Glossary and Vocabulary for Book of Wei 《魏書》, 卷104 自序 Volume 104: Author's Preface

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 47 child / son 子均
2 40 shōu to receive / to accept 宜先收其器械
3 35 juǎn to coil / to roll 始魏初鄧淵撰代記十餘卷
4 24 jiàn to build / to construct 悅子子建
5 21 supreme ruler / emperor 成帝世
6 21 yuē to speak / to say 諸氐忿曰
7 19 shí time / a period of time 世宗時平氐
8 19 wèi Wei Dynasty 魏無知封高良侯
9 18 nián year 正光五年
10 18 èr two 北二秦城人莫折念生
11 17 to reach 及秦賊乘勝
12 17 shū book 詔試收為封禪書
13 16 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史乖失人和
14 14 one 一無所受
15 14 zuò to do 羣氐作梗
16 13 wèi to call 時人謂為耽好
17 13 chuán to transmit 彪始分作紀表志傳
18 12 shàng top / a high position 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
19 12 zhào an imperial decree 肅宗優詔從之
20 12 北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties 此序刪節北史卷五六魏收傳
21 12 yuè pleased 歆子悅
22 12 rén person / people / a human being 刺史乖失人和
23 12 liù six 旬有六日
24 11 láng a minister / an official 累遷太尉從事中郎
25 11 shì a generation 成帝世
26 11 letter / symbol / character 字子胡
27 11 wén writing / text 以文華顯
28 10 five 正光五年
29 10 xīn pleased / moved 彥子歆
30 10 Li 與吏部尚書李韶
31 9 shì matter / thing / item 兩秦之事
32 9 nán south
33 9 day of the month / a certain day 以日晏獲免
34 9 lìng to make / to cause to be / to lead 勿令吾有遺恨
35 8 chēng to call / to address 以善政稱
36 8 wide / broad 博洽經史
37 8 wáng Wang 除帝兄子廣平王贊開府從事中郎
38 8 zài in / at 在洛大行貨賄
39 8 Di People 世宗時平氐
40 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成帝世
41 8 suì to comply with / to follow along 遂於武興立鎮
42 7 yán to speak / to say / said 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
43 7 xiān first 宜先收其器械
44 7 yún cloud
45 7 cuī Cui 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
46 7 shì clan / a branch of a lineage 官氏二卷
47 7 àn to press / to push 按卷後諸本皆無宋人校語
48 7 xiàn to offer / to present 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
49 7 shǐ history 博洽經史
50 7 jīn today / modern / present / current / this / now 小兒今行
51 7 idea 又非吾意
52 7 seven 雖七步之才
53 7 zhōu a state / a province 姨弟涇州刺史盧道裕雅相親昵
54 7 táng Tang Dynasty 乃遣刺史唐永代焉
55 7 zhōng middle 累遷太尉從事中郎
56 7 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 稱藩蕭衍
57 7 xíng to walk / to move 子建以為城人數當行陳
58 6 to know / to learn about / to comprehend 同類悉反
59 6 Lu 子建謂所親盧義僖曰
60 6 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗時平氐
61 6 chéng a city / a town 北二秦城人莫折念生
62 6 qīng minister / high officer 衞尉卿
63 6 jiā to add 子建徐加慰譬
64 6 chì an imperial decree 顧敕二子曰
65 6 xún to search / to look for / to seek 尋改為東益州
66 6 鉅鹿 Jùlù Julu 位終鉅鹿太守
67 6 xiāng to aid / to help / to assist 文襄啟收兼散騎常侍
68 6 tóng like / same / similar 含氣所同
69 6 jiàn to see 宣城公趙國李孝伯見而重之
70 6 shēng to be born / to give birth 北二秦城人莫折念生
71 6 sān three 前後三娶
72 6 martial / military 遂於武興立鎮
73 6 wèi Eighth earthly branch 且吾未為時用
74 6 biǎo clock / a wrist watch 彪始分作紀表志傳
75 5 dōng east 尋改為東益州
76 5 zhuàn to compose / to write / to compile 令撰禪代詔冊諸文
77 5 cháo to face 釋褐奉朝請
78 5 dài to represent / to substitute / to replace 乃遣刺史唐永代焉
79 5 xíng Xing 梁州邢巒
80 5 shì to attend on 太傅李延寔子侍中彧為大使
81 5 gāo high / tall 魏無知封高良侯
82 5 zhuān to monopolize / to take sole possession 專在史閣
83 5 xiāo mournful / dejected 稱藩蕭衍
84 5 desire 欲以武藝自達
85 5 běi north 北二秦城人莫折念生
86 5 使 shǐ to make / to cause 子建乃潛使掩襲
87 5 太守 tài shǒu a governor of a province 位終鉅鹿太守
88 5 hòu after / later 還洛後
89 5 zhōng end / finish / conclusion 位終鉅鹿太守
90 5 residence / dwelling 乃悉召居城老壯曉示之
91 5 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 詔子建兼尚書為行臺
92 5 魏收 Wèi Shōu Wei Shou 魏收為史官
93 5 yán to prolong / to delay / to postpone 韶從弟延寔頗為弈棊
94 5 zòu to present / to offer 奏授司徒記室參軍
95 5 four 四日為羊
96 4 píng flat / level / smooth 世宗時平氐
97 4 to record 彪始分作紀表志傳
98 4 zhì sign / mark / flag 帝令羣臣各言志
99 4 business / industry 李琰之世修其業
100 4 yǎn eye 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
101 4 guī to go back / to return 子建亦屢求歸京師
102 4 even / equal / uniform 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
103 4 魏書 Wèi Shū Book of Wei 早出魏書
104 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 墳地久固
105 4 father 及隨父赴邊
106 4 dìng to decide 已有定別
107 4 eight 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
108 4 zǒng general / total / overall / chief 尚書郎高孝幹博總斟酌
109 4 father's elder brother / uncle 收字伯起
110 4 to join / to combine 不須祔合
111 4 zhòng heavy 宣城公趙國李孝伯見而重之
112 4 gǎi to change / to alter 所改無幾
113 4 shù straight vertical character stroke 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
114 4 é an error / falsehood / a lie 之訛
115 4 to ferry 位濟陰太守
116 4 wén to hear 乃間使上聞
117 4 qiǎn to send / to dispatch 乃遣刺史唐永代焉
118 4 younger brother 韶從弟延寔頗為弈棊
119 4 chén minister / statesman / official 豈能為陪臣
120 4 shí really / solid 韶從弟延寔頗為弈棊
121 4 qún crowd / flock / group 羣氐作梗
122 4 bái white
123 4 different / other 未聞有奇謀異略
124 4 increase / benefit 二益
125 4 漢成帝 Hàn Chéng Dì Emperor Cheng of Han 此成帝謂漢成帝也
126 4 dialect / language / speech 語而不盡
127 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 子建以為城人數當行陳
128 4 to open 文襄啟收兼散騎常侍
129 4 之後 zhīhòu after / following / later 及永安之後
130 4 líng to pity; to commiserate; to have sympathy or compassion for, scared; afraid; fearful 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
131 3 to think / consider / to ponder 時黃門郎賈思同侍立
132 3 shēn deep 得之深矣
133 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 謂司馬子如曰
134 3 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties 引北齊書也有
135 3 zǒu to walk / to go / to move 永棄城而走
136 3 史官 shǐguān scribe / court recorder / historian / historiographer 魏收為史官
