Back to collection

History of Song 《宋史》

卷四百三十五 列傳第一百九十四 儒林五 范沖 朱震 胡安國子:寅 宏 寧 Volume 435 Biographies 194: Confucian Scholars 5 - Fan Chong, Zhu Zhen, Hu Anguo and sons: Yin, Hong, Ning

Click on any word to see more details.


字元進士高宗即位虞部員外轉運使

紹興皇后置酒宮中從容前朝:「有所官家皇后聰明古今姦臣建炎辨明未經後世。」重修實錄》,宗正史館實錄》,王安石明神宗其後婿:「大典姦臣。」復古以降不一本末先後有所王安石變法起居郎

開講左氏春秋》,敷衍未嘗皇子建國善堂:「宗廟社稷大計不敢一身宮中輔導德行文學為時之際史館經筵多聞童蒙有餘。」長沙一時老成天下建國翰林學士冲力翰林學士其父故事學士七十五

實錄明示去取刪去黃書新修」。實錄》,》。樂善司馬光家屬撫育曾孫


荊門軍人政和進士州縣安國見大高宗員外江西使參知政事當世人才:「所知學術守道冠冕使有益陛下。」》、《春秋祠部員外都督:「之間沿上下田七百餘將領招集流亡務農不過人中可以下江西席卷河南以逸待勞萬全。」

秘書經筵起居郎建國五品舍人千里:「千里曾經按治。」轉給學士翰林學士天子以為太守:「使居官百姓不為太守縣官一切慈祥仁惠。」故事太常:「《王制》:『天地社稷行事。』《春秋五月乙酉莊公』,《公羊傳:『。 』國朝景德真宗明德皇后明年天地當時今日。」侍從參議御史禮部侍郎謝病知禮

經學:「陳摶先天傳種邵雍》、《太極圖程顥程頤張載講學邵雍之間皇極經世》,天地五十通書》,程頤易傳》,太和》、《易傳包括異同庶幾。」王弼文辭》、《授受如此

安國
安國建寧崇安太學程頤潁川大義禮部進士廷試考官第一昌言宰相大要安國大學》,三代第三太學博士

湖南安國布衣應詔不行安國學者零陵簿黨人安國簿大喜湖南湖北安國除名未幾簿前事安國

政和元年張商英成都丁內艱江東子弟:「祿?」耕種終身宣和

靖康元年太常起居郎京師一日欽宗召見安國:「明君萬事名儒治國平天下訪問。」:「天下國家一定不可既定君臣固守有志視朝半年風俗舉動煩擾大臣朋黨浸潤用人失當不信掃除舊跡乘勢大勢不可大臣底蘊宣示使大臣不當大臣施行動搖庶幾新政中興。」欽宗:「相待。」未竟上衣退

侍郎攀附不合朋黨安國:「中興如此績效。」安國經筵不宜欽宗安國安國欽宗:「不事不事陛下。」欽宗:「非有。」臣僚欽宗安國:「士大夫無不籠絡超然不為安國。」欽宗歎息舍人受命:「。」舍人品服安國就職

宰相樞密使大臣安國:「人為。」

得知天府所知安國:「子孫沒入朝廷人才何時!」

中書侍郎建議天下一面王室強敵安國:「內外偏重州郡一旦二十三分為專用萬一抗衡跋扈何以二十三選擇重臣專治軍旅所屬一舉。」安國金人西不復安國

舍人勇於報國吏部侍郎遊說安國詞頭以為侍從至於未有緘默好惡脅持傾陷所以。」大怒從而安國海門安國文殿修撰通州

安國一月有所:「?」安國:「無不細微小事不必至於大事不敢時而可言!」

安國金人都城城中安國:「主上重圍號令不出大夫效忠!」欽宗安國

高宗即位給事安國:「權貴陛下建中政事人才尚未合宜若一一行職守干犯。」給事樞密安國大用給事起居郎以上催促池州

紹興元年舍人遣使安國時政二十一給事七月高宗:「相見何為?」安國辭謝二十一施行》、《》、《》、《》、《》、《立政》、《》、《》、《》、《養氣》、《》、《》。:「陛下未有不移討賊未有不變立政未有反之未有後悔!」:「定都建康關中河內。」:「上流下流中流重兵鎮安。」:「恢復中原陵寢仇敵。」:「禍亂急於裁決多聞有志直言左右討論。」養氣:「勝負軍旅強弱曲直何如使夷狄可以可以天下。」安國:「諸葛今日不能。」

旬日再見懇求高宗:「春秋》,講論。」左氏安國正音安國:「《春秋經世大典行事艱難,《左氏不宜光陰文采莫若潛心聖經。」高宗安國春秋》。專一高宗:「他人通經安國。」不許

都督諸軍安國:「同在政府緘默附會渡江三綱天下正位強敵憑陵用人得失安危大計。」安國安國:「『不得』。今朝調聖躬公羊行權權宜廢置,《春秋大法建炎失節不問習俗春秋經訓。」不出

都督異己朋黨:「黨魁。」浩大降旨:「安國不可都督經筵以為豈不不肯欲求?」東南秦檜御史上疏不可安國不當安國無故所以天下給事中程起居舍人二十一空安國

安國經筵江州太平纂修春秋》。高宗聖人萬壽諫官上疏假托程頤學者安國:「久矣兄弟始發然後使學者不得入室本朝以來西邵雍程顥及其關中張載道德公卿大夫師尊王安石不行討論故事封爵遺書校正頒行使邪說不得。」御史承望宰相安國學術太平學士六十五降詔非常

安國學力聖人中原塗炭痛切家事不問風度天下萬物足以四十不及

出處安國:「二十世間講學不可切切至於大致飲食斟酌不可非人平生出處浮世蠛蠓何足道哉!」渡江以來儒者進退安國先生許可安國:「以為天下富貴真如浮雲先生而已復有。」

安國:「百草獨秀。」安國使湖北教授應城安國質疑目送

王安石春秋學官安國:「先聖使人主不得講說學士不得相傳亂倫。」潛心二十餘年以為天下事無不:「心要。」

安國文章學道不復措意文集十五、《資治通鑒補遺一百


安國弟婦安國