Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷88 良吏:張恂 鹿生 張應 宋世景 路邕 閻慶胤 明亮 Volume 88: Virtuous Officials - Zhang Xun, Lu Sheng, Zhang Ying, Song Shijing, Lu Yong, Yan Qingyin, Ming Liang

 鹿 [1]    明亮     
歷年永久世相所以民調平常適時是故旋踵錄用前世沉浮所以無為兼并疆域河南豐沛未能高祖綱紀賞罰奉法世宗優遊太和陵替肅宗天下九州為時

歸國軍事太祖:「紛紜慕容山東使大王燕趙中土大業。」太祖皇始中書侍郎密謀參議將軍鎮遠將軍廣平太守招集離散勸課農桑太守學校儒士民歌喪亂之後清白百姓親愛當時第一太祖太宗即位三百大夫神瑞六十九產業無餘太宗將軍刺史

鎮遠將軍

北平太守冠軍將軍刺史遺風

長年博士寧遠將軍汝南太守兄弟分析長年:「。」家牛一頭於是之中太和

寶貴常侍羽林太子軍校

武定祿大夫

鹿沮渠庫部濟南太守顯祖特徵加以廉潔前後十年農業徐州任城廣陵安南長史淮陽太守城鎮七十四正始追贈將軍兗州刺史

不知太守履行妻子高祖京兆太守所在清白

廣平河南第三自修誦讀博覽秀才對策上第助教彭城參軍高祖司徒參軍

景明裁決疑獄尚書祠部彭城:「尚書僕射。」臺中疑事僕射從政著稱僕射巡察有餘賞罰莫不遷徙世宗:「文武當今陛下。」世宗:「。」尚書廣陽王嘉僕射吏部尚書中山王英博士尚書世宗故事

將軍滎陽太守為難濟州刺史受納百姓:「假借之前今日之後。」自若繩之以法於是僚屬莫不終日未嘗早晚來者密語民間巨細神明滿食人[];甲乙[],丙丁叩頭伏罪於是上下震悚除名

行路形容莫不母喪不勝晉書

太守功曹起家太學博士將軍之間嵇康後夜二十五

陽平世宗功勞東魏太守靈太后:「民俗經年饑饉嗷嗷溝壑出家何以被褥宣州使。」青州刺史

不知。[2]秦州太守饑饉賑恤貧窮一千:「饑饉百姓不少東魏太守郡治聖旨求情合同。」靈太后

明亮文德平原。[3]給事員外常侍延昌世宗臨朝親自勇武將軍:「常侍第三勇武文武更改。」世宗:「不論清濁清濁!」:「聖明清濁聖明是以。」世宗:「九流之內君子文武佐治清濁未可。」:「江左陛下授命官爵陛下微臣陛下。」世宗:「江表勇武自相矛盾。」:「運籌勇武成功。」世宗:「二事必須制勝運籌不復?」:「平遠將軍。」世宗:「運籌然後遠人武平不得平遠。」退

陽平太守清白愛民顯著當時朝廷風化太守遠近迄今追思孝昌將軍青州刺史

陽平屬相刺史中山起兵刺史城陽遣使使。[4]將軍濟州刺史

從事

門人清苦自立縣令喪亡親屬殯葬父喪孝廉豫州

將軍五百新野都尉壽春慰勞豫州刺史歸國,[5]使廣陵安慰新野南陽井陘五百之中人稱,[6]軍費秦州太守正始漢陽太守清白都督椿秦軍中郎將去職將軍寧遠將軍延昌京師肅宗將軍清河內史儉約疾苦農桑親自檢視加以將軍益州刺史反叛平陽太守將軍大夫

正光清河三百德政孝昌都督刺史太守未幾定州刺史老舊鉅鹿

歷任蔬食受納百姓永熙將軍刺史天平將軍定州刺史

字元河東聞喜涼州苻堅河西東歸桑梓解縣惠州

容貌魁偉春秋毛詩周易秀才博士司徒參軍司空記室揚州任城曹參尚書倉部郎中河東所在尚書郎中河東中正世宗親臨員外散騎常侍中正如故風聞御史赦免將軍大夫太守莫不所得俸祿恤貧將軍荊州刺史至今追思平南將軍盤石敬宗部落萬餘前後未能使禍福敬宗宿相率歸附於是邊民將軍中軍將軍永安不受諸子遵行

剛直不好俗人交游當時名勝清白家產不過三十田園

武定中書侍郎

司徒記室參軍天平關西

遼西遼陽。[7]扶風大將軍曾孫遼西太守子孫曾祖慕容氏漁陽太守成周太守秀才普泰階級將軍刺史

十七便遊學御史太常博士大將軍太原所知大行軍功員外散騎常侍新昌開國食邑五百將軍散騎常侍新昌轉授太山太守

長廣為主洛陽東郭:「天人廣陵願行堯舜。」將軍金紫光祿大夫前廢帝出帝廷尉開講散騎常侍給事黃門侍郎散騎常侍天平將軍金紫光祿大夫廣宗太守清白廣宗民情前後終始中山太守將軍聲譽武王州郡政績以為使將軍刺史武王丞相長史稱職晉州

京師

宣示聞法巍巍元首股肱可否陛下會昌琴瑟調高祖萬國
三公第六十六其父不得再三何者子孫父母祖父母父母父母父母祖父母攘羊殺害之類法理如是足見未必乃是以為康王令尹上告。[8]:「不為。」:「?」「!」:「?」:「不忍。」春秋蓋門同在知母理應便是知母不知野人禽獸作合所以
聖化不移臨時訓誡之下明明管見謀反逆子而已可見贊成深重評議
尚書三公:「身體父母莫大父母終天尊卑優劣推心訪古其父便是天下未有不知春秋莊公元年即位:『隱痛思慕至於經書三月夫人。』既有聖人設法所以善惡使宣布不宜。」

:「父母終天尊卑優劣推心訪古。」以為:「天尊乾坤。」:「故稱故稱。」喪服尊卑優劣典章訪古
:「其父便是天下未有不知!」其父便是天下有無有所
:「春秋莊公元年即位:『隱痛思慕至於經書三月夫人。』既有。」隱痛隱痛即位是以下文不為。[9]公羊傳:「即位。」夫人」。出奔:「不為。」:「夫人不為莊公大義。」大義春秋之際大國使公子弱小天子衰微不敢不敢:「歸咎諸侯公子。」公子援引推理尚未


大宗將軍宗室相與為時本州大中廷尉將軍太僕濟州刺史

字元太山平人梁州刺史弟子給事本州公平正直非法尚書侍郎徐州長史永安廷尉