Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷十 本紀第十 順帝 Volume 10 Annals 10: Emperor Shun

Click on any word to see more details.

皇帝,[1]明帝第三泰始七月成王食邑三千將軍廢帝即位揚州刺史車騎將軍都督諸軍鼓吹一部刺史如故大將軍三司三十都督刺史如故

七月戊子廢帝奉迎壬辰皇帝

明元大赦天下文武二等甲午將軍齊王東城丙申:「露臺連年服儀使徽章有序傷風禁斷。」西大將軍荊州刺史車騎大將軍三司尚書僕射領軍將軍兗州刺史齊王司空尚書大將軍刺史如故將軍三司將軍尚書中軍將軍,[2]安西將軍刺史將軍揚州刺史南陽刺史尚書僕射尚書僕射將軍領軍金紫光祿大夫祿大夫司空齊王五百五千癸卯車駕丙午安西參軍刺史武陵王刺史刺史南陽刺史司空兗州刺史齊王徐州刺史將軍李安兗州刺史

雍州大水八月壬子遣使蠲除調長史豫州刺史山陽太守天寶吳縣戊午辛酉宣城太守兗州刺史癸亥司徒袁粲石頭。[3]丁卯元年以前調祿戊辰崇拜華為庚午司空長史長史中書侍郎武陵王文學殿文義齊王司空庚辰以為大將軍三司

九月:「聖王三代正士奇才興替方冊獨行得人州郡。」

十一月,[4]遣使方物丙午員外侍郎越州刺史交州刺史景德廣州刺史

十二月丁巳將軍徐州刺史車騎大將軍荊州刺史丁卯齊王蕭嶷戊辰內外刺史武陵王安西將軍荊州刺史將軍雍州刺史將軍將軍西將軍刺史諸軍前鋒將軍安國刺史尚書西將軍庚午將軍齊王世子奉新將軍揚州刺史壬申將軍盤龍廣州刺史司徒袁粲石頭尚書黃門侍郎冠軍率眾將軍校尉宜興將軍將軍響應領軍將軍殿同謀齊王等於天生道淵石頭伏誅其餘豫州刺史雍州刺史廣州刺史顯達並舉刺史梁州刺史行事甲戌大赦天下乙亥尚書僕射尚書僕射尚書僕射吳郡太守將軍

閏月辛巳校尉宜興伏誅癸巳前軍長史固守作亂吳興吳興太守。[5]己亥內外戒嚴齊王將軍秦州刺史楊文西將軍。[6]乙巳齊王

正月公孫西辛酉建寧太守擊破丁卯華容縣將軍豫州刺史平南將軍辛未將軍雍州刺史江陵荊州伏誅丙子解嚴尚書僕射齊王丁丑江州刺史安南將軍豫州刺史。[7]將軍齊王世子江州刺史蕭嶷領軍將軍雍州刺史西將軍西將軍刺史西將軍

二月庚辰尚書僕射尚書尚書僕射尚書僕射癸未齊王太尉將軍司空甲申荊州丙戌將軍揚州刺史中軍將軍三司戊子雍州居民水災辛卯刺史將軍將軍兗州刺史兗州刺史李安刺史癸巳山陰益州刺史丙申將軍行事京邑

三月庚戌廣州刺史盤龍刺史將軍廣州刺史丙子太尉齊王鼓吹

四月游擊將軍兗州刺史辛卯將軍兗州刺史賜死甲午將軍淮南宣城太守兗州刺史

五月戊午國王遣使方物大將軍將軍伏誅

六月以前新會太守交州刺史丁酉將軍楊文秦州刺史

八月辛卯太尉齊王。[8]乙未江州刺史齊王世子領軍將軍將軍丙申領軍蕭嶷江州刺史

九月乙巳丙午太尉齊王都督中外諸軍太傅揚州殿左右長史司馬從事中軍將軍揚州刺史司徒戊申兗州刺史兗州刺史甲寅太傅齊王己未芮芮遣使方物癸酉武陵內史

十月丁丑將軍淮南宣城太守豫州刺史逃亡擒獲伏誅壬寅皇后死罪一等以下

十一月壬子武昌太守豐縣癸亥謀反伏誅甲子南陽

十二月丙戌皇后戊子高麗遣使方物

正月甲辰江州刺史蕭嶷西將軍荊州刺史尚書僕射安南將軍江州刺史安西長史刺史乙卯太傅齊王物質辛亥將軍刺史領軍將軍將軍齊王世子尚書僕射中軍大將軍三司丙辰太傅齊王前部鼓吹丁巳太傅依舊西將軍雍州刺史將軍給事黃門侍郎蕭長懋雍州刺史

二月丙子安南將軍豫州刺史

三月癸卯甲辰太傅相國相國大將軍揚州徐州刺史如故丙午中軍大將軍蕭賾豫州刺史世子相國庚戌臨川謀反伏誅丁巳齊國五百五千

四月壬申公爵齊王甲戌安西將軍武陵王丙戌齊王天子旌旗五時世子太子王子王女王孫辛卯天祿禪位壬辰遜位既而遷居丹陽齊王正朔上書不為不為

建元元年五月己未丹陽十三六月乙酉遂寧

史臣聖王以來受命莫不淪亡然後久矣區區而已

校勘
 南史建康實錄一二」。
將軍三司將軍尚書中軍將軍 宋書札記宋書參考南史本紀袁粲南齊書,「當作尚書」,「將軍袁粲司徒將軍十九
司徒袁粲石頭 「司徒司空」。按時蕭道成司空袁粲司徒南齊書高祖袁粲南史建康實錄改正
十一月 丙午辛巳初五乙酉二十六丙午二十九不當丙午建康實錄乙酉乙酉
吳興太守 「」,殿」。明帝青州北魏吳興太守南齊書
將軍秦州刺史楊文西將軍 「楊文楊文」,
江州刺史安南將軍豫州刺史豫州豫州」。宋書:「豫州上當。」豫州刺史
 南史本紀南齊書高帝十七」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary