Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷73 奚康生 楊大眼 崔延伯 Volume 73: Xi Kangsheng, Yang Dayan, Cui Yanbo

Click on any word to see more details.

  
河南洛陽部落大人平遠將軍鎮將北大將軍內外大官長進幽州刺史

太和十一蠕蠕生性武藝異常當時前驅隊主

蕭鸞率眾高祖:「能破以為將軍。」友人:「丈夫今日何為!」遂便放火船艦飛刀溺死將軍中堅將軍太子西

自號章武一千五百羊城斬首三十甲卒七千對戰分為四軍一千墜馬欲取殺傷輕騎退百餘牛羊

蕭鸞□,招誘邊民王肅城樓言辭不遜望樓一千退三階五百蕭寶卷率眾四軍都督廣陵敗退刺史高祖賞二階一千壽春羽林一千壽春蕭寶卷陳伯之民心頗有防禦內外音信不通一月援軍乃至生出合肥將軍開國食邑二百

青州刺史郁洲生擒便會集文武有餘如今長笛以為武庫

率眾彭城平南將軍青州諸軍都督臨川,[1]副將十萬徐州徐州刺史水陸將軍平南將軍羽林三千甲士隨便戰敗召見宴會胡馬

西將軍華州刺史頗有刺史將軍御史削除官爵將軍郁洲刺史迎接:「。」之間郁洲揚州謀反生平將軍羽林四千不行

西將軍西中郎將大舉安西將軍步騎三萬隴右世宗班師將軍刺史天旱令人石虎畫像西門豹未幾以為

祿將軍同謀靈太后大將軍河南左右將軍妹夫委託宿生子難為

生性高下顏色不安正光三月肅宗靈太后西林文武力士太后舉手瞋目頷首太后不敢日暮太后肅宗宿殿:「至尊留宿?」:「至尊陛下陛下東西訪問?」靈太后肅宗萬歲萬歲肅宗左右競相不得肅宗殿出處不出黃門僕射尚書其事難處絞刑在內矯詔恕死慷慨悲泣:「何為?」奔走巿行刑意旨苦痛嘗食巿絞刑

殺戮佛道居宅建置五十四

十八尚書。[2]

南山佛圖崩壞沙門有為:「檀越不吉利無人供養佛圖。」靈太后都督諸軍大將軍司空冀州刺史追封開國食邑一千

武定青州府主簿受禪

開國

當之少有膽氣不為宗親頗有太和起家高祖南伐尚書:「尚書不見。」便不及莫不驚歎:「以來未有。」同僚:「今日所謂蛟龍一舉不復。」未幾高祖九江之間莫不世宗壽春率眾成縣開國食邑三百將軍將軍游擊將軍

將軍荊州刺史都督討平善騎射至於遊獵之際戰場林壑及至自得:「將軍。」

江州刺史率眾數萬次于招誘刺史河南世宗將軍平南將軍都督諸軍將軍將軍七千有餘率眾,[3]宿豫將軍都督乘勝中山王英橋東西二道公孫退不能

永平世宗中山內史世宗太尉長史平南將軍東征都督京師巿世宗浮山壽春加大眼光祿大夫諸軍荊山封邑不能上流將軍

裝束當世士卒兒子兵士衝突出入莫不前後渡江傳言之間童兒」,無不王肅弟子歸國:「以為車輪異人。」:「相望奮發使不能何必車輪。」當世以為喜怒無常過度軍士以為所致

將軍荊州刺史為人青布指示:「作賊如此。」獲之巿:「惡人常作深山不免。」不敢

遣人讀書悉皆露布識字領軍

洛陽頗有中山繼室印綬所在元始懷孕:「開國汝等有所!」以為宿射殺走入:「天下有害。」令人馬上左右不敢襄陽

彭城陷入江南氣力蕭賾太和高祖統帥膽氣兼有謀略所在戰功將軍荊州刺史荊州莫不

永平將軍幽州刺史遊擊將軍率眾都督車輪兩頭轆轤出沒任情不可走路不通不能俘虜平南將軍祿大夫

等至淮陽靈太后西林引見太后:「名將公私以為。」:「水陸二道一時無不。」:「陸地如何短見聖心水兵勤苦習水便無不。」靈太后:「。」

安北將軍刺史貪汙遠近金紫光祿大夫將軍刺史西將軍正光以往揚州開國食邑二百一百新豐

天生西將軍天生黑水使西將軍西都督南北相去百餘討賊方略制勝爭鋒」。正色:「便是安危不可怯懦。」:「。」精兵黑水西率眾西北西連接威脅退十倍臨水虧損與其殿後轉運須臾相率官屬:「今年。」:「。」後日天生申令將士士卒前鋒於是勇銳朝廷以定將軍

万俟宿明達涇川前行同時高平率眾安定甲卒十二鐵馬八千西北七十輕騎挑戰大兵便先驅伐木教習強兵戰士在外居中北上討賊之間數百文書簿其事逡巡宿明達率眾東北西諸軍前後上馬便輕騎步卒兵力大敗死傷退保修繕器械西俄頃逃遁散亂衝突中流士卒死者萬餘

末路功名尤重朝野使車騎大將軍三司定州

策略所在益州刺史涪城人大世宗益州引退潁川太守江南

冀州仁弟車騎大將軍三司開國梁州刺史歿關西正光戰死白道刺史秦州刺史兗州刺史益州刺史刺史宗正事迹編錄

史臣人主折衝姿征伐一時壯士功名

校勘
都督臨川 三五四一〉「」。梁書書卷武帝天監記載戰事書卷臨川」,自在魏書」,世宗正始四月」,也是九月」,後人當作」,本名
 北史三七」。語意不明當作」。
率眾 傳說」,不知梁書一一范陽方城書卷