137 3 meaning / sense 子建謂所親盧義僖曰
138 3 肅宗 Sù Zōng Emperor Suzong of Tang 肅宗優詔從之
139 3 to repair / to patch / to mend 王遵業補續焉
140 3 zhēng to march / to travel on a long journey 尺書徵建鄴
141 3 shǐ beginning / start 此乃李門禍始
142 3 luò Luo 在洛大行貨賄
143 3 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 加散騎常侍
144 3 黃門 Huángmén Huangmen 時黃門郎賈思同侍立
145 3 qín Shaanxi 北二秦城人莫折念生
146 3 dào way / road / path 相率斷道
147 3 wèi position / location / place 位終鉅鹿太守
148 3 tuō to take off 而北史又有脫簡
149 3 rate / frequency 遇禍於河陰者其家率相弔賀
150 3 zhèng upright / straight 正員郎李慎以告之
151 3 ěr ear 唯汝次母墓在外耳
152 3 inside / interior 這裏
153 3 son-in-law 子建之女壻
154 3 to take / to get / to fetch 吾平生不取
155 3 不知 bùzhī do not know 勿謂我不知
156 3 fán ordinary / common 凡經五年
157 3 ancestor / forefather 韓祖香
158 3 to happen upon / to meet with by chance 遇禍於河陰者其家率相弔賀
159 3 Xu 子建徐加慰譬
160 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 同類悉反
161 3 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 與吏部尚書李韶
162 3 jiǎ Jia 時黃門郎賈思同侍立
163 3 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 乃喪一藩矣
164 3 book / volume 令撰禪代詔冊諸文
165 3 梁州 Liángzhōu Liangzhou 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
166 3 出帝 chūdì the Emperor tht fled 出帝初
167 3 shǒu hand 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
168 3 shí ten 始魏初鄧淵撰代記十餘卷
169 3 yīn cloudy / overcast 位濟陰太守
170 3 jùn a commandery / a prefecture 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
171 3 guān an office 又收父老合解官歸侍
172 3 an official institution / a state bureau 除帝兄子廣平王贊開府從事中郎
173 3 mìng life 李命世
174 3 前後 qiánhòu front and back 前後斬獲甚眾
175 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 朝廷誅翦權強
176 3 suí to follow 及隨父赴邊
177 3 to enter 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
178 3 jiǎn simple / terse / succinct 妙簡近侍
179 3 to look after / to attend to 內外相顧
180 3 qǐng to ask / to inquire 釋褐奉朝請
181 3 to continue / to carry on 王遵業補續焉
182 3 世系 shìxì genealogy / family tree / lineage 但唐書卷七二中宰相世系表魏氏下稱歆
183 3 huò to reap / to harvest 終獲保全
184 3 strange / unusual / uncanny 未聞有奇謀異略
185 3 tōng to go through / to open 收兼通直散騎常侍副王昕聘蕭衍
186 3 後人 hòurén later generation 後人節取北史補之
187 3 fēn to separate / to divide into parts 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
188 3 yōu excellent / superior 肅宗優詔從之
189 3 Bīn Bin county 行臺蕭寶夤表永為南豳
190 3 hǎo good 時人謂為耽好
191 3 著作 zhùzuò to write 尋加兼著作郎
192 3 miǎn to spare 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
193 3 相國 xiāngguó Chancellor of State 欲加相國
194 3 qiān to move / to shift 累遷太尉從事中郎
195 3 to ride an animal or bicycle 驃騎大將軍
196 3 李孝伯 lǐxiào bó Li Xiaobo 宣城公趙國李孝伯見而重之
197 3 益州 Yìzhōu Yizhou 尋改為東益州
198 3 a tutor / a teacher 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
199 3 jìng to respect /to honor 字敬忠
200 3 wèn to ask 問收相國品秩
201 3 jīng to go through / to experience 博洽經史
202 2 season / period 靜帝曾季秋大射
203 2 to allow / to permit 詔許焉
204 2 biān side / boundary / edge / margin 及一臨邊事
205 2 guest / visitor 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
206 2 gěng a stem / a stalk 羣氐作梗
207 2 bitterness / bitter flavor 先苦風痺
208 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 又收父老合解官歸侍
209 2 huī great / expansive 均子恢
210 2 liǎng two 兩秦之事
211 2 cautious / merry / joyful 子建謂所親盧義僖曰
212 2 nèi inside / interior 元顥內逼
213 2 下文 xià wén following part of the text 下文云云乃賈思同語
214 2 tīng to listen 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
215 2 一日 yī rì one [whole] day 一日造詔
216 2 三十 sān shí thirty 濟陰王暉業撰辨宗室錄三十卷
217 2 其後 qí hòu after that 其後鎮將
218 2 shòu to suffer / to be subjected to 一無所受
219 2 sòng to deliver / to carry / to give 爾送出也
220 2 power / force / strength 卿有其力
221 2 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 俄兼中書侍郎
222 2 popular / common 稱俗云正月一日為鷄
223 2 side 時邢卲亦在側
224 2 xiū to decorate / to embellish 仍修史
225 2 建鄴 Jiànyè Jianye 尺書徵建鄴
226 2 中間 zhōngjiān in between 中間世次脫簡
227 2 yàn elegant / handsome 恢子彥
228 2 直筆 zhíbǐ a straightforward honest account 臣願得直筆東觀
229 2 a human or animal body 朕託體孝文
230 2 guāng light 此人當復為崔光
231 2 diào to condole / to give condolences 遇禍於河陰者其家率相弔賀
232 2 liáng good / virtuous / respectable 魏無知封高良侯
233 2 hóu marquis / lord 魏無知封高良侯
234 2 後裔 hòuyì descendant 姓纂卷八和唐書世系表所著錄的後裔都是愉之後
235 2 十二 shí èr twelve 凡十二紀
236 2 kǎo to examine / to test 錢氏考異卷二八云
237 2 to congratulate 遇禍於河陰者其家率相弔賀
238 2 常侍 chángshì a personal attendant 俄拜常侍
239 2 wǎng to go (in a direction) 子建亦往候別
240 2 lóng grand / intense / prosperous 又詔平原王高隆之總監之
241 2 to go through / to experience / to take place 後歷左光祿大夫
242 2 tián to fill in / to fill up 送客填門
243 2 bǎi one hundred 帝宴百僚
244 2 yáng Yang 主簿楊僧覆先行曉喻
245 2 wife 以女妻焉
246 2 mother 且汝二母先在舊塋
247 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 稱俗云正月一日為鷄
248 2 wèi a military officer 衞尉卿
249 2 luán mountain ranges 梁州邢巒
250 2 to stand 遂於武興立鎮
251 2 shǔ Sichuan 於是威震蜀土
252 2 斟酌 zhēnzhuó to consider / to deliberate 尚書郎高孝幹博總斟酌
253 2 fàn a pattern / model / rule / law 衍鄱陽王範時為合州刺史
254 2 jìng still / calm 靜帝授相國
255 2 qián money / currency 錢氏考異卷二八云
256 2 jiǔ old 墳地久固
257 2 zuò a blessing / the throne
258 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 又搜採亡遺
259 2 xiǎng rations and pay for soldiers 諸貴常餉史官飲食
260 2 é Russia 俄拜常侍
261 2 xìng family name / surname 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
262 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 特除右光祿大夫
263 2 kāi to open 自國家開華陽等郡
264 2 quán authority / power 棊於機權廉勇之際
265 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 累遷太尉從事中郎
266 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 驃騎大將軍
267 2 sháo beautiful 與吏部尚書李韶
268 2 zhǐ purport / aim / purpose 事咸稱旨
269 2 xiǎn to show / to manifest / to display 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
270 2 jùn smart / eminent / handsome / talented 吏部尚書李神儁重收才學
271 2 xiǎng to think 想彼境內寧靜
272 2 wài outside 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
273 2 huái bosom / breast 不以財利經懷
274 2 博士 bóshì Ph.D. 初以父功除太學博士
275 2 guì expensive / costly / valuable 時外戚貴盛
276 2 preface / introduction 二十五序
277 2 fáng a room 收於是與通直常侍房延祐
278 2 disease / sickness / ailment 及疾篤
279 2 fēng to seal / to close off 魏無知封高良侯
280 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 下文云云乃賈思同語
281 2 kuì confused / troubled 何至憒憒乃爾
282 2 南北 nán běi north and south / north to south 南北初和
283 2 sòng Song dynasty 按卷後諸本皆無宋人校語
284 2 jiǔ nine 見本書卷九一王叡附王椿傳
285 2 西 The West 帝西入關
286 2 河陰 Héyīn Heyin 遇禍於河陰者其家率相弔賀
287 2 京師 jīngshī a capital city 子建亦屢求歸京師
288 2 主客 zhǔkè Chief of Entertainment for Guests 除北主客郎中
289 2 yǒng brave / courageous 僉以州城之人莫不勁勇
290 2 zhǔ owner 宮人及諸妃主雜其間
291 2 wáng to die 又搜採亡遺
292 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 遇禍於河陰者其家率相弔賀
293 2 jūn equal / even 子均
294 2 big / great / huge / large / major 死生大分
295 2 Germany 字處德
296 2 安和 ānhé Sotthi / Svāstika 此率土安和
297 2 jiā house / home / residence 仍家焉
298 2 久之 jiǔ zhī for a long time 延寔悵然久之
299 2 to make a mistake / to miss 或唐初魏書已有此誤本
300 2 rèn to bear / to undertake 以卿任有務
301 2 zuǎn to edit / to compile 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
302 2 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei 前廢帝立
303 2 xìng gender 性沉厚有度量
304 2 qīn relatives 子建謂所親盧義僖曰
305 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 值四方多難
306 2 zhuī to pursue / to chase 垂泣追衣物還之
307 2 hào great / numerous / vast / abundant 其後崔浩典史
308 2 grave / tomb 唯汝次母墓在外耳
309 2 to record / to copy 收有賤生弟仲同先未齒錄
310 2 唐書 Táng Shū Old Book of Tang 但唐書卷七二中宰相世系表魏氏下稱歆
311 2 pleasant / delightful
312 2 一代 yīdài generation 備一代史籍
313 2 cōng hasty / hurried 弔賀無乃怱怱
314 2 侍立 shìlì to stand by in attendance 時黃門郎賈思同侍立
315 2 chess 韶從弟延寔頗為弈棊
316 2 lǎo old / aged / elderly / aging 乃悉召居城老壯曉示之
317 2 xīn dawn 收兼通直散騎常侍副王昕聘蕭衍
318 2 biàn to distinguish / to recognize 濟陰王暉業撰辨宗室錄三十卷
319 2 shòu to hunt 狩於嵩少之南
320 2 bào newspaper 帝手詔報焉
321 2 nán difficult / arduous / hard 值四方多難
322 2 莊帝 Zhuāng Dì Emperor Xiaozhuang of Wei / Yuan Ziyou 莊帝北幸
323 2 yàn a feast / a banquet 帝宴百僚
324 2 hàn Han Chinese 漢初
325 2 chéng to submit 啟成呈上
326 2 zuò to sit 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
327 2 zhū vermilion 及莊帝殺尒朱榮
328 2 to doubt / to disbelieve 也無可疑
329 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 累遷太尉從事中郎
330 2 三字 sānzì three characters 三字
331 2 kuò wide / broad 吾生年契闊
332 2 hài to injure / to harm to 往亦見害
333 2 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
334 2 百衲本 bǎinàběn Baina Canon 百衲本
335 2 xián salty / briny 事咸稱旨
336 2 biāo stripes / streaks / veins 李彪
337 2 qiú to request 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
338 2 永安 yǒngān Yong'an reign 及永安之後
339 2 xiōng elder brother 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
340 2 hòu thick 性沉厚有度量
341 2 end / final stage / latter part 收詩末云
342 2 修國史 xiūguóshǐ compiler of historical records 并修國史
343 2 yàn late in the day 以日晏獲免
344 2 qiū fall / autumn 靜帝曾季秋大射
345 2 mén door / gate / doorway / gateway 送客填門
346 2 hào bright / white 元顥內逼
347 2 diǎn canon / classic / scripture 尋敕典起居注
348 2 contrary / opposite / backwards / upside down 張長命相繼構逆
349 2 chuáng bed 夏月坐板牀
350 2 earth / soil / dirt 於是威震蜀土
351 2 róng glory / honor 及莊帝殺尒朱榮
352 2 平生 píngshēng throughout one's life 吾平生不取
353 2 shèn cautious 性存重慎
354 2 shēng to ascend / to go up 與濟陰溫子昇
355 2 to leave behind 吏人贈遺
356 2 xiào to be filial 其舅崔孝芬怪而問之
357 2 zhī to know 及知子建之客
358 2 force / compel / force 攻逼唐永
359 2 北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 按魏悅為北魏李孝伯壻
360 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 定州刺史
361 2 guó a country / a state / a kingdom 便是國之光采
362 2 zhào to call together / to summon / to convene 乃悉召居城老壯曉示之
363 2 太武 tài wǔ Emperor Taiwu of Northern Wei 我終不作魏太武誅史官
364 2 郎中 lángzhōng Langzhong 除北主客郎中
365 2 shòu to teach 奏授司徒記室參軍
366 2 晉陽 Jìnyáng Jinyang 懼有晉陽之甲
367 2 忿 fèn get angry 諸氐忿曰
368 2 yòng to use / to apply 安之足以為用
369 2 to bestow on / to endow with 乃上南狩賦以諷焉
370 2 zhèng Zheng 滎陽鄭伯調之曰
371 2 rich / wealthy 雖富言淫麗
372 2 page / sheet 一頁
373 2 shēn human body / torso 屢上書乞身
374 2 huá Chinese 自國家開華陽等郡
375 2 niàn to read aloud 北二秦城人莫折念生
376 2 qián to act with reverence 太尉李虔第二子仁曜
377 2 境內 jìngnèi within the borders / domestic 想彼境內寧靜
378 2 to arise / to get up 收字伯起
379 2 shì an official 魏歆仕於漢成帝朝
380 2 自序 zìxù author's preface 自序
381 2 dǒng Dong 董司山南
382 2 a word 優為詞旨
383 2 to agree / to get along well with somebody 吾生年契闊
384 2 female / feminine 以女妻焉
385 2 words / speech / expression / phrase / dialog 收不敢辭
386 2 bǎn board / plank / plate / slab 夏月坐板牀
387 2 zhí straight 收兼通直散騎常侍副王昕聘蕭衍
388 2 maternal aunt / aunt 子建謂姨弟盧道虔曰
389 2 elegant / graceful / refined 雅俗文墨
390 2 如此 rúcǐ in this way / so 遺愛所被如此
391 2 大行 dàxíng extensive cultivation 風化大行
392 2 xīn to be tired 賴尚書辛雄為言於中尉綦儁
393 2 shì a gentleman / a knight 及尒朱榮於河陰濫害朝士
394 2 起居注 qǐjūzhù qijuzhu / court journals 尋敕典起居注
395 2 zèng to give a present 吏人贈遺
396 2 děng et cetera / and so on 自國家開華陽等郡
397 2 can / may / permissible 博弈可也
398 2 qīng clear / pure / clean 清素之迹
399 2 to fear / be afraid of / to dread 因此怖懼
400 2 zhuàng robust 乃悉召居城老壯曉示之
401 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 齊獻武王固讓天柱大將軍
402 1 zhèn town 遂於武興立鎮
403 1 shǒu head 盧元明首通使命
404 1 diāo artful / wicked 國子博士刁柔
405 1 舍人 shèrén a palace attendant 尋兼中書舍人
406 1 hui to conceal 或北史所據唐氏家傳諱言其事
407 1 樹陰 shùyīn shade (of a tree) 隨樹陰諷誦
408 1 liáng a bridge 其梁
409 1 càn gem / luster of gems 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
410 1 後廢帝 hòufèi dì Emperor Houfei 後廢帝
411 1 lǎn to look at / to watch / to view 按御覽卷六
412 1 qiáng strong / powerful 朝廷誅翦權強
413 1 人才 réncái a talented person 二人才器
414 1 shùn to obey 當順吾心
415 1 yīn comfortable / contented / peaceful 楊愔奏收置之別館
416 1 善惡 shàn è good and evil 書吾善惡
417 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 斫之數創
418 1 辭藻 cízǎo rhetoric 收辭藻富逸
419 1 banner / flag 然則義旗之士
420 1 xìng fortunate / lucky 莊帝北幸
421 1 受禪 shòuchán to accept abdication 時齊將受禪
422 1 róu soft 國子博士刁柔
423 1 廣泛 guǎngfàn extensive / wide range 廣泛收集之意
424 1 to go / to visit / to attend 及隨父赴邊
425 1 屬文 shǔwén to write prose 頗已屬文
426 1 gǒu dog 二日為狗
427 1 xiǎo small / tiny / insignificant 小字佛助
428 1 鎮將 zhènjiāng a brigade general 其後鎮將
429 1 十年 shí nián ten years / decade 十年不徙
430 1 目錄 mùlù table of contents / list 諸本此卷目錄注
431 1 huì a bribe 在洛大行貨賄
432 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生大分
433 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
434 1 hòu to wait 子建亦往候別
435 1 zōng to organize threads for weaving 博綜
436 1 a statute / a law / a regulation 律歷二卷
437 1 bān class / a group / a grade 依班而定
438 1 才學 cáixué talent and learning / scholarship 吏部尚書李神儁重收才學
439 1 tiān day 天保元年
440 1 to edit / to compile 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
441 1 著錄 zhùlù to record / to put down in writing 姓纂卷八和唐書世系表所著錄的後裔都是愉之後
442 1 wéi a curtain 收普泰世出入幃幄
443 1 tent 收普泰世出入幃幄
444 1 天柱 tiānzhù pillars supporting heaven 齊獻武王固讓天柱大將軍
445 1 bèi to prepare / get ready 備一代史籍
446 1 zhù to inject / to pour into 諸本此卷目錄注
447 1 guān to look at / to watch / to observe 臣願得直筆東觀
448 1 鄱陽 Póyáng Poyang 衍鄱陽王範時為合州刺史
449 1 盈滿 yíngmǎn abundant 益以盈滿為誡
450 1 péi to accompany 豈能為陪臣
451 1 生平 shēngpíng one's entire life 生平
452 1 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 子建徐加慰譬
453 1 司徒 sītú Situ 奏授司徒記室參軍
454 1 wèi to guard / to protect / to defend 衞尉卿
455 1 bài to bow / to pay respect to 俄拜常侍
456 1 apprentice / disciple 凶徒尚梗
457 1 釋老 shì lǎo Buddhism and Daoism 釋老一卷
458 1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 韓祖香
459 1 chicken / rooster 稱俗云正月一日為鷄
460 1 平原 píngyuán field / plain 又詔平原王高隆之總監之
461 1 一百 yībǎi one hundred 魏書卷一百四
462 1 jǐng sunlight 侯景既陷臺城
463 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 北海自絕社稷
464 1 yín obscene / licentious / lewd 雖富言淫麗
465 1 武定 wǔdìng Wuding 武定二年
466 1 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 但唐書卷七二中宰相世系表魏氏下稱歆
467 1 文靜 wénjìng gentle and quiet 諡曰文靜
468 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 子建徐加慰譬
469 1 crude bamboo mat 籧篨裸身
470 1 度量 dùliàng a measure / tolerance / breadth / magnanimity 性沉厚有度量
471 1 to envy / to be jealous 㥄深忿忌
472 1 precedent / example 其史三十五例
473 1 zhōu Zhou Dynasty 皆以周悉
474 1 gōng to attack / to assault 攻逼唐永
475 1 無知 wúzhī ignorant 魏無知封高良侯
476 1 yōu quiet / secluded / tranquil / serene
477 1 to draw water 汲本作
478 1 沒落 mòluò to decline 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
479 1 保全 bǎoquán to save from damage / to preserve / to maintain / to keep in good repair 終獲保全
480 1 a shepherd 子建自出為藩牧
481 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 吏部尚書李神儁重收才學
482 1 三月 sānyuè March / the Third Month 五年三月奏上之
483 1 reason / logic / truth 此理之所必無者
484 1 器械 qìxiè an appliance 宜先收其器械
485 1 封禪 fēng shàn Feng Shan 詔試收為封禪書
486 1 分為 fēnwéi to subdivide 分為十二帙
487 1 què a watchtower
488 1 dèng Deng 始魏初鄧淵撰代記十餘卷
489 1 一百一 yībǎiyī faultless / impeccable 合一百一十卷
490 1 騎射 qíshè equestrian archery / riding and shooting 好習騎射
491 1 勤勞 qínláo hardworking / industrious / diligent 謂吾以為勤勞
492 1 xié to harmonize / to agree 李諧
493 1 jié clean 正身潔己
494 1 làn to flood / to overflow 及尒朱榮於河陰濫害朝士
495 1 其事 qí shì that thing / this thing 或北史所據唐氏家傳諱言其事
496 1 capacity / degree / a standard / a measure 多非禮度
497 1 qián hidden / secret / latent 子建乃潛使掩襲
498 1 ancient / old / palaeo- 抑又非古
499 1 不輟 bùchuò incessant / relentless 而精力不輟
500 1 zào to make / to build / to manufacture 一日造詔

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 51 zhī him / her / them / that 宣城公趙國李孝伯見而重之
2 47 child / son 子均
3 40 shōu to receive / to accept 宜先收其器械
4 36 wèi for / to 遂為邊患
5 35 juǎn to coil / to roll 始魏初鄧淵撰代記十餘卷
6 24 jiàn to build / to construct 悅子子建
7 24 so as to / in order to 以女妻焉
8 23 yǒu is / are / to exist 性沉厚有度量
9 21 supreme ruler / emperor 成帝世
10 21 yuē to speak / to say 諸氐忿曰
11 20 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃除子建為東益州刺史
12 19 shí time / a period of time 世宗時平氐
13 19 wèi Wei Dynasty 魏無知封高良侯
14 18 nián year 正光五年
15 18 èr two 北二秦城人莫折念生
16 17 to reach 及秦賊乘勝
17 17 shū book 詔試收為封禪書
18 16 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史乖失人和
19 16 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 宣城公趙國李孝伯見而重之
20 14 chū at first / at the beginning / initially 漢初
21 14 in / at 遂於武興立鎮
22 14 one 一無所受
23 14 běn measure word for books 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
24 14 zuò to do 羣氐作梗
25 13 wèi to call 時人謂為耽好
26 13 chuán to transmit 彪始分作紀表志傳
27 13 this / these 先反者及此悉降
28 13 I 且吾未為時用
29 13 his / hers / its / theirs 宜先收其器械
30 12 shàng top / a high position 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
31 12 zhào an imperial decree 肅宗優詔從之
