Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

The Classic of Tea 《茶經》

卷中:四之器 Middle Scroll: 4. Utensils三分古文二十一︰「」;︰「五行」;明年。」其三之間古文六字之上二字之上二字之上二字所謂𡏻其一其一其一風能其三曲水之類鍛鐵


高一


𨫀軍人便


常用

,
生鐵今人所謂洪州萊州堅實持久歸於

交床
交床十字


之類


夾縫使


運行傾危內容無餘車輪八分中方鳥羽


,竹節高三


海貝之類

常用無有竹木持久五分


舍人:「。」永嘉餘姚瀑布一道:「。」常用


兩頭


𢶆竹製𢶆

越州鼎州婺州岳州洪州或者邢州越州不然不如不如茶色茶色不如所謂︰「出自。」越州越州邢州茶色茶色洪州茶色不宜


夾縫


茱萸𢩁器物陳列


竹篾三角使玲瓏高一高二

Glossary and Other Vocabulary