士工部員外戶部侍郎實錄檢討殿說書秘書工部侍郎

金主應龍:「金人南奔溢出尤為可慮。」:「人主不能天下人材宰相宰相不能天下人材公論號稱得人出於。」

吏部侍郎刑部尚書應龍講筵時政一日吳起應龍:「士卒如此得以專事未免。」:「?」宰相未幾太子太子不許吏部尚書學士嵩山嘉定十七三司」。

參知政事」;樞密院參知政事


泉州進士贛州興國:「散亂火災陛下使後宮內省黃門不出。」

太學博士:「比年坐席?」博士吏部員外軍器監漳州宗正國史院編修學士太子流民來歸:「可以可以萬世一時。」

舍人太子庶子:「戰守不成規模不定得以今日莫大自陳得以婿強壯。」:「兵卒子弟百姓不同。」兵部侍郎嘉定十年


江州曾祖木征靖康勤王好學氣節自稱奮發袁州太守:「當今。」朱熹興元進士

即位高宗經理建業進取大臣未決禮部對策

臨安沃野足以休養地利休息建康東南重鎮控制長江呼吸之間上下千里足以應接地利進取建炎紹興敵人乘勝直搗不得臨安所以休息三十年來主上諸事臨安不足戰守動靜進退
立國有所劍閣井陘長江以為東南建業長江千里退守幽深終身如是虎踞長江不知秣陵通達富人大邑半夜中原建康古人:『千里足下。』不為。」
范成大:「人傑。」

調南康主簿聲聞教授牧馬往來歲時守備邊民事宜不敢南侵撫州

宿:「公卿公卿劉歆柳宗元失身萬世?」大怒於是歸隱廬山人間從容而已朱熹略過嘉定元年


鄆州興國博通屬文太學九江齊名:「酈道元水經》,貫穿周匝無有間斷珠璣。」

父子器重舍人去國五十歷代君臣》。紹興三十進士用大明年金主完顏南侵御史明年樞密使都督太學

未定上疏

陛下即位以來有為陛下以為於是徘徊進退陛下決意陛下於是於是退退專任國政數月無益陛下
宰相陛下前日陛下不成陛下陛下退陛下陛下雁門河南襄陽使相合
陛下心志未定規模陛下陛下陛下不足金人陛下陛下不可不可陛下鴻溝使陛下天下不治?」
天子年少文宣一日契丹:「天才。」敕令樞密院編修諫官文學推重貴人通判吉州不行山居祿十五

陸游
陸游越州山陰十二詩文第一秦檜其次主司明年禮部主司前列福州寧德簿敕令

便貴人北方:「陛下經籍翰墨小臣虧損。」

應詔:「宗室實有頃者師傅殿指揮使復有太尉訂正。」大理寺宗正簿

即位樞密院編修檢討典故召見:「力學言論剴切。」進士出身:「陛下即位詔令官吏一切。」

:「江左以來未有建康臨安出於權宜形勢便逼近凜然意外之後盟誓建康臨安使建康臨安如此得以立國。」

大淵覿:「覿大淵熒惑不可。」自來通判建康交結是非通判夔州

宣撫幹辦公事進取以為經略中原長安長安隴右練兵過誤殺人:「。」:「使安保不可駕馭。」

范成大參議文字拘禮自號江西常平江西水災:「義倉。」給事上諭:「山水勝處職事可以。」:「筆力他人。」軍器

元年禮部郎中實錄檢討實錄修國史實錄修撰秘書監致仕

超逸晚年》、《》,清議朱熹:「有力不得。」嘉定八十五


興化軍人未冠楊萬里番禺使

恢復朝廷金人使都督壯士要領近臣使蕭山使:「自我金人設問何以?」樞密院文字樞密院參謀通問元帥

薪水五事:「臣子。」:「生還?」:「出國生死度外。」

丞相元帥完顏使堅持:「故事。」:「靖康倉卒紹興今日故事