32 12 北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties 此序刪節北史卷五六魏收傳
33 12 yuè pleased 歆子悅
34 12 no 一無所受
35 12 rén person / people / a human being 刺史乖失人和
36 12 liù six 旬有六日
37 11 láng a minister / an official 累遷太尉從事中郎
38 11 shì a generation 成帝世
39 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 皆所節度
40 11 letter / symbol / character 字子胡
41 11 jiān simultaneously 詔子建兼尚書為行臺
42 11 wén writing / text 以文華顯
43 10 five 正光五年
44 10 shì is / are / am / to be 先是
45 10 yòu again / also 又非吾意
46 10 xīn pleased / moved 彥子歆
47 10 yān where / how 仍家焉
48 10 Li 與吏部尚書李韶
49 9 shì matter / thing / item 兩秦之事
50 9 dāng to be / to act as / to serve as 子建以為城人數當行陳
51 9 chú except / besides 特除右光祿大夫
52 9 nán south
53 9 day of the month / a certain day 以日晏獲免
54 9 lìng to make / to cause to be / to lead 勿令吾有遺恨
55 9 also / too 子建亦屢求歸京師
56 9 not / no 十年不徙
57 8 chēng to call / to address 以善政稱
58 8 yǒng perpetually / eternally / forever 乃遣刺史唐永代焉
59 8 wide / broad 博洽經史
60 8 wáng Wang 除帝兄子廣平王贊開府從事中郎
61 8 zài in / at 在洛大行貨賄
62 8 Di People 世宗時平氐
63 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成帝世
64 8 suì to comply with / to follow along 遂於武興立鎮
65 7 yán to speak / to say / said 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
66 7 zhū all / many / various 諸氐忿曰
67 7 xiān first 宜先收其器械
68 7 yún cloud
69 7 cuī Cui 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
70 7 shì clan / a branch of a lineage 官氏二卷
71 7 àn to press / to push 按卷後諸本皆無宋人校語
72 7 xiàn to offer / to present 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
73 7 shǐ history 博洽經史
74 7 jīn today / modern / present / current / this / now 小兒今行
75 7 idea 又非吾意
76 7 seven 雖七步之才
77 7 zhōu a state / a province 姨弟涇州刺史盧道裕雅相親昵
78 7 táng Tang Dynasty 乃遣刺史唐永代焉
79 7 zhōng middle 累遷太尉從事中郎
80 7 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 稱藩蕭衍
81 7 xíng to walk / to move 子建以為城人數當行陳
82 6 tái unit 詔子建兼尚書為行臺
83 6 to know / to learn about / to comprehend 同類悉反
84 6 Lu 子建謂所親盧義僖曰
85 6 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗時平氐
86 6 chéng a city / a town 北二秦城人莫折念生
87 6 qīng minister / high officer 衞尉卿
88 6 jiā to add 子建徐加慰譬
89 6 jiē all / each and every / in all cases 皆所節度
90 6 chì an imperial decree 顧敕二子曰
91 6 chū to go out / to leave 爾送出也
92 6 xún to search / to look for / to seek 尋改為東益州
93 6 鉅鹿 Jùlù Julu 位終鉅鹿太守
94 6 xiāng to aid / to help / to assist 文襄啟收兼散騎常侍
95 6 tóng like / same / similar 含氣所同
96 6 jiàn to see 宣城公趙國李孝伯見而重之
97 6 according to 州刺史崔聖念入據其城
98 6 shén what 前後斬獲甚眾
99 6 also / too 爾送出也
100 6 shēng to be born / to give birth 北二秦城人莫折念生
101 6 and 與吏部尚書李韶
102 6 sān three 前後三娶
103 6 martial / military 遂於武興立鎮
104 6 wèi Eighth earthly branch 且吾未為時用
105 6 biǎo clock / a wrist watch 彪始分作紀表志傳
106 5 dōng east 尋改為東益州
107 5 zhuàn to compose / to write / to compile 令撰禪代詔冊諸文
108 5 cháo to face 釋褐奉朝請
109 5 dài to represent / to substitute / to replace 乃遣刺史唐永代焉
110 5 xíng Xing 梁州邢巒
111 5 shì to attend on 太傅李延寔子侍中彧為大使
112 5 naturally / of course / certainly 自國家開華陽等郡
113 5 gāo high / tall 魏無知封高良侯
114 5 zhuān to monopolize / to take sole possession 專在史閣
115 5 xiāo mournful / dejected 稱藩蕭衍
116 5 yuán monetary unit / dollar 元顥內逼
117 5 desire 欲以武藝自達
118 5 běi north 北二秦城人莫折念生
119 5 使 shǐ to make / to cause 子建乃潛使掩襲
120 5 太守 tài shǒu a governor of a province 位終鉅鹿太守
121 5 hòu after / later 還洛後
122 5 zhōng end / finish / conclusion 位終鉅鹿太守
123 5 de potential marker 旬日方得前行
124 5 otherwise / but / however 收欲言則畏懼
125 5 residence / dwelling 乃悉召居城老壯曉示之
126 5 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 詔子建兼尚書為行臺
127 5 魏收 Wèi Shōu Wei Shou 魏收為史官
128 5 I / me / my 我留刺史
129 5 yán to prolong / to delay / to postpone 韶從弟延寔頗為弈棊
130 5 zòu to present / to offer 奏授司徒記室參軍
131 5 four 四日為羊
132 4 píng flat / level / smooth 世宗時平氐
133 4 to record 彪始分作紀表志傳
134 4 zhì sign / mark / flag 帝令羣臣各言志
135 4 business / industry 李琰之世修其業
136 4 yǎn eye 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
137 4 cóng from 肅宗優詔從之
138 4 guī to go back / to return 子建亦屢求歸京師
139 4 even / equal / uniform 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
140 4 魏書 Wèi Shū Book of Wei 早出魏書
141 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 墳地久固
142 4 father 及隨父赴邊
143 4 dìng to decide 已有定別
144 4 fēi not / non- / un- 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
145 4 eight 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
146 4 zǒng general / total / overall / chief 尚書郎高孝幹博總斟酌
147 4 father's elder brother / uncle 收字伯起
148 4 to join / to combine 不須祔合
149 4 zhòng heavy 宣城公趙國李孝伯見而重之
150 4 gǎi to change / to alter 所改無幾
151 4 shù straight vertical character stroke 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
152 4 é an error / falsehood / a lie 之訛
153 4 jiāng will / shall (future tense) 子建將還
154 4 already / afterwards 已有定別
155 4 again / more / repeatedly 未知後來復何如耳
156 4 to ferry 位濟陰太守
157 4 wén to hear 乃間使上聞
158 4 qiǎn to send / to dispatch 乃遣刺史唐永代焉
159 4 younger brother 韶從弟延寔頗為弈棊
160 4 chén minister / statesman / official 豈能為陪臣
161 4 shí really / solid 韶從弟延寔頗為弈棊
162 4 qún crowd / flock / group 羣氐作梗
163 4 xiāng each other / one another / mutually 內外相顧
164 4 bái white
165 4 final particle 乃喪一藩矣
166 4 réng yet / still / as ever 仍家焉
167 4 cái just now 雖七步之才
168 4 different / other 未聞有奇謀異略
169 4 huò or / either / else 或遇誅夷
170 4 increase / benefit 二益
171 4 漢成帝 Hàn Chéng Dì Emperor Cheng of Han 此成帝謂漢成帝也
172 4 dialect / language / speech 語而不盡
173 4 yóu also / as if / still 猶應逐兔
174 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 子建以為城人數當行陳
175 4 to open 文襄啟收兼散騎常侍
176 4 and 刺史乖失人和
