Back to collection

Book of Wei 魏書

卷104 自序 Volume 104: Author's Preface

Click on any word to see more details.

自序
無知有志鉅鹿太守,[2],[3]沉厚度量宣城趙國李孝伯太守

太尉從事世宗,[4]改為益州其後鎮將刺史邊患除子益州刺史風化大行遠近清靜正光長命相繼州城莫不同類器械以為人數盡皆足以曉示諸城來者肅宗其父子弟內外保全乘勝黑水使前後威名赫然間使肅宗尚書刺史如故於是節度梁州刺史中心以為大行京師至此刺史,[5]因為相率主簿先行曉喻忿:「刺史!」旬日前行沙門鉅鹿沒落垂泣衣物白馬遺愛如此國家梁州益州前軍將軍十年閑暇吏部尚書從弟頗為:「之際為時博弈。」未曾對局

常侍莊帝:「北海自絕社稷豈能?」家口洛南上書乞身光祿大夫太傅侍中大使撫慰東土外戚送客:「小兒何以?」:「盈滿。」悵然久之莊帝河陰太尉第二:「朝廷奇謀不可?」永安之後李氏宗族流離其所光祿大夫散騎常侍大將軍

山南脂膏之中天下多事正身不以財利京師家人衣食不周終始雜交尚書刺史雅相子曰:「死生含氣平生裸身氣絕之後以時契闊,[6]前後合葬墳地在外遷入之後如此不須遺恨。」永熙洛陽孝義六十三三司定州刺史文靜

十五屬文四方騎射武藝滎陽調:「多少?」折節讀書樹陰諷誦積年銳減精力不輟太學博士河陰

吏部尚書才學司徒記室參軍永安主客郎中前廢帝近侍封禪收下便不立草稿無幾黃門侍立:[7]「。」侍郎起居注修國史中書侍郎二十六出帝本職稱旨黃門武王入朝詣門孝文」,率直告之忿前廢帝宣言:「普泰出入一日然則父老。」彈劾尚書中尉因此遣還扶侍出帝大發士卒朝野胡服宮人其間非禮畏懼不能二十七終歸雅正:「不遇老夫。」武王天柱大將軍相國相國以前不安求解久之廣平從事不敢以致舍人河間三才出帝猜忌間隙:「晉陽。」西入關

散騎常侍風流辭藻及其南北使命人才鄰國至此:「中興未知後來何如?」散騎常侍修國史武定正常中書侍郎修史何故名人對曰:「議郎答問正月一日為人南北和好境內寧靜」。使自稱」,:「境內萬國。」南人以為入朝相國呈上:「。」西門豹司馬:「魏收史官北伐史官飲食司馬僕射?」大笑:「元康目下以為勤勞後世不知。」著作

季秋賦詩:「建鄴折簡長安。」:「在朝魏收便是光采文墨通達縱橫使有所至於並不有所不語不盡未及。」主客使鄱陽刺史西,□刺史:「建鄴。」

文宣晉陽黃門吏部郎中機密祕書監著作定州大中受禪守門保元著作富平縣

祿不知:「直筆東觀魏書。」使平原總監署名而已:「直筆太武史官。」其後駿編年體世宗高祖起居注太和十四崔鴻王遵肅宗宗室三十於是常侍司空司馬博士尚書郎斟酌,[8]魏書定名後事一代史籍一代大典十二九十二列傳一百一三月梁州刺史未成十一月天象地形食貨刑罰釋老二十合一三十分為十二三十五二十五九十四前後

魏書一百 目錄」。脫去刪節北史魏收溢出北史字句
鉅鹿太守 二八:「漢成帝漢成帝元魏太武通人乃爾自序後人北史北史後人無從校正。」北史魏收元和鉅鹿太守鉅鹿」,漢成帝
 北史北魏李孝伯漢成帝相去四百餘年父子中間以來有人指出唐書宰相世系」,有子旁證李孝伯魏收書卷椿妻房無可唐書世系著錄後裔之後後裔西漢鉅鹿太守北魏由於同名傳抄以此脫漏中間世系魏書出於李延壽
世宗 世宗世祖」,北史宣武」〈即世〉。世宗正始正月壬申,「
刺史 刺史地名不知刺史北史』〉刺史」,省略北史家傳諱言其事這裏刺史應有
契闊 北史平生」,這裏生平
 北史下文云云00〈北齊書北齊書〉。下文云云後廢帝上文何必侍立」?這裏
斟酌 殿北齊書三七」,」;北史」,」;五五」。」,廣泛收集」,」,後人不可解」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary