Back to collection

History of Song 《宋史》

卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo

外戚

〈(從子曾孫)〉〈()〉〈()〉〈()〉崇仁

西漢外戚歷代祿事權然而外戚其間文武犯法不少臨朝聽政法度體統防閑外戚》。

定州皇太后太后昆仲其次後唐義軍指揮使天成年三十二十二太祖開國神武大將軍西京作坊使領軍大將軍

檢校國子祭酒領軍將軍與其大將軍大將軍刺史點檢侍衛七十太祖太保寧國節度使

宿勤謹京邑景德太傅夫人改葬太師

起家上將軍檢校僕射致仕京師刺史開寶上將軍致仕上將軍太祖未嘗郎中通判左右未幾水害太祖即時遣使棄市致仕刺史七十二太祖太保節度使喪事景德太傅東海夫人作坊使

起家神武大將軍羽林大將軍元年刺史義軍節度觀察留後節度太祖西進來太宗嗣位檢校太傅太平興國許昌使失事上訴拾遺不復藩鎮

十一月檢校太尉河東團練使德州刺史刺史慕容太原不許來朝契丹勞軍肅然親王檢校太師年高不當上將軍如故

節度元年恩賜三司七十九駕臨親王公主以下舉哀

二十餘年勸農便居位節制驕矜醇厚景德追封京兆南陽夫人尚書禮賓使

起家使翰林使開寶信州刺史團練使本州防禦使太原攻城西面班師中山竹木使刺史餘年沙州觀察使定州

北伐幽州西北道行部署不容軍士以致團練使五十九歸義軍節度景德太師

起家供奉使使刺史淳化使未幾防禦使西真宗嗣位潁州防禦使河中便求解使景德部署車駕東面部署契丹騎兵月城加封河中

而已政事西京南北使大中潁州防禦使秦州觀察使部署元年安化節度供奉殿直奉職

開寶殿直便殿器械供奉監軍契丹固守出兵邀擊生口使未幾改正使使至道梧州刺史鎮定高陽大中使契丹鎮定殿直五十八

奉職惠州使邠州慶州騎兵懷安斬首數百牛馬刺史巡警

使契丹遣使滄州定州使四方使滄州團練使大名府路團練使

開封皇后指揮使太平興國岳州刺史

太宗左右即位供奉使使刺史幽州使部下固安新城涿州戰死起家使本州團練使屯兵

餘年歲入多言邊塞利害可取既而

契丹耶律使紿:「獲罪本國南朝留意。」十二月率眾大將君子先鋒傳言使。」紿大功:「經度送死!」左右

與其北伐父子年三十防禦使高陽部署

太原膂力衛士殿直太平興國徐州刺史太原萊州刺史使防禦使高陽部署契丹力戰六十五

節度孝明皇后狀貌怪異入室風儀無賴以後殿供奉刺史團練使指揮使防禦使收復湖南彭州防禦使西大校部下太祖節度觀察留後左右侍衛

所為不法出征妻室太祖:「不須。」不能縱令人子京城紛擾大驚百餘人情追念

國軍留後失職臠割奴婢前後一日天雨突出國門訴冤命中使所為不法官爵登州監門

開寶西京殘暴市民家子使不如野外出入不絕不敢太宗其事即位戶部員外雜事雷德開寶四月太平興國二月百餘洛陽子女男子長壽寺僧食人

其後西不肖不能自立真宗參軍

邢州天福鳳翔前軍使國軍皇甫太后京兆夫人開寶十月太祖追封齊國夫人陪葬太保

起家供奉丁內艱使開寶軍器使武德刺史西行宮使西京武德皇城使車駕大內留守

太宗即位本州團練使武德使河東行宮使太平興國親信竹木軍器使刺史武德使武德皇城即為皇城使美事將軍節度行軍司馬將軍刺史

神武將軍團練使屯兵大舉北伐使都監失道定州兵馬一日將士契丹觀察使部署杭州淳化太宗永熙部署咸平建武節度觀察留後永平契丹真宗部署河陽景德元年車駕東京使定州六十三太尉天平節度

中外顯赫

善射殿直咸平供奉高陽承受公事軍器真宗臨幸整肅殿未幾河北安撫都監大中殿文思二副使河東安撫使定州使契丹使鎮定兵馬使河北安撫使詔書嘉獎皇城使未幾

西邊吐蕃作文頗為邊患學士秦州巡撫使詔令官吏民間利害使能否功過陳訴轉運不當以下依法以上躬親催促秦州西使使使京師

殿直使供奉

幽州使刺史牢關使穆皇后供奉開寶起家殿直江南神色自若太宗太平興國弓箭使清河縣

太保致仕秦州節度判官不為往來京師無賴惡少縱酒其父秦州倉庫地形多少鳳翔盩厔京師使者不能前導矯詔殿直監軍供奉秦州朝廷清水不覺號泣詔書:「不用豈不詔書!」即位親信官吏善惡嶺南使者奉法謀反以為秦州

哀告:「使者豈不營救?」低語:「 富貴?」左右釋文策馬附耳墜馬卒中奮起:「謀反使者。」秦州大舉棄市中外子弟甚為所知尊長名聞州縣藏匿名聞異時以上

軍器使車駕太原舍人刺史明年高陽都監契丹萬餘大將進擊團練使逗遛

登州》。領軍大將軍端州團練使清河夫人其弟殿直觀察使兵馬部署元年四十五寧遠節度命中使京師供奉使刺史

世祖刺史曾祖延慶將軍廣南北面指揮使刺史太平興國太原潁州防禦使真宗國軍節度大中正位中宮節度檢校太傅延慶節度檢校太尉節度追封曾祖母吳國夫人祖母河南縣夫人龐氏夫人京城西太師尚書七月王府參軍鹵簿鼓吹改葬皇后親臨真宗御製

真宗親信即位奉職咸平監軍潁州:「高貲過度。」

大中屯兵供奉士卒醫藥察視殿東西使大內勞改作坊使勾當皇城使刺史未嘗阿附左右不時更易使皇后中輟龍神指揮使防禦使侍衛武勝節度觀察留後六十太尉節度使殿數人追封河內夫人

仁宗嗣位皇后皇太后節度延慶節度彭城曾祖母夫人祖母衛國夫人龐氏夫人天聖節度延慶鎮安節度鄭王楚國夫人韓國夫人龐氏魏國夫人天平節度尚書延慶彰化節度三司安國夫人齊國夫人龐氏晉國夫人刺史殿婿衛尉追封南安