Back to collection

History of Song 宋史

卷四百二十 列傳第一百七十九 王伯大 鄭寀 應𢖟 徐清叟 李曾伯 王埜 蔡抗 張磻 馬天驥 朱熠 饒虎臣 戴慶炣 皮龍榮 沈炎 Volume 420 Biographies 179: Wang Boda, Zheng Cai, Ying You, Xu Qingsou, Li Cengbo, Wang Ye, Cai Kang, Zhang Pan, Ma Tianji, Zhu Yi, Rao Huchen, Dai Qingke, Pi Longrong, Shen Yan

Click on any word to see more details.

             

目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

福州嘉定進士主管戶部遷國臨江有法國子監信陽池州江東常平久之依舊江東常平池州郎中提領鎮江建寧提領平江百萬提領措置官田樞密承旨郎中

天下大勢江河日趨日下不可莫不交口太平未幾治亂安危未幾治安未幾嗚呼人主莫大危亡不知人臣莫大危亡

陛下盛德大業未能天下天下籍籍天下陛下商紂人主天下朝廷朝廷天下黨籍君子前古危亡忠臣而言志士憤激陛下儒者修辭天下不肯聽者於是轉而忿忿陛下胸中皆可中人利害不出一身莫不陛下名義顧戀攘袂不願

陛下自省得無在下選擇當之精神之內血氣未可陛下之內左右得無不復有司人口浸潤不行邪徑未可陛下朝廷政事之間得無震驚峭直不知從何舉國忠臣聖朝未可

陛下好惡無非招致不受不知平日之際信任陛下陛下天下不必回護凡人一朝赫然使孽種日月天下陛下不為

事情

婺州秘書秘書太常檢正公事起居舍人起居郎刑部侍郎臣僚殿修撰太平興國婺州復舊

授權吏部侍郎舍人吏部侍郎舍人侍郎修國史實錄修撰刑部尚書殿學士簽書樞密院參知政事參知政事監察御史以資殿學士建寧元年


不詳秘書校書郎國史編修實錄檢討著作著作正言:「丞相奈何事關名教。」答曰:「事理進退大臣!」

殿御史:「糾察紀綱陛下未及不可朝廷。」不才

御史:「比年以來舊章不問得以侍從不問職位皆可執政以至節度殿以至周行受賞何以有罪何以無罪事變無窮有限使人心不敢輕視不得覬幸其間慷慨功名陛下鼓舞。」諫議大夫

殿學士簽書樞密院監察御史五月工部侍郎主管吏部文字公論


慶元國人嘉定十六第一進士臨江教授子學教授太學博士秘書太子」。州縣:「成湯及於淫風。」藏書解經」,著書有益秘書著作翰林著作兼職

宗正禮部國史編修實錄檢討台州禮部殿說書秘書兼職學士起居舍人兵部侍郎吏部侍郎學士一夕吏部侍郎兼職翰林學士舍人

同知樞密院參知政事參知政事臨海歸田以資殿學士平江殿御史大全元年致仕


學士應龍嘉定進士主管戶部籍田:「江右盜賊未免威名誅戮濟事而已見聞相仿輒行欲望禁止臣下祖宗立國仁厚。」軍器監主簿:「太后舉哀陛下以後下同文思觀望再造其一真知史館後世。」

太常博士:「陛下以來精神氣脈條目綱紀公道私意未盡風化勸戒大權選用講明何謂風化原人何謂勸戒大權正義何謂選用人才。」皇子真德秀

殿說書秘書著作軍器兼職依舊殿御史太常戶部侍郎給事中起居舍人工部侍郎殿修撰泉州殿修撰廣西經略安撫使侍郎主管戶部侍郎侍郎學士溫州福建安撫使婺州學士泉州袁州紹興兩浙安撫使廣州廣東經略安撫使

兵部尚書修國史實錄修撰吏部尚書禮部尚書殿學士簽書樞密院同知樞密院晉寧國史不許十二參知政事樞密院參知政事監察御史朱應以資殿大學士萬壽監察御史久之

慶元神觀泉州神觀致仕父子兄弟風節公論


字長嘉興通判軍器監主簿通判鄂州沿江使主管機宜文字西敕令使西使軍事便宜三事天心重地:「不可以戰士不可以不恤。」:「舟師險阻。」華文學士兵部尚書

正月日食應詔天象閫寄放歸田西學士相繼

廣西經略安撫使廣西轉運使學士安撫使江陵湖廣屯田使學士:「襄陽城池田野室廬市井蠲租。」殿學士策應大使殿學士四川執政四川宣撫使進士出身加大學士福州福建安撫使大學士

湖南安撫大使節制廣南慶元殿學士諫議大夫慶元沿海使咸淳元年殿御史元年

邊境無不使


嘉定十二進士真德秀一見弟子:「所以求學義理強記。」器重

邵武軍事樞密院編修檢討遣使講和相依不決武昌:「今日事宜定規力攻。」上疏承旨出師使西夾攻不然利害。」樞密院諭旨元年安危司馬光推說推廣激發

江西天永上疏君子小人禮部尚書:「陛下一心綱領。」前後剴切可行兩浙轉運判官察訪使嘉興京口民兵江西轉運使不便湖口

鎮江西兵船江面幾千調尤重瓜洲鎮江水軍調發專一呂蒙萬人」,揚子江習水金山指麾調退

沿江使江東安撫使節制無為安慶屯田行宮留守引水舳艫三十山川要務莫如屯田行事行宮殿京口遊擊晏然殿學士簽書樞密院吳郡宰相不合以前主管

朱熹門人敬禮建寧創建書院奏議文集若干書法歐陽詢署書


處士進士其後主管尚書工部文字秘書正字校書郎樞密院編修王宮大小教授:「不可國本不可。」樞密院編修屯田著作樞密院編修國史院編修實錄檢討江東刑獄尚書員外浙東善堂檢討侍立宗正國子祭酒侍立太常善堂工部侍郎國史院編修實錄檢討

工部侍郎禮部侍郎吏部尚書殿學士簽書樞密院編修要略》。同知樞密院參知政事起居郎殿學士致仕官職致仕


福州嘉定進士點檢激賞主管文字主管尚書吏部太常博士宗正兵部國子祭酒禮部侍郎國史編修實錄檢討殿修撰婺州禮部侍郎兵部尚書吏部尚書補闕刑部尚書殿學士簽書樞密院同知樞密院參知政事參知政事長樂參知政事致仕九月遺表

衢州進士簽書判官公事秘書正字惠王教授秘書校書郎著作司馬光:「周世宗當天四分五裂振刷陛下轉移。」

秘書監吉州宗正修撰紹興主管浙東安撫公事常平兵部侍郎沿海使慶元池州江東常平廣州廣東經略安撫使禮部侍郎學士國子祭酒殿學士簽書樞密院殿御史正言監察御史依舊元年衢州兵部侍郎依舊福州福建安撫使職事大學士平江慶元沿海使咸淳執政送信居住自便


溫州平陽武舉第一舍人舍人雷州監察御史臣僚久之器械幹辦皇城興國監察御史殿說書正言殿御史御史諫議大夫