Back to collection

Book of Wei 魏書

卷62 李彪 高道悦 Volume 62: Li Biao, Gao Daoyue

Click on any word to see more details.

 
國人高祖家世寒微少孤大志篤學不倦受業長樂漁陽北平名山博學高才典籍手抄不暇既而還鄉平原,[1]有志徐州刺史路由師友孝廉京師受業朝貴

高祖教學博士員外散騎常侍將軍使蕭賾祕書著作以來至于太和著述國書編年春秋遺落時事祕書哲王莫不亹亹孜孜黎庶是以芻蕘金石臣屬有道時宜冒死刑戮
其一太和德政而言不乏賢才多士至誠冠服雅樂人倫神交宮女育人宣德懷遠至德生生得所事事巍巍造物愚以為猶自。[2]何者豪富儉素,[3]奢靡車馬土木文繡古先哲王天子以至公卿擊柝宮室不得不得上下浮華無常大為費力豈不錦繡費力女工漢文賈誼上疏王政」,即是其一士多國有聖躬儉素詔令殷勤百姓易變如此未見使愚以為百官以至于庶人使不可以經典或者以為習俗不可古人子產為政百姓:「子產衣冠子產子產。」:「子產有子子產子產?」然則而後從政始末豈可不為開福然則儉約華靡難以滿是以聖人留意賢人夏禹宮室衣服輿折衷孔子司寇柴車駑馬晏嬰消息:「作法。」治道可採比及可以有成有成逸樂逸樂
其二:「莫若長子。」:「太子。」然則宗廟神器聖賢如此以為儒術於是乎是以生人八百德政於是肆虐黔首是以二世在於師傅師傅損益而言周公成王禮義使惡人天下孝悌有道以為成王周道之所以長久趙高胡亥刑戮人族正人不得見善諂佞左右左右胡亥之所以短促皇天禍福光武太子太子執金吾博士正色:「太子天下即為天下天下賢才。」光武:「太子博士不難太子?」太子太傅賢主然則正道太子使有司齊肅」,。「」,孝敬太子,「赤子」。高宗文成皇帝:「未能不遑溫習師傅。」尚書近日伏惟皇太后高宗顯祖使巍巍陛下誕育勞神師傅太子導正太子太子正則皇家皇家幸甚
其三國本黎元人資是以哲王莫不勤勸稼穡倉廩菜色漢家常平屯田能不當時軍國光武不實聖人殷勤明君勸農山東去歲京師內外出入國體虛損積穀老弱千里之外以為州郡調分之京都官司,[4]如此買官州郡十分之一以為,[5]水陸雜物肆力六十征戍雜役二事數年之中穀積不為明主懷遠可以聖朝可以江漢有道
周公成王君臣之至哀矜大二,[6]不得已惻隱肆赦如斯而已至若行刑漢制斷獄季冬至孝十月十月斷獄陰氣陽氣公卿尚書冬至陽氣十一月射干以為十二月陽氣以為十三陽氣蟄蟲以為斷獄流血天意月令仲冬不可不可十月京都四方斷獄季冬寬宥過於所謂發生漢制天下斷獄初秋如此
古者大臣不謂之所以不明之所以不敢聖朝大臣古典太和以降大辟自盡百官莫不四海莫不聞足以將死戚屬所以漢文丞相周勃謀反長安賈誼上書君臣不宜如是天子體貌人為俯伏有罪束縛司寇榜笞小吏詈罵所以北面再拜天子大夫自有有禮使孝文大臣有罪自殺不受至孝入獄孝文當時不為伏惟漢文今天有道庶人安可萬世之後繼體有若長久所以風聲所以貽厥當時不著
孝經:「父子天性。」:「孝友兄弟。」一體不可及其有罪至若相連自然無情父兄子弟子弟父兄無愧自若車馬衣冠同體分憂素服桓譚謝罪然則子弟父兄父兄子弟結盟知者同年深淺風俗孝慈愚以為父兄子弟素服肉袒詣闕請罪子弟父兄引咎必要不宜慰勉如此足以使有所
大喪聖人孝子陵夷喪禮是以軍旅未能從軍父母父母滿三月徭役朝臣未有後漢初中大臣干戈前世禮制不行喪親武帝以為四方無虞百姓安逸孝慈禮教未盡朝臣,[7]滿郊廟節慶傷人天地父母父母視事出納而已吉慶少有可採有司
高祖施行

見禮將軍文明太后高祖高祖不許往復高祖:「非一當時毛遂才能何必宿何以祕書。」參議律令五百

員外散騎常侍使蕭賾主客:「行人喪禮三月朝臣以素服從在此無怪。」答言:「樂之請問喪禮何所?」:「高宗孝文聖上之間可謂。」:「何為?」:「不可久曠同一可謂。」:「。」:「聖朝曠代。」:「百官冢宰?」:「載籍五帝不若其事三王君臣機務五霸過於故事官司五帝主上。」:「使但願閑暇』,如今。[8]?」答言:「使臣詩曰』。」惘然:「成長。」琅邪登山臨水賦詩送別如此前後南人謇諤

車駕南征冠軍將軍東道副將將軍車駕御史中尉著作高祖剛直遠近屏氣高祖於是從容:「。」汾州持節散騎常侍御史中尉著作高祖僕射:「我國。」

車駕南伐尚書僕射任城素性聲色降下身為法官沖積前後罪過尚書省禁止:「光化輿服典章晉文知名不可以先王憲章陛下經綸禮物清華東觀綢繆感恩報德身為違傲高亢