Back to collection

History of Song 《宋史》

卷四百〇九 列傳第一百六十八 高定子 高斯得 張忠恕 唐璘 Volume 409 Biographies 168: Gao Dingzi, Gao Side, Zhang Zhongshu, Tang Lin

定子

定子刑獄進士主簿養母宇文忠孝兩全調中江定子不解居喪哀毀骨立成都丹棱夾江縣

商人定子以為便定子貧民定子:“往常。”時價須臾餘年使者定子定子察知定子:“嘉定三月安得嘉定元年正月文書?”兩造四川主管文字迫促定子使者軍用盤錯定子遂平後來定子:“。”

使十一會子罷市定子力爭:“會子百姓貿易是以。”鹽課軍費定子釋然:“相關明白洞達使。”地接公家井鹽來者往往定子使

綿大元穿興元綿成都安撫使定子參議措置定子部分諸軍劍南定子:“去留不敢城郭封疆而已。”:“流民不過錢糧朝廷汝等汝等。”下令五十都監專任接納:“諸軍不肯奈何?”定子諸軍陳兵以至股栗定子傳令勞苦諸軍定子使定子:“汝等?”:“使未知存亡諸軍無主。”定子:“不過遣人所在主張諸軍。 ”:“?”定子:“文官將軍世世衣食縣官太守軍器諸軍萬一立功報國深入?”寺觀

幾何彰明尤甚大言定子:“知府何不太尉威權萬餘。”定子:“本州大將固有相待。”:“幕府。”恭敬定子答曰:“紀律給以錢糧忠臣孝子。”幕府:“若干萬人。”定子:“本州食言以此?”錢糧定子四十定子極其招收

莫不流涕定子焚香夾道舉手:“塗炭久矣。”定子權利靖州定子綿定子飲酒賦詩一時以為美談:“陛下得以朝廷得以百度因循不亦?”定子定子:“職分。”刑部郎中定子為難

江南東轉運判官:“漕運斟酌緩急相通。” 定子上疏死事上疏不許軍器監計度轉運使天大雷雨定子反覆災異檢討

:“近親弄權小人陵夷士氣委靡孤立地形。”沿水陸

樞密承旨太常國史院編修起居舍人舍人江西定子新城諸軍禮部侍郎舍人勞問殿說書學士未幾禮部尚書:“仁賢無禮政事。”學士寧宗日曆》,上進翰林學士吏部尚書修國史實錄修撰衣帶鞍馬

禮部尚書吏部侍郎不出定子:“人主耳目耳目百官得失使故事畏縮雷霆耳目不必。”

殿學士樞密院參知政事仍舊福州福建安撫致仕不許湖南安撫大使退居吳中著述殿學士致仕

同人書院夾江修長興學先生教化文集》、《北門稿》、《稿》、《》、《講義》、《奏議》、《

刑獄左右扶持成都轉運太學進士觀察推官四川幹辦公事著作成都國朝會要》,檢閱文字九月死事大元日夜西號泣潛行遺體哀傷無意史館檢閱校勘》。史館校勘軍器監主簿史館校勘

丞相柄國應詔太常寺主簿史館校勘叔父定子禮部尚書以為美談太學博士使叔父不可通判紹興寧宗史官奸人邪說史官而已

通判太常博士秘書正月應詔:“陛下退陛下昭示意向一切然後委曲奸人是以解體難測不忍。”監察御史萬里罪惡施行致仕而已

:“大臣知恥心重不待殿而已不從陛下虛心。”過失:“便清明使陛下幾希陛下洗濯所以虛言天心所以所以。”

:“群臣外交豈可兼容辨正心重使爭衡大權旁落養成設有不幸變故上心使淪亡衣冠生靈塗炭萬世清議?”於是上前合力百餘於是請乞不許蠲租

浙東刑獄江西轉運判官:“營救御史樞密院祖宗以來未有施行亂紀未有使者不行無恥奉使。”新任未幾

湖南刑獄通判富民家丁糧食劫殺平民其事左右失色股栗於是簿水災五萬贖罪婿自性太學中傷自性交通情狀其事天府萬餘自性二十自性:“得以百萬。”:“硬漢安得。”得力

湖南轉運判官禮部郎中上疏時事侍立水災:“陛下土木邪說主張善良愛惜天意和氣。”給事爭逐翰林學士去國:“一世飄然陛下中外驚怪賢者力爭不勝小人踴躍陛下數月。”

得失或者國事。”:“砥礪大臣奸邪以為君子禍難君子去留國家安危不可。”監察御史泰來

泉州福建路計度轉運使朝廷:“史記》,秦始皇三十一主上三十一史冊。 ”丞相即為秘書監大全監察御史得以錢物天府數人自性為首廣州捐資傅會安吉奉行其事甚至不少所得大全朝廷委任非人西刑獄西上前浙東常平給事杜門不出》。

彗星應詔:“陛下專任虛心天心災害不生庚申己未大水西死者數百千萬連年田野蕭條物價突出若非人心何以如此。”之上

即位秘書監秘書監不許起居舍人國史院編修實錄檢討天命去留之際人心得失祖宗基業反復工部侍郎修國史實錄修撰高宗》,大元襄陽切要工部侍郎建寧

兵部尚書國事奸臣天下開言回天人才國事節義懦夫財力散亡憤激當時翰林學士殿學士樞密院參知政事編修敕令要略》。大元萬里太傅天下太師通判池州死節

方等安置簿丞相庇護居住簿無辜安置居住祖宗。”語塞監察御史於是》、《儀禮》、《增損杜佑通典》、《宗長》、《》、《文集

仆射權勢民間許嫁夫家其父不能調廣西轉運主管文字通判主管宣撫司機宜文字澧州雷雨寧宗

嘉定軍器湖州寧國五十十萬七千常平使者戶口歲月大家所見主管鄂州湖北轉運判官鄂州丁內艱戶部

即位取法:“二十大統一日