Back to collection

Book of Wei 魏書

卷90 逸士:眭誇 馮亮 李謐 鄭修 Volume 90: Retired Officals - Sui Kua, Feng Liang, Li Mi, Zheng Xiu

Click on any word to see more details.

   
顯晦其事不同由來久矣夷齊不容太公以為肥遁有人忘懷弘道匡俗不可得殆盡介然異人何必乘雲日月窮極天地

高邑東海王石勒徐州刺史慕容少有大度不拘小節未曾世務飲酒浩然二十父喪流涕高尚寄情丘壑不許邦國少長莫不

莫逆之交司徒其中州郡不得已京都相見飲酒平生不及不能發言如此詔書開口:「司徒足以便於。」小名鄉人得出:「獨行使。」相左得無經年乘馬不受騾馬不復素服鄉人弔唁一時:「!」朋友為時

鉅鹿當時未嘗:「大才?」知命七十五赴會

靈通南陽將軍博覽中山王英清淨隱居以時奔赴哀慟

世宗以為羽林舍人將令使不強數年蔬食飲水連山沙門尚書省特免不敢寓居景明衣食及其從者舊居雅愛山水巧思以此世宗,[2]沙門河南形勝佛寺林泉山居京師延昌世宗輿道場二百凶事左手右手孝經盤石人數里外灰燼佛塔

盛冬連日鳥獸僵尸山野防護壽春道人左右衣服南方法師將來宿皮殼在地肌體蓊鬱不絕山中百餘莫不異焉

永和,[3]相州刺史好學博通小學博士數年同門:「。」公子著作秀才公府並不琴書絕世考工記大戴盛德不同制度

論事經典遺訓然後可以準的殘缺聖言使是以後人是非得失歷代紛紜使:「互相掎摭其所四維不能各處愚以為廟宇理據殿嚴父其餘雜碎皆除。」豈不其實而已未知其所未可其所必須仲尼:「我愛。」以為必須聖人殷勤任意仲尼失禮不自量頗有據理以求不苟先賢同異其所其所豈敢
大略而已周禮以為大戴盛德以為聖言先賢之中所聞未能可謂未盡不能便四十九號曰禮記未能之前無愧月令頗有月令以為古今通則居中,[4]青陽西總章四面左右三十六七十二殿遺像施用隨事戶牖盛德施用月令周禮
考工記:「東西南北。」記得何者古今所以月朔時令文王五帝合於五帝四時可謂施政,[5]古義
成漢後學宗正居中金水四維四維左右不顧用事東北用事東南用事西南金水用事西北五行用事,[6]經典可謂異端後學禮記天子南門之外閏月其中」。鄭玄:「天子每月宿閏月非常。」考工記」,:「。」然則不得尚書顧命:「南門之外。」西」,「」,左右禮記,「夫人」,,「婦人」。鄭玄:「諸侯西。」[7]天子諸侯左右。[8]左右,[9]言明左右矛盾使爭鋒豈不不當
東西南北使構思不能不居南北然則之間便之外天子文王上帝周公諸侯之外而已儉約道理人情不然
學者必勝異端東西南北東西之外南北戶外如此之中南北:「四旁。」[10]窗戶之間甕牖蓽門圭竇不然假令四面之外東西南北屋宇不為然則戶牖之間禮記:「天子而立。」鄭玄戶牖之間:「屏風。」之間不待智者較然可見兩頰七尺猶自不容戶牖之間不然
世代制造后世促狹夏禹郁郁不然」,便之外不相稱不然」,」,不以自相不然以此記者可見
盛德:[11]「三十六七十二下方東西南北高三。」盛德戶牖何者戶牖自然五帝不合時令左右重置參差出入六十三假使其中五十四便是其一之中戶牖帝王側身出入不合以為三十六七十二便戶牖以為漢末學士當時不當可謂偽飾
不為是古非今常情千載之下君子
飲酒音律樂山高尚:「儒教莊老無為可心不為。」延昌年三十遐邇

小學博士學官四十五上書:「處士喪父哀號恭順十三孝經論語毛詩尚書歷數州閭有神十八受業博士無不於是鳩集同異事例春秋叢林隱伏無常纖毫不苟磊落:『丈夫南面。』絕跡杜門重複四千有餘專家隆冬通宵忘食太常推問音義興廢:『高祖侍中太常。』河南黃門侍郎朝野于時親識:『守道于時未有諸君何為?』子曰:『鄭玄不遠千里扶風馬融何不就業?』:『媿以此朝廷。』宣揚墳典西重興北海邦國儒生下風!」:「可嘉貞靜處士。」謁者於是文德孝義

北海獨處淡然人事世俗專意玄門前後刺史致命不得已肅宗雍州刺史不行

史臣所謂隱逸不見不出恬淡無私忘懷