Back to collection

Book of Sui 隋書

卷21 志第16 天文下 Volume 21 Treatises 16: Astronomy 3

Click on any word to see more details.

隋書 隋書總目 隋書二十一第十六

天文周禮》,吉凶陰陽五色成形赤烏之類童子雲氣日月日光不光彌天重疊次序在於U,。《所謂西五色有形為人吉凶術士而言

太平五色日月失色皆是風雨天氣清靜無諸日月不明失色天氣下降地氣天氣地氣上升日月暈天氣地氣上下綠色天地變為虹蜺沉陰日月無光不見不見相當相圖士卒內亂日中將軍旌旗不祥敗亡天下大戰

國有國有喜事日下一二日下左右小半斜倚左右有喜西西戰勝戰勝南北月初背氣外向分為四方而立一直一旁自立自立不成四方上下日下日下三重人主青白日下順氣相當左右潤澤天子有喜和親將死內外不和相信名為軍營厚薄軍勢在外天子五色有喜不得五色

相當日月暈其所遠近大小厚薄長短多少相應大勝和親不和分離相去

分離相去相去惡相外人內人內黃內人外人外人內人內黃外人內人周匝東北東北戰勝西南戰敗未解和解分地不安有水風雨大作不可大敗不及日蝕天下而後在外主人不勝群臣群臣有朝失地主人

在外將軍大兵西將軍相當平等軍勢潤澤賀喜國有左右大軍滿

所謂圍城在內內人西西

西背氣不和分離相去有所上下不和內亂大車在外大將出亡

在外在內不出大勝所指戰勝小將出外以此圍城主人攻城二重其外會聚三重厚薄交爭勢均人主左右在外天下不勝相向日月戰勝正直相交貫穿相向相背內亂不和連環爭地分為日方上下車輪

西西南北車輪在外向者西羌胡西向者東夷向者南夷向者

在外月暈必勝月暈黃色將軍秩祿月暈天下大戰月暈攻擊月暈大勝月暈虹蜺直指天子四方天子先發城門隱隱殺氣森森華蓋五色晨昏殺氣高樓霧氣青雲赤帝黃帝白帝白雲氣象青衣西天子龍馬雜色鬱鬱沖天帝王不可大勝天子上達

猛將相當殺氣猛將行動先發無行如火如火山林竹木上樓相當敵軍青白大戰漸漸變作深謀前後軍士強盛不可如火將軍士卒不可山上林木將士旌旗必勝白色潤澤相當大勝相當舉首戰勝不可牽牛鬥雞相隨將士不可軍營上達不可

軍營五色不可日增士卒大勝天氣潤澤敵將勇猛士卒強戰不可日月日月暈所見大勝不可

雲氣塵埃將士精銳華蓋旌旗相當飛鳥徘徊精銳不可四方烏氣烏氣十五旌旗烏氣在前敵人不可不可說黑色陰謀赤色青色黃色

欲求退北方退向北向東不可向南將死死灰乍見不見士卒

軍營必勝其實退連夜軍士散亂發白瓦解勃勃五色雜亂東西南北不定群羊必勝將死將死須臾必勝我軍自堅漸漸相隨紛紛乍見飛鳥決堤鹿相向

人氣十五叉手低頭叉手相向連結百餘不絕徘徊須臾不見他國黑山欲降退宿敵人心意不定大勝

城中南北不可不可城中解圍旌旗青雲臨城有喜臨城大喜青色從中南北不可青色牛頭不可城中東方太一從中反向不得攻城雷雨煙火主人無極不可城中向外突出主人戰勝分為不可得四面城中大將飛鳥雲氣士卒白色城中皆可