177 4 之後 zhīhòu after / following / later 及永安之後
178 4 líng to pity; to commiserate; to have sympathy or compassion for, scared; afraid; fearful 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
179 3 to think / consider / to ponder 時黃門郎賈思同侍立
180 3 shēn deep 得之深矣
181 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 謂司馬子如曰
182 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 先反者及此悉降
183 3 that / those 想彼境內寧靜
184 3 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties 引北齊書也有
185 3 already / since 時既寒苦
186 3 zǒu to walk / to go / to move 永棄城而走
187 3 史官 shǐguān scribe / court recorder / historian / historiographer 魏收為史官
188 3 meaning / sense 子建謂所親盧義僖曰
189 3 肅宗 Sù Zōng Emperor Suzong of Tang 肅宗優詔從之
190 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故優以祿力
191 3 to repair / to patch / to mend 王遵業補續焉
192 3 zhēng to march / to travel on a long journey 尺書徵建鄴
193 3 shǐ beginning / start 此乃李門禍始
194 3 luò Luo 在洛大行貨賄
195 3 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 加散騎常侍
196 3 黃門 Huángmén Huangmen 時黃門郎賈思同侍立
197 3 qín Shaanxi 北二秦城人莫折念生
198 3 dào way / road / path 相率斷道
199 3 he / him 兼採他書
200 3 zhì to / until 書至太和十四年
201 3 wèi position / location / place 位終鉅鹿太守
202 3 tuō to take off 而北史又有脫簡
203 3 rate / frequency 遇禍於河陰者其家率相弔賀
204 3 zhèng upright / straight 正員郎李慎以告之
205 3 ěr ear 唯汝次母墓在外耳
206 3 inside / interior 這裏
207 3 son-in-law 子建之女壻
208 3 to take / to get / to fetch 吾平生不取
209 3 不知 bùzhī do not know 勿謂我不知
210 3 fán ordinary / common 凡經五年
211 3 bié do not / must not 子建亦往候別
212 3 ancestor / forefather 韓祖香
213 3 to happen upon / to meet with by chance 遇禍於河陰者其家率相弔賀
214 3 Xu 子建徐加慰譬
215 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 同類悉反
216 3 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 與吏部尚書李韶
217 3 jiǎ Jia 時黃門郎賈思同侍立
218 3 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 乃喪一藩矣
219 3 book / volume 令撰禪代詔冊諸文
220 3 梁州 Liángzhōu Liangzhou 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
221 3 出帝 chūdì the Emperor tht fled 出帝初
222 3 shǒu hand 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
223 3 shí ten 始魏初鄧淵撰代記十餘卷
224 3 yīn cloudy / overcast 位濟陰太守
225 3 jùn a commandery / a prefecture 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
226 3 guān an office 又收父老合解官歸侍
227 3 an official institution / a state bureau 除帝兄子廣平王贊開府從事中郎
228 3 hái also / in addition / more 子建將還
229 3 mìng life 李命世
230 3 前後 qiánhòu front and back 前後斬獲甚眾
231 3 promptly / right away / immediately 自宋以來即有人指出
232 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 朝廷誅翦權強
233 3 suí to follow 及隨父赴邊
234 3 to enter 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
235 3 jiǎn simple / terse / succinct 妙簡近侍
236 3 zhè this / these 這裏
237 3 do not 勿令吾有遺恨
238 3 to look after / to attend to 內外相顧
239 3 qǐng to ask / to inquire 釋褐奉朝請
240 3 to continue / to carry on 王遵業補續焉
241 3 世系 shìxì genealogy / family tree / lineage 但唐書卷七二中宰相世系表魏氏下稱歆
242 3 huò to reap / to harvest 終獲保全
243 3 strange / unusual / uncanny 未聞有奇謀異略
244 3 tōng to go through / to open 收兼通直散騎常侍副王昕聘蕭衍
245 3 xià next 書下紙每云
246 3 後人 hòurén later generation 後人節取北史補之
247 3 fēn to separate / to divide into parts 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
248 3 yōu excellent / superior 肅宗優詔從之
249 3 Bīn Bin county 行臺蕭寶夤表永為南豳
250 3 hǎo good 時人謂為耽好
251 3 著作 zhùzuò to write 尋加兼著作郎
252 3 miǎn to spare 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
253 3 相國 xiāngguó Chancellor of State 欲加相國
254 3 qiān to move / to shift 累遷太尉從事中郎
255 3 to ride an animal or bicycle 驃騎大將軍
256 3 李孝伯 lǐxiào bó Li Xiaobo 宣城公趙國李孝伯見而重之
257 3 益州 Yìzhōu Yizhou 尋改為東益州
258 3 a tutor / a teacher 梁州刺史傅豎眼子敬和中心以為愧
259 3 jìng to respect /to honor 字敬忠
260 3 wèn to ask 問收相國品秩
261 3 such as / for example / for instance 如其所慮
262 3 jīng to go through / to experience 博洽經史
263 2 season / period 靜帝曾季秋大射
264 2 to allow / to permit 詔許焉
265 2 biān side / boundary / edge / margin 及一臨邊事
266 2 guest / visitor 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
267 2 gěng a stem / a stalk 羣氐作梗
268 2 bitterness / bitter flavor 先苦風痺
269 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 又收父老合解官歸侍
270 2 wěi yes 唯與尚書盧義僖
271 2 huī great / expansive 均子恢
272 2 liǎng two 兩秦之事
273 2 cautious / merry / joyful 子建謂所親盧義僖曰
274 2 nèi inside / interior 元顥內逼
275 2 下文 xià wén following part of the text 下文云云乃賈思同語
276 2 tīng to listen 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
277 2 一日 yī rì one [whole] day 一日造詔
278 2 三十 sān shí thirty 濟陰王暉業撰辨宗室錄三十卷
279 2 其後 qí hòu after that 其後鎮將
280 2 shòu to suffer / to be subjected to 一無所受
281 2 sòng to deliver / to carry / to give 爾送出也
282 2 according to 依班而定
283 2 power / force / strength 卿有其力
284 2 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 俄兼中書侍郎
285 2 měi each / every 子建每曰
286 2 popular / common 稱俗云正月一日為鷄
287 2 side 時邢卲亦在側
288 2 xiū to decorate / to embellish 仍修史
289 2 建鄴 Jiànyè Jianye 尺書徵建鄴
290 2 中間 zhōngjiān in between 中間世次脫簡
291 2 yàn elegant / handsome 恢子彥
292 2 直筆 zhíbǐ a straightforward honest account 臣願得直筆東觀
293 2 a human or animal body 朕託體孝文
294 2 guāng light 此人當復為崔光
295 2 diào to condole / to give condolences 遇禍於河陰者其家率相弔賀
296 2 you / thou 且汝二母先在舊塋
297 2 liáng good / virtuous / respectable 魏無知封高良侯
298 2 hóu marquis / lord 魏無知封高良侯
299 2 後裔 hòuyì descendant 姓纂卷八和唐書世系表所著錄的後裔都是愉之後
300 2 十二 shí èr twelve 凡十二紀
301 2 kǎo to examine / to test 錢氏考異卷二八云
302 2 to congratulate 遇禍於河陰者其家率相弔賀
303 2 常侍 chángshì a personal attendant 俄拜常侍
304 2 wǎng to go (in a direction) 子建亦往候別
305 2 lóng grand / intense / prosperous 又詔平原王高隆之總監之
