Chinese Notes
Chinese Notes

巴拿马巴波亚 (巴拿馬巴波亞) Bānámǎ bābōyà

Bānámǎ bābōyà noun Panamanian balboa
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Panama 巴拿马 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Panama (WIKI 'ISO_4217')