Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷21 志第16 天文下 Volume 21 Treatises 16: Astronomy 3

Click on any word to see more details.

隋書 隋書總目 隋書二十一第十六

天文周禮》,吉凶陰陽五色成形赤烏之類童子雲氣日月日光不光彌天重疊次序在於U,。《所謂西五色有形為人吉凶術士

太平五色日月失色風雨天氣清靜日月不明失色天氣下降天氣上升日月暈天氣上下綠色天地變為日月不見不見相當士卒內亂日中將軍旌旗不祥敗亡天下大戰

國有國有喜事日下一二日下左右斜倚左右西西戰勝戰勝南北初生背氣分為四方一直一旁自立自立不成四方上下日下日下三重名曰人主青白日下順氣相當左右潤澤天子內外相信名為軍營厚薄軍勢在外天子五色不得五色

相當日月暈遠近大小厚薄長短多少有無相應大勝分離相去

分離相去相去惡相外人內人內黃內人外人外人內人內黃外人內人周匝東北東北戰勝西南戰敗未解和解不安風雨大作不可大敗不及日蝕天下而後在外主人不勝群臣群臣有朝失地主人

在外將軍大兵西將軍相當平等軍勢潤澤賀喜國有左右大軍滿

所謂圍城在內內人西西

西背氣分離相去有所上下名曰內亂在外大將亡者

在外在內不出大勝戰勝以此圍城主人攻城二重會聚三重厚薄人主左右在外天下不勝相向日月戰勝一法正直相交貫穿相向相背內亂連環分為日方上下車輪

西西南北車輪在外向者西胡來西向者東夷向者向者

在外月暈月暈黃色將軍秩祿月暈天下大戰月暈攻擊月暈大勝月暈天子四方天子城門隱隱殺氣森森華蓋五色晨昏殺氣高樓霧氣青雲赤帝黃帝白帝白雲氣象青衣西天子龍馬雜色鬱鬱沖天帝王不可大勝天子上達

猛將相當殺氣猛將行動無行火光山林竹木上樓相當敵軍青白大戰漸漸變作深謀

中有

前後軍士強盛不可火光將軍士卒不可山上林木將士旌旗白色潤澤相當大勝相當戰勝不可牽牛鬥雞將士不可軍營上達不可

軍營五色不可日增士卒大勝天氣潤澤勇猛士卒不可日月日月暈所見地大不可

雲氣塵埃將士精銳華蓋旌旗相當飛鳥徘徊精銳不可四方十五旌旗在前敵人不可不可說黑色陰謀赤色青色黃色

名曰欲求退北方退不可灰色乍見不見士卒

軍營其實退名曰連夜軍士散亂發白中有瓦解勃勃五色雜亂東西南北不定羊群須臾堅守漸漸名曰人相紛紛乍見飛鳥人相鹿相向

人氣十五叉手低頭叉手相向連結百餘不絕徘徊須臾不見他國黑山降服退宿敵人心意不定大勝

城中南北不可不可城中名曰解圍旌旗青雲臨城喜慶臨城大喜青色從中南北不可青色牛頭不可城中東方太一從中不得攻城雷雨煙火主人不可城中突出主人戰勝分為不可四面城中大將飛鳥雲氣士卒中有白色城中皆可眾人赤色死喪流血城中逃亡久長固守攻城雲氣臨城氛圍邊城

渾圓在其中伏兵萬人不可伏兵烏雲烏雲

連結部隊須臾不斷