Chinese Notes
Chinese Notes

noun shuwangou stroke
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Pianpang 偏旁

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《乚部》 Yà Radical 5
History of Song 《宋史》 卷二百五十七 列傳第十六 吳廷祚 李崇矩 王仁贍 楚昭輔 李處耘 Volume 257 Biographies 16: Wu Tingzuo, Li Chongju, Wang Renshan, Chu Zhaofu, Li Chuyun 3
History of Ming 《明史》 卷一百七十一 列傳第五十九 王驥 徐有貞 楊善 王越 Volume 171 Biographies 59: Wang Ji, Xu Youzhen, Yang Shan, Wang Yue 2
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《匸部》 Xǐ Radical 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十三 列傳第六十一 楊洪 石亨 郭登 朱謙 孫鏜 范廣 Volume 173 Biographies 61: Yang Hong, Shi Heng, Guo Deng, Zhu Qian, Sun Tang, Fan Guang 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十二 列傳第七十 王恕 馬文升 劉大夏 Volume 182 Biographies 70: Wang Shu, Ma Wensheng, Liu Daxia 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《亡部》 Wáng Radical 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《𠤎部》 Huà Radical 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十五 列傳第六十三 衞青 董興 何洪 劉玉 仇鉞 神英 曹雄 馮禎 張俊 楊銳 Volume 175 Biographies 63: Wei Qing, Dong Xing, He Hong, Liu Yu, Chou Yue, Shen Ying, Cao Xiong, Feng Zhen, Zhang Jun, Yang Rui 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十三 列傳第七十一 何喬新 彭韶 周經 耿裕 倪岳 閔珪 戴珊 Volume 183 Biographies 71: He Qiaoxin, Peng Shao, Zhou Jing, Geng Yu, Ni Yue, Min Gui, Dai Shan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
乚加 乚加 乚加思蘭方強盛 History of Ming 《明史》 卷一百七十一 列傳第五十九 王驥 徐有貞 楊善 王越 Volume 171 Biographies 59: Wang Ji, Xu Youzhen, Yang Shan, Wang Yue 6
乚遇 乚遇 遣其軍主史乚遇率兵屯橐駝口西北雙雉 History of Song 《宋史》 卷二百五十七 列傳第十六 吳廷祚 李崇矩 王仁贍 楚昭輔 李處耘 Volume 257 Biographies 16: Wu Tingzuo, Li Chongju, Wang Renshan, Chu Zhaofu, Li Chuyun 4