Chinese Notes
Chinese Notes

越南 Yuènán

Yuènán proper noun Vietnam
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Asia 亚洲 , Concept: Country 国家
Notes: Often abbreviated to 越 (SDC, p. 18; XHZD, p. 698)

Contained in

越南战争越南佛教越南文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷三十二 本紀第三十二: 文宗一 Volume 32 Annals 32: Wenzong 1 2
History of Song 《宋史》 卷四百四十八 列傳第二百〇七 忠義三 曾怘從弟:悟 劉汲 鄭驤 呂由誠 郭永 韓浩朱庭傑 王允功 王薦 周中 周辛 歐陽珣 張忠輔 李彥仙邵雲 呂圓登 宋炎 趙立鄭褒 王復 王忠植 唐琦 李震 陳求道 Volume 448 Biographies 207: Loyalty and Righteousness 3 - Ceng Hucong and younger brother: Wu, Liu Ji, Zheng Xiang, Lu Youcheng, Guo Yong, Hanhao Zhutingjie, Wang Yungong, Wang Jian, Zhou Zhong, Zhou Xin, Ōu Yangxun, Zhang Zhongfu, Liyan Xianshaoyun, Lu Yuandeng, Song Yan, Zhao Lizhengbao, Wang Fu, Wang Zhongzhi, Tang Qi, Li Zhen, Chen Qiudao 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十一 列傳第一百三十九 李標 劉鴻訓 錢龍錫 成基命 何如寵 徐光啟 文震孟 蔣德璟 方岳貢 Volume 251 Biographies 139: Li Biao, Liu Hongxun, Qian Longxi, Cheng Jiming, He Ruchong, Xu Guangqi, Wen Zhenmeng, Jiang Dejing, Fang Yuegong 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十五 列傳第八十三 王守仁 Volume 195 Biographies 83: Wang Shouren 1
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
越南北 越南北 而帝兄弟播越南北 History of Yuan 《元史》 卷三十二 本紀第三十二: 文宗一 Volume 32 Annals 32: Wenzong 1 2
播越南 播越南 而帝兄弟播越南北 History of Yuan 《元史》 卷三十二 本紀第三十二: 文宗一 Volume 32 Annals 32: Wenzong 1 2