306 2 to go through / to experience / to take place 後歷左光祿大夫
307 2 tián to fill in / to fill up 送客填門
308 2 bǎi one hundred 帝宴百僚
309 2 de possessive particle 姓纂卷八和唐書世系表所著錄的後裔都是愉之後
310 2 yáng Yang 主簿楊僧覆先行曉喻
311 2 wife 以女妻焉
312 2 mother 且汝二母先在舊塋
313 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 稱俗云正月一日為鷄
314 2 wèi a military officer 衞尉卿
315 2 luán mountain ranges 梁州邢巒
316 2 ěr thus / so / like that 爾送出也
317 2 to stand 遂於武興立鎮
318 2 shǔ Sichuan 於是威震蜀土
319 2 斟酌 zhēnzhuó to consider / to deliberate 尚書郎高孝幹博總斟酌
320 2 fàn a pattern / model / rule / law 衍鄱陽王範時為合州刺史
321 2 jìng still / calm 靜帝授相國
322 2 qián money / currency 錢氏考異卷二八云
323 2 jiǔ old 墳地久固
324 2 zuò a blessing / the throne
325 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 又搜採亡遺
326 2 xiǎng rations and pay for soldiers 諸貴常餉史官飲食
327 2 é Russia 俄拜常侍
328 2 xìng family name / surname 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
329 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 特除右光祿大夫
330 2 frequently / often / again and again 子建亦屢求歸京師
331 2 kāi to open 自國家開華陽等郡
332 2 quán authority / power 棊於機權廉勇之際
333 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 累遷太尉從事中郎
334 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 驃騎大將軍
335 2 dàn but / yet / however 但唐書卷七二中宰相世系表魏氏下稱歆
336 2 sháo beautiful 與吏部尚書李韶
337 2 zhǐ purport / aim / purpose 事咸稱旨
338 2 xiǎn to show / to manifest / to display 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
339 2 jùn smart / eminent / handsome / talented 吏部尚書李神儁重收才學
340 2 xiǎng to think 想彼境內寧靜
341 2 wài outside 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
342 2 huái bosom / breast 不以財利經懷
343 2 博士 bóshì Ph.D. 初以父功除太學博士
344 2 guì expensive / costly / valuable 時外戚貴盛
345 2 preface / introduction 二十五序
346 2 fáng a room 收於是與通直常侍房延祐
347 2 suī although / even though 雖七步之才
348 2 disease / sickness / ailment 及疾篤
349 2 fēng to seal / to close off 魏無知封高良侯
350 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 下文云云乃賈思同語
351 2 kuì confused / troubled 何至憒憒乃爾
352 2 self 正身潔己
353 2 南北 nán běi north and south / north to south 南北初和
354 2 sòng Song dynasty 按卷後諸本皆無宋人校語
355 2 jiǔ nine 見本書卷九一王叡附王椿傳
356 2 西 The West 帝西入關
357 2 河陰 Héyīn Heyin 遇禍於河陰者其家率相弔賀
358 2 京師 jīngshī a capital city 子建亦屢求歸京師
359 2 主客 zhǔkè Chief of Entertainment for Guests 除北主客郎中
360 2 yǒng brave / courageous 僉以州城之人莫不勁勇
361 2 zhǔ owner 宮人及諸妃主雜其間
362 2 wáng to die 又搜採亡遺
363 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 遇禍於河陰者其家率相弔賀
364 2 jūn equal / even 子均
365 2 big / great / huge / large / major 死生大分
366 2 certainly / must / will / necessarily 此理之所必無者
367 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 尺書徵建鄴
368 2 Germany 字處德
369 2 slightly / rather / quite 頗已屬文
370 2 安和 ānhé Sotthi / Svāstika 此率土安和
371 2 jiā house / home / residence 仍家焉
372 2 久之 jiǔ zhī for a long time 延寔悵然久之
373 2 to make a mistake / to miss 或唐初魏書已有此誤本
374 2 rèn to bear / to undertake 以卿任有務
375 2 zuǎn to edit / to compile 據元和姓纂輯本卷八魏氏稱
376 2 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei 前廢帝立
377 2 xìng gender 性沉厚有度量
378 2 qīn relatives 子建謂所親盧義僖曰
379 2 ěr thus / so / like that 及莊帝殺尒朱榮
380 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 值四方多難
381 2 zhuī to pursue / to chase 垂泣追衣物還之
382 2 hào great / numerous / vast / abundant 其後崔浩典史
383 2 grave / tomb 唯汝次母墓在外耳
384 2 to record / to copy 收有賤生弟仲同先未齒錄
385 2 唐書 Táng Shū Old Book of Tang 但唐書卷七二中宰相世系表魏氏下稱歆
386 2 pleasant / delightful
387 2 一代 yīdài generation 備一代史籍
388 2 cōng hasty / hurried 弔賀無乃怱怱
389 2 侍立 shìlì to stand by in attendance 時黃門郎賈思同侍立
390 2 chess 韶從弟延寔頗為弈棊
391 2 lǎo old / aged / elderly / aging 乃悉召居城老壯曉示之
392 2 xīn dawn 收兼通直散騎常侍副王昕聘蕭衍
393 2 biàn to distinguish / to recognize 濟陰王暉業撰辨宗室錄三十卷
394 2 shòu to hunt 狩於嵩少之南
395 2 bào newspaper 帝手詔報焉
396 2 nán difficult / arduous / hard 值四方多難
397 2 莊帝 Zhuāng Dì Emperor Xiaozhuang of Wei / Yuan Ziyou 莊帝北幸
398 2 yàn a feast / a banquet 帝宴百僚
399 2 hàn Han Chinese 漢初
400 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 家人衣食常不周贍
401 2 chéng to submit 啟成呈上
402 2 qiě moreover / also 且吾未為時用
403 2 zuò to sit 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
404 2 zhū vermilion 及莊帝殺尒朱榮
405 2 to doubt / to disbelieve 也無可疑
406 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是威震蜀土
407 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 累遷太尉從事中郎
408 2 三字 sānzì three characters 三字
409 2 kuò wide / broad 吾生年契闊
410 2 hài to injure / to harm to 往亦見害
411 2 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 黃門郎崔㥄從齊獻武王入朝
412 2 百衲本 bǎinàběn Baina Canon 百衲本
413 2 yóu follow / from / it is for...to 良由魏史自序久亡
414 2 xián salty / briny 事咸稱旨
415 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 子昇時有所作
416 2 biāo stripes / streaks / veins 李彪
417 2 qiú to request 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
418 2 永安 yǒngān Yong'an reign 及永安之後
419 2 xiōng elder brother 子建漸分其父兄子弟外居郡戍
420 2 hòu thick 性沉厚有度量
421 2 end / final stage / latter part 收詩末云
422 2 修國史 xiūguóshǐ compiler of historical records 并修國史
423 2 yàn late in the day 以日晏獲免
424 2 qiū fall / autumn 靜帝曾季秋大射
425 2 mén door / gate / doorway / gateway 送客填門
426 2 hào bright / white 元顥內逼
427 2 diǎn canon / classic / scripture 尋敕典起居注
428 2 contrary / opposite / backwards / upside down 張長命相繼構逆
429 2 chuáng bed 夏月坐板牀
430 2 earth / soil / dirt 於是威震蜀土
431 2 róng glory / honor 及莊帝殺尒朱榮
432 2 平生 píngshēng throughout one's life 吾平生不取
433 2 shèn cautious 性存重慎
434 2 shēng to ascend / to go up 與濟陰溫子昇
435 2 to leave behind 吏人贈遺
436 2 xiào to be filial 其舅崔孝芬怪而問之
437 2 céng once / already / former / previously 司馬僕射頗曾餉不
438 2 zhī to know 及知子建之客
439 2 force / compel / force 攻逼唐永
440 2 北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 按魏悅為北魏李孝伯壻
441 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 定州刺史
442 2 guó a country / a state / a kingdom 便是國之光采
443 2 zhào to call together / to summon / to convene 乃悉召居城老壯曉示之
444 2 太武 tài wǔ Emperor Taiwu of Northern Wei 我終不作魏太武誅史官
445 2 郎中 lángzhōng Langzhong 除北主客郎中
446 2 shòu to teach 奏授司徒記室參軍
447 2 晉陽 Jìnyáng Jinyang 懼有晉陽之甲
448 2 忿 fèn get angry 諸氐忿曰
449 2 yòng to use / to apply 安之足以為用
450 2 to bestow on / to endow with 乃上南狩賦以諷焉
451 2 zhèng Zheng 滎陽鄭伯調之曰
452 2 rich / wealthy 雖富言淫麗
453 2 page / sheet 一頁
454 2 至此 zhìcǐ up until now / so far 至此
455 2 what / where / which 何至憒憒乃爾
456 2 shēn human body / torso 屢上書乞身
457 2 huá Chinese 自國家開華陽等郡
458 2 niàn to read aloud 北二秦城人莫折念生
459 2 qián to act with reverence 太尉李虔第二子仁曜
460 2 境內 jìngnèi within the borders / domestic 想彼境內寧靜
461 2 duì to / toward 收以實對
462 2 to arise / to get up 收字伯起
463 2 shì an official 魏歆仕於漢成帝朝
464 2 bìng and / furthermore / also 并上言諸城人本非罪坐而來者悉求聽免
465 2 自序 zìxù author's preface 自序
466 2 dǒng Dong 董司山南
467 2 a word 優為詞旨
468 2 to agree / to get along well with somebody 吾生年契闊
469 2 female / feminine 以女妻焉
470 2 words / speech / expression / phrase / dialog 收不敢辭
471 2 bǎn board / plank / plate / slab 夏月坐板牀
472 2 zhí straight 收兼通直散騎常侍副王昕聘蕭衍
473 2 maternal aunt / aunt 子建謂姨弟盧道虔曰
474 2 a time 唯汝次母墓在外耳
475 2 elegant / graceful / refined 雅俗文墨
476 2 如此 rúcǐ in this way / so 遺愛所被如此
477 2 大行 dàxíng extensive cultivation 風化大行
478 2 míng measure word for people 我後世身名在卿手
479 2 xīn to be tired 賴尚書辛雄為言於中尉綦儁
480 2 shì a gentleman / a knight 及尒朱榮於河陰濫害朝士
481 2 zhe indicates that an action is continuing 著於終始
482 2 起居注 qǐjūzhù qijuzhu / court journals 尋敕典起居注
483 2 zèng to give a present 吏人贈遺
484 2 do not 北二秦城人莫折念生
485 2 děng et cetera / and so on 自國家開華陽等郡
486 2 can / may / permissible 博弈可也
487 2 qīng clear / pure / clean 清素之迹
488 2 to fear / be afraid of / to dread 因此怖懼
489 2 zhuàng robust 乃悉召居城老壯曉示之
490 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 齊獻武王固讓天柱大將軍
491 1 zhèn town 遂於武興立鎮
492 1 shǒu head 盧元明首通使命
493 1 diāo artful / wicked 國子博士刁柔
494 1 舍人 shèrén a palace attendant 尋兼中書舍人
495 1 hui to conceal 或北史所據唐氏家傳諱言其事
496 1 樹陰 shùyīn shade (of a tree) 隨樹陰諷誦
497 1 liáng a bridge 其梁
498 1 càn gem / luster of gems 子建客有沙門曇璨及鉅鹿人耿顯皆沒落氐手
499 1 後廢帝 hòufèi dì Emperor Houfei 後廢帝
500 1 lǎn to look at / to watch / to view 按御覽卷六

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安和 ānhé Sotthi / Svāstika
百衲本 bǎinàběn Baina Canon
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北齐书 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties
北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties
北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
Bīn Bin county
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
出帝 chūdì the Emperor tht fled
崔鸿 崔鴻 cuīhóng Cui Hong
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大发 大發 dàfā Daihatsu
dèng Deng
定州 dìngzhōu Dingzhou
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东土 東土 dōngtǔ the East / China
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
富平县 富平縣 Fùpíng Xiàn Fuping County
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉成帝 漢成帝 Hàn Chéng Dì Emperor Cheng of Han
黑水 hēishuǐ Heishui
河间 河間 Héjiān Hejian
河阴 河陰 Héyīn Heyin
后废帝 後廢帝 hòufèi dì Emperor Houfei
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
建邺 建鄴 Jiànyè
 1. Jianye
 2. Jianye District
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
记室 記室 jìshì Record Keeper / Secretary
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
李延寿 李延壽 Lǐ Yánshòu Li Yanshou
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁州 Liángzhōu Liangzhou
李孝伯 lǐxiào bó Li Xiaobo
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛南 luònán Luonan
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
秘书监 秘書監 mìshū jiàn
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor / Secretary
南人 nánrén Nanren
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
普泰 Pǔ Tài
 1. Pu Tai
 2. Pu Tai
 3. Putai reign
起居注 qǐjūzhù qijuzhu / court journals
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
尚书郎 尚書郎 shàngshūláng
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
山南 shānnán Lhokha
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
肃宗 肅宗 Sù Zōng
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
太武 tài wǔ Emperor Taiwu of Northern Wei
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
唐书 唐書 Táng Shū Old Book of Tang
王遵 王遵 Wáng Zūn Wang Zun
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏收 Wèi Shōu Wei Shou
魏书 魏書 Wèi Shū Book of Wei
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
武定 wǔdìng
 1. Wuding
 2. Wuding
西汉 西漢 Xī Hàn Western Han
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
西门豹 西門豹 Xīménbào Xi Menbao
xíng
 1. Xing
 2. Xing
荥阳 滎陽 Xíngyáng Xingyang
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣城 xuānchéng Xuancheng
宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei
议郎 議郎 yìláng Yilang
益州 Yìzhōu Yizhou
永安 yǒngān Yong'an reign
永熙 yǒngxī Yongxi reign
元康 Yuán Kāng Yuan Kang
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
元和 yuánhé Yuanhe
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正光 zhèngguāng Zhengxing reign
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat
庄帝 莊帝 Zhuāng Dì Emperor Xiaozhuang of Wei / Yuan Ziyou
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China
诸城 諸城 zhūchéng Zhucheng

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English