Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷68 甄琛 高聰 Volume 68: Zhen Chen, Gao Cong

Click on any word to see more details.

 
中山太保主簿之內兄弟禮法自居刀筆形貌風儀秀才通夜不止手下蒼頭常令秉燭如此非一不勝:「郎君父母仕宦京師讀書不敢日夜不亦非理!」研習聞見

太和博士諫議大夫有所高祖侍郎本州長史本州陽平長史世宗大夫御史中尉散騎常侍中尉

造化父母乾坤天子山川天子賑恤是以月令山林藪澤蔬食禽獸教導迭相有無周禮所以有時所謂所以一家子孫天下所以以為國家未有父母富有萬品不及四體天下夫婦四海軍國百姓天子
,[1]水火」,所以上古愛民中葉未嘗遠大相承使遠方歌德君王施惠不善使周禮使而已
:「可否。」

司徒尚書彭城尚書:「首尾莫不救世升降不致消息節約性命生產啄食便是萬物自大恩惠奉上恩惠多方立法山川稅關十一利己就此所謂天地天地商賈四民軍國不專大官後宮本意濟生君子是以後來自行以來出入之間不如法民怨商販使朝廷其間一行論理。」:「自古通典不同可以所在所謂使公私尚書豪強。」

議事正中常侍如故中尉不能大夫本州姦詐今日:「小人土牛。」以此明日黃門朋黨尚書尚書阿附:「何處今晚?」戲言變色忿司徒尚書北海:「黨人自古所以天下至公基於永業陛下增光永泰御史中尉風邪內外公害朝野切齒陳奏往來綢繆結納以為朋黨中外影響布衣三階祿聖明將軍黃門彈奏形勢就地以為朝廷律科其父皇族未有交遊晨昏吉凶往來家事正化何以阿諛居官。」歸本左右相連三十

父母年老求解扶侍高祖本州長史不復供養數年鉅鹿口實僮僕喪父之內隆冬水土餘年同居專事產業躬親鷹犬馳逐朝廷大事陳情

散騎常侍給事黃門侍郎定州大中尚書帷幄高祖主客迎送蕭賾使彭城劉纉家屬二十六十世宗時調

河南平南將軍黃門中正如故:「京邑翼翼四方京邑四方安危所在不可是以國家盜竊世祖太武皇帝親自發憤主司以下經略羽翼禁止遷都天下遠赴五方雜沓不絕混雜主司闇弱不堪檢察使攻堅河南陛下天山其中六部攻堅利器精銳欲望不可不能督察使失理不過將軍京邑五百其中王公邃宇不可州郡俠客難易不同立法隨時調不必便要務不得武官將軍官俸祿六部進而督責有所。」:「九品六部九品何必?」羽林盜賊於是京邑清靜至今

太子黃門如故大將軍使將軍步騎都督梁州世宗班師不宜朝政刺史安北將軍祿大夫六十五中山西將軍涼州刺史太常將軍徐州刺史肅宗吏部尚書將軍如故未幾將軍定州刺史滿無聲司徒抑揚附會車騎將軍衰老出入

正光朝服十萬七百三百司徒尚書僕射後部鼓吹太常」。吏部:「是以大行然後所以將來勸戒使亡者大中行迹功過中正公府太常博士評議應法博士選舉行狀失實中正博士自古帝王莫不殷勤以為褒貶行狀出自臣子是非臣子是以肆意博士不同行狀家人臣子便不復斟酌商量是非至於司徒行狀至德聖人大賢,『比來慈惠愛民』,太常司徒行狀如此言辭不得優越前來。」肅宗輿舍人諸子嘲謔清白高祖世宗肅宗師傅文章大體四聲姓族廢興會通緇素三論二十篤學

長子功曹祕書交通酒色宿洛水主人廣平左右世宗白衣固執

文學太平,[2]上高十二祕書世宗河南任城司徒曹參尚書

肅宗定州刺史廣陽丁憂長史,[3]普賢北鎮流民西北州城州城之內避難依傍草廬舉動見人不安人中粗豪刺史、[4]大都等至還家忿其父報復

孝莊中書侍郎太守二百出帝將軍金紫光祿大夫將軍祿大夫襄王參軍天平四十六將軍祕書滄州刺史

員外侍郎本州太尉從事御史武定謝病還鄉

終於鄉里

從父嗜欲太和世俗榮寵作風中山王英軍事敗退鄉人不受:「?」

太尉博士肅宗散騎常侍冠軍將軍侵擾河北人情不安莊帝市縣開國食邑三百將軍祿大夫廷尉將軍金紫光祿大夫車騎將軍廷尉平直徐州刺史將軍如故將軍三司刺史

長子字元將軍大夫慕容尚書太祖中山世祖中書侍郎真君元年慰勞大使使西將軍涼州刺史將軍刺史

交結太和將軍任城騎兵參軍縣令司馬樂陵太守受納御史逃走於是除名天平使都督諸軍將軍定州刺史

崇仁州郡

少孤功曹主簿延昌冀州參軍中軍參軍定州鎮遠將軍員外散騎常侍司馬圍城刺史固守永安中山中興

太和十六出身員外給事正光中堅將軍校尉永安永熙將軍刺史

天平司徒參軍

勃海曾祖慕容青州北海駿車騎將軍王玄謨征伐軍功員外

祖母撫育大軍攻克東陽平城窘困涉獵頗有文才朝廷:「青州。」博士十年侍郎高陽高祖

太和十七員外散騎常侍使蕭昭業高祖定都洛陽:「河陽舊業依然使