Chinese Notes
Chinese Notes

三部赋序 (三部賦序) Sān Bù Fù xù

Sān Bù Fù xù proper noun Three Part Poetic Essay
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Jin dynasty work by 左思 Zuo Si