Chinese Notes
Chinese Notes

四无所畏 (四無所畏) sì wú suǒ wèi

sì wú suǒ wèi proper noun Four Fearlessnesses
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

佛说四无所畏经四无所畏经