Chinese Notes
Chinese Notes

敏锐 (敏銳) mǐnruì

mǐnruì adjective keen / sharp / acute
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十一  列傳第八十六 張趙李鄭徐王馮庾 Volume 161 Biographies 86: Zhang, Zhao, Li, Zheng, Xu, Wang, Feng, Yu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十九  列傳第八十四 鮑李蕭薛樊王吳鄭陸盧柳崔 Volume 159 Biographies 84: Bao, Li, Xiao, Xue, Fan, Wang, Wu, Zheng, Lu, Lu, Liu, Cui 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十七 列傳第一百九十六 儒林七 程迥 劉清之 眞德秀 魏了翁 廖德明 Volume 437 Biographies 196: Confucian Scholars 7 - Cheng Jiong, Liu Qingzhi, Zhen Dexiu, Wei Leweng, Liao Deming 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零五 列傳第三十 長孫無忌從父:敞 從父弟:操 子:詮 族叔:順德 褚遂良 韓瑗 來濟 李義琰從祖弟:義琛 上官儀 Volume 105 Biographies 30: Zhangsun Wuji and uncle Chang and uncle Cao, son Quan, young relative: Shunde, Chu Suilang, Han Yuan, Lai Ji, Li Yiyan's nephew Yi Chen, Shang Guanyi 1