Chinese Notes
Chinese Notes

The Classic of Tea 《茶經》

Written by 陆羽 Lu Yu

Search for documents using partial or full Chinese or English terms in either the title or body.

Source: Wikisource, accessed 2018-04-15, https://zh.wikisource.org/wiki/茶經

English translations

  1. Yu Lu and Carpenter, Francis Ross 1974, The Classic of Tea: Origins & Rituals, Hopewell, N.J. : Ecco Press.
  2. Yu Lu and Pratt, James Norwood 2015, Tea Sutra, Global Tea Hut, September, pp. 27-64, http://globalteahut.org/resources/sept15elec.pdf.

Discussion: Yu, Ye. 2011. 《中国茶》: Chinese Tea. Zhongguo hong: Chinese red. Hefei: Huang shan shu she.

From Wikisource:

《茶經》三卷,〈浙江鮑士恭家藏本。〉唐陸羽撰。羽字鴻漸,一名疾,字季疵,號桑苧翁,復州竟陵人。上元初,隱於苕溪,徵拜太子文學。又徙太常寺太祝,竝不就職。貞元初卒。事蹟具《唐書‧隱逸傳》。稱羽嗜茶,著經三篇。《藝文志》載之小說家,作三卷,與今本同。陳師道《後山集》有《茶經序》曰︰「陸羽《茶經》家書一卷。」畢氏、王氏書三卷,張氏書四卷,內外書十有一卷。其文繁簡不同。王、畢氏書繁雜,意其舊本;張書簡明,與家書合,而多脫誤。家書近古,可考正,曰七之事以下。其文乃合三書以成之,錄爲二篇,藏於家。此本三卷,其王氏、畢氏之書歟?抑《後山集》傳寫多譌,誤三篇爲二篇也?其書分十類,曰:一之源、二之具、三之造、四之器、五之煮、六之飲、七之事、八之出、九之略、十之圖。其曰具者,皆採製之用。其曰器者,皆煎飲之用。故二者異部。其曰圖者,乃謂統上九類,寫以絹素張之,非別有圖。其類十,其文實九也。言茶者莫精於羽,其文亦朴雅有古意。七之事所引多古書,如司馬相如《凡將篇》一條三十八字,爲他書所無,亦㲤資考辨之一端矣