Back to collection

History of Song 宋史

卷三百九十九 列傳第一百五十八 鄭瑴 王庭秀 仇悆 高登 婁寅亮 宋汝爲 Volume 399 Biographies 158: Zheng Jue, Wang Tingxiu, Chou Yu, Gao Deng, Lou Yinliang, Song Ruwei

Click on any word to see more details.

𣪝
𣪝政和進士安陸教授信陽縣尉南康御史臺主簿僭號挺身高宗濟州即位監察御史諫議大夫

杭州𣪝:「陛下出於倉卒吳中以為天下境內寄居宮觀以上姓名簡拔使庶幾賢才。」

𣪝逆賊凶焰外援無可退興復太后降詔𣪝凶事御史

肆行殺戮日至𣪝:「黃門給事掃除而已政事兵權慘毒無已前世宦官用事生人匹夫不能群起而攻之是以靖康群起而攻之庶民皇帝群起而攻之選擇曾經招權納寵遠方賞罰朝廷國勢軍法便宜其餘朝廷有司所以尊君臣子忠義。」不出𣪝外行

:「居多湖南罷官所以。」

日至議事𣪝:「將帥不可。」簽書樞密院禮部尚書五百陝西不受尚書不肯分所郴州節度鳳翔𣪝金陵不當𣪝姓名微服賈人徒步平江城中以為大張聲勢持重使驚動感激

皇帝天下兵馬大元帥幼主大臣以為:「公卿臣屬比肩事主逆天或者大元帥可以任軍大事以為不然有苗受禪征伐唐睿宗皇太子小事自尊太上皇大事如是無不有法得宜。」

太后聽政安人退御史上疏力爭太后𣪝𣪝太后:「皇帝兵馬。」𣪝:「不知其他君位天下懷疑前世衰亂分裂未有旬日之間一朝。」太后𣪝上書𣪝𣪝昨日詔書不可宣布執政尚書左丞:「事勢名位?」𣪝

𣪝李邴殿學士簽書樞密院高宗復位簽書執政高宗大臣:「自排𣪝不能。」


慈溪黃庭堅不苟造詣深遠文辭政和州縣

御史御史臺法官宣和靖康進言忠義御史:「疾病毅然。」監察御史出於人主當令:「刑名疑慮州郡法官裁決。」殿御史

𣪝力爭高宗未幾正言:「朝廷今日大臣一言明日一言後日大臣行事有失。」吏部:「朝廷比來州縣之間使廉潔可以師表公議。」

檢正公事宰相不合主管道觀


泰然大觀進士邠州司法全活滿不得武陟朝廷調十萬燕山主將士卒不予逃避先期約束涿大軍往往以資間關

調高密餅餌脅持無不萬餘天寒皆然火警布滿得出:「我去使。」白事高密賴以閉關官吏:「。」

建昌員外宛轉甚多真偽錯亂考覈

檢正公事沿海使宰相紿士卒精兵統制頃之:「殺人。」晏然主管太平

西宣撫合金民情宣撫司統制居民江南甲士左右上馬:「守土。」不為神色錯愕人心

出入求援宣撫司間道朝廷告急下詔親征郡縣讀者流涕監押來歸匱竭以為酒食慰勞得數出奇直抵壽春其後增兵壽春糧船百餘渤海首領

旬日天寒僵死樞密使金陵:「重兵精兵萬一壽陽退大軍尾擊不濟昔人一日』,失時。」不能

步騎合肥殿人心不知所為西使左右:「觀察。」忠義短兵相接所向披靡墜馬以上:「。」守禦

明年宣撫司大將已去:「當事渡江平方面目?」麾下女真渤海歸附不覺

宣撫司不以積聚退保文移不絕:「殘破不能一路死守使西兵艦巢湖朝廷。」不可全活詣闕軍民

浙東宣撫使豪強善良斂跡鄉飲酒禮朝廷一等

欲留胥吏學士湖南安撫使鑄錢使物價商賈數月學士陝西轉運使無故詭計叵測不行秦檜以為異己朝奉少府西京全州居住

河南府平江:「我軍前日中原傳檄。」太平大夫大夫

至孝崎嶇轉徙居喪沿海使端方丞相他日其父:「。」未嘗問曰:「幾何?」日用」。:「郡守不及安得。」


漳浦少孤力學法度宣和太學人犯京師上書建和詣闕軍民不期數萬時雍屹立不動

欽宗即位無辜加恩登上

陛下東宮即位利害踐阼擾攘朝廷政事一切人人翹足奈何中外道路無不飲恨陛下天下人心自此太上皇等於政府紀綱紊亂治安以致大禍倉皇伏誅比為蒙蔽陛下天下陛下不明人心自此。」
上書:「布衣微賤存亡未可。」於是上書南歸忽聞一時小人相繼偶合十七:「可以盡言。」

諸生:「?」退學官羅織還鄉

紹興盡言有司主簿復命賀州田舍:「?」:「學校禮義一日衣冠?」:「長吏!」:「天下禮義法度 !」不能殺人:「陰德。」:「陰德豈可有心殺人幸免何時?」

滿相率五十姓名:「太守。」不可置於新興全活數百

審察上疏萬言秦檜不復

古縣湖州實錄》,:「可以。」:「。」廣西何以告之:「古人今人不可。」對曰:「忠信可行不能。」武斷鄉曲短長大蟲」,大夫以下其所遷善有請謝卻聲氣忿

:「古縣太師太師?」:「不可。」大怒荔浦健卒航海詣闕上書贖罪故人有為:「丞相太學一見終身無憂上書。」:「不知有權。」既而故事贖罪下獄

歸善考試命題水災所致郡守震怒以前漳州遣使大作大作上馬大作:「家人無害。」:「不敢。」大作愕然:「朝廷而後。」大作忠義:「何為。」

謫居授徒家事不介意朝廷行事不樂慟哭隨之天下大計二十丞相其事五十朱熹

至孝白魚慎獨》、《


永嘉政和進士上虞建炎高宗上疏

:『太祖而立天下宗室宮中天下。』仁宗感悟英祖文子宜君變故不斷天下陛下而已耀孤立無助寒心或者陛下追念祖宗公心崇寧以來王子以為同姓使之後寂寥藍縷天監太祖是以未有回鑾未有中原未有息肩不識忌諱陛下遴選太祖賢德親王九州皇嗣